Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Ymgymryd ag Ymholiadau ac Ymchwiliadau ar gyfer Diogelu Oedolion (ymchwiliadau heb fod yn rhai troseddol)

Ymgymryd ag Ymholiadau ac Ymchwiliadau ar gyfer Diogelu Oedolion (ymchwiliadau heb fod yn rhai troseddol)


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

Dyddiad                                                   Amser          Lleoliad    HyfforddwrGrŵp targed
18 a 19 Hydref 2017
6 a 7 Chwefror 2018
   
9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9:45am – 4:15pm
   
Ystafell Hyfforddi Tan Lan, Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN
   
Emyr Owen

Rheolwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Conwy, Gweithwyr Cymdeithasol Lefel 2 a 3, Therapyddion Galwedigaethol a Swyddogion Asesu ac Adolygu sy’n gweithio ym maes Diogelu Oedolion.  


   

Mae'r cwrs hwn yn orfodol ar gyfer y grŵp targed uchod, hyd yn oed os ydych wedi gwneud hyfforddiant tebyg o'r blaen. Mae’n rhaid bod yn bresennol am y 2 ddiwrnod.

Nodau ac amcanion y cwrs

Bydd Diwrnod 1 yn canolbwyntio ar Ymholiadau

 • Deall y symudiad tuag at weithio gyda chanlyniadau pobl fel rhan o brosesau diogelu oedolion a phersonoli'r dull o ddiogelu. Bydd y cysyniad o "bryder am sefyllfa ddiogelu" yn cael ei archwilio
 • Ystyried ble mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn cyd-fynd â fframweithiau deddfwriaethol eraill
 • Deall a chymhwyso meini prawf oedolyn mewn perygl, cwmpasu natur yr ymchwiliad, gan gymhwyso modelau o asesu a rheoli risg i'r sefyllfa
 • Deall eich rolau a chyfrifoldebau eich hunan ac eraill, yr hyn sy'n gwneud penderfyniadau amddiffynadwy o dan Adran 7 (e.e. adran 126) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014.
 • Deall a chymhwyso canllawiau lleol a chenedlaethol ar gyfer diogelu oedolion sydd mewn perygl

Bydd Diwrnod 2 yn canolbwyntio ar Ymchwiliadau

 • Cwmpasu'r ymchwiliad ar gyfer sefyllfaoedd gwahanol e.e. pryderon mewn gwasanaethau darparu, pryderon mewn lleoliadau cymunedol. Rolau a chyfrifoldebau gwahanol asiantaethau
 • Arfer orau wrth gynnwys yr oedolyn sydd mewn perygl ac eraill, gan gefnogi'r oedolyn mewn perygl i nodi ymhellach eu canlyniadau lle y gallant, neu ystyriaeth gwneud penderfyniadau er mwyn y lles gorau
 • Arddulliau ac ymagweddau cyfweld ar gyfer ymchwiliadau, adnabod modelau arferion gorau
 • Deall a chymhwyso canllawiau lleol a chenedlaethol ar gyfer diogelu oedolion sydd mewn perygl e.e. asesiadau risg, dyletswydd gofal, cyfrifoldebau cyflogwyr
 • Dadansoddi gwybodaeth, gwneud argymhellion, arddull a strwythur adrodd a gwneud penderfyniadau
 • Dulliau ymarferol o gyflwyno gwybodaeth mewn cyfarfodydd
 • Cynllunio camau gweithredu personol ar gyfer datblygiad proffesiynol

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i ddod iddo, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy