Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Poblogaeth Proffil poblogaeth ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy

Proffil poblogaeth ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Mae'r bwletin yn edrych ar wybodaeth ddemograffig allweddol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, gan gyflwyno'r data diweddaraf, cyd-destun hanesyddol a sylwebaeth ar yr hyn y mae'r data yn ei ddangos.
start content

Mae'n amlinellu prif ddarganfyddiadau amcangyfrifon canol blwyddyn 2016 ar gyfer poblogaeth a mudo ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, ac yn edrych ar amcanestyniadau poblogaeth 2014 a gafodd eu cynhyrchu gan Lywodraeth Cymru.

Dyma'r bwletin diweddaraf mewn cyfres a fydd yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Gorfforaethol. Mae atodiadau sy'n dangos poblogaeth fesul ward (rhanbarth etholiadol), cyngor cymuned, is-ardaloedd strategol, etholaethau a rhanbarthau/gwledydd ar gael ar ddiwedd y bwletin hwn.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r proffil poblogaeth (PDF, 1.17Mb).

Penawdau

 • Amcangyfrifir mai maint poblogaeth preswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy ar 30 Mehefin 2016 oedd 116,550 o bobl. Rhwng canol 2015 a chanol 2016 amcangyfrifir bod cyfanswm y bobl sy’n byw yn y Fwrdeistref Sirol wedi cynyddu tua 300 neu 0.3%.
 • Ers 2006 mae poblogaeth Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cynyddu 3,350, sy’n 3.1% - cyfartaledd o 0.3% y flwyddyn, er nad yw cyfraddau newid wedi bod yn gyfartal dros y cyfnod. Yn yr un cyfnod tyfodd poblogaeth Cymru 4.3% a thyfodd poblogaeth y DU 7.9%.
 • Rhwng canol 2015 a chanol 2016 roedd y newid mewn poblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Conwy o ganlyniad i:
  • newid naturiol negyddol o -400 o bobl (1,100 o enedigaethau a 1,500 o farwolaethau);
  • cynnydd mudo net o 700 o bobl (daeth tua 5,100 o bobl i Fwrdeistref Sirol Conwy i fyw a gadawodd tua 4,400 o bobl).
 • Mae cyfraddau ffrwythlondeb a chyfraddau marwolaeth yn syrthio, yn gyffredinol.
 • Ond, heb fudo, byddai poblogaeth Bwrdeistref Sirol Conwy yn lleihau oherwydd mae mwy o farwolaethau na genedigaethau yn yr ardal bob blwyddyn.
 • Dros gyfnod o ddeng mlynedd, mae cyfartaledd mudo allanol net o tua -300 yn y grŵp oedran 15-29 oed bob blwyddyn.
 • Mae cyfartaledd mudo mewnol net o tua +300 yn y grŵp oedran 50-64 bob blwyddyn.
 • Oed canolrifol poblogaeth Bwrdeistref Sirol Conwy yw 48.7 oed (Cymru = 42.4; y DU = 40). Mae’r oed canolrifol wedi cynyddu o 45.3 i 48.7 mlwydd oed yn y degawd diwethaf.
 • Mae poblogaeth Bwrdeistref Sirol Conwy o 27.0% o unigolion 65 oed a hŷn yn cymharu â 20.4% yng Nghymru gyfan ac 18.0% ledled y DU.
 • Erbyn 2036 rhagwelir:
  • os yw’r duedd mudo 5 mlynedd yn parhau, y bydd gan Fwrdeistref Sirol Conwy boblogaeth o 118,500 – cynnydd o 1,950 (1.7%) o lefelau amcangyfrif canol blwyddyn 2016.
  • os yw’r duedd mudo 10 mlynedd yn parhau, y bydd gan Fwrdeistref Sirol Conwy boblogaeth o 118,600 – cynnydd o 2,050 (1.8%).
  • daw cynnydd net yn y boblogaeth o fudo mewnol, oherwydd byddai newid naturiol yn unig (genedigaethau a marwolaethau) yn arwain at leihad yn y cyfanswm.
  • bydd twf poblogaeth yn y grŵp oedran 65+ oed. Bydd nifer y bobl o oedran gwaith a’r boblogaeth dan 18 oed yn lleihau.
 • Mae dwysedd poblogaeth yn isel, 1.0 unigolyn yr hectar ledled y Fwrdeistref Sirol, ond mae'n cynyddu i 20 unigolyn yr hectar mewn rhai ardaloedd trefol ar yr arfordir.
 • Mae’r crynoadau mwyaf o bobl 65 oed a hŷn yn y setliadau arfordirol sef Abergele, Llandrillo-yn-Rhos, Llandudno (wardiau Craig-y-Don a Phenrhyn) a Deganwy. Rhanbarth etholiadol Craig-y-Don sydd â’r gyfran uchaf o bobl 65 oed a hŷn yn ei phoblogaeth (39.1%).
 • Mae’r proffil oedran ieuengaf o bell ffordd yn y Fwrdeistref Sirol yn rhanbarth etholiadol/ardal cyngor cymuned Llysfaen, gyda dim ond 12.9% o’r boblogaeth yn 65+ oed, a 24.1% dan 16 oed.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

Diweddariad nesaf - Awst 2018

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy