Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Polisïau a Chanllawiau Gwastraff ac Ailgylchu

Polisïau a Chanllawiau Gwastraff ac Ailgylchu


Summary (optional)
Yn yr adran hon, gallwch ddysgu mwy am y polisïau a'r canllawiau sy'n llunio gwasanaethau ailgylchu a gwastraff Conwy.
start content

Polisi Dim Gwastraff Ychwanegol a Chaead Wedi Cau

Bydd criwiau casglu yn casglu sbwriel sy'n cael ei gyflwyno ar ymyl palmant mewn bin ar olwynion wedi cau yn unig. Ni fydd bagiau neu eitemau ychwanegol sydd drws nesaf i’r bin ar olwynion, neu finiau ar olwynion sydd wedi’u gorlenwi a bod y caead methu cau yn iawn, yn cael eu casglu.  

Os oes gennych wastraff ychwanegol neu os na fydd y caead ar eich bin ar olwynion yn cau yn iawn o ganlyniad i ormod o wastraff, ewch â’r gwastraff i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Canllawiau i gael Bin arall

Yn gyffredinol, mae trigolion yn cael un bin ar olwynion ar gyfer bob cartref, ond mae achosion penodol lle gall cartref gael ail fin ar olwynion.

Os oes gennych fwy na 6 o bobl yn byw mewn cartref, gallwch wneud cais am ail fin ar olwynion.

Os oes llai na 6 o bobl yn byw yn y cartref neu fod y plant wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio cewynnau, bydd yr ail fin yn cael ei symud oddi yno.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref a Pholisi Trwydded Fan

Gall holl drigolion Conwy ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref (HRC) ym Mochdre ac Abergele i gael gwared ar wastraff cartref a deunyddiau i’w hailgylchu, yn ddiogel ac yn gyfleus. 

Er mwyn atal masnachwyr rhag defnyddio’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn anghyfreithlon, mae cynllun trwyddedu wedi’i sefydlu, i sicrhau y gall trigolion ddefnyddio eu cerbydau eu hunain, cerbydau gwaith neu gerbydau wedi’u llogi i ymweld â'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref a chael gwared ar wastraff a deunyddiau i’w hailgylchu o’r cartref.

Os ydych yn berchen ar fan neu gerbyd o fath masnachol nad oes arwydd arni, gallwch wneud cais am Drwydded Fan Ddomestig, sy’n rhoi’r hawl i chi wneud 20 o ymweliadau â'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref y flwyddyn.  Os ydych yn berchen ar gerbyd gydag arwydd wedi’i ysgrifennu arni, neu eich bod wedi llogi cerbyd, gallwch wneud cais am drwydded Un-tro, a fyddai'n caniatáu un ymweliad fesul trwydded a hyd at ddwy drwydded y flwyddyn.

Gweler Trwyddedau Fan i wneud cais.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch polisïau a mentrau gwastraff ac ailgylchu, llenwch y ffurflen.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy