Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Iechyd yr Amgylchedd Diogelwch bwyd Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd


Summary (optional)
Sut mae'r cynllun sgorio yn gweithio a sut i ddod o hyd i sgôr hylendid bwyd siopau bwyd Conwy.
start content

Mae Deddf Sgorio Hylendid Bwyd 2013 yn cyflwyno cynllun gorfodol i fusnesau bwyd arddangos eu sgôr hylendid yn amlwg a rhoi sgôr hylendid i gwsmeriaid ar gais. Mae'r cynllun yn berthnasol i:

 • dai bwyta,
 • tafarndai,
 • caffis,
 • siopau cludfwyd,
 • gwestai, 
 • archfarchnadoedd,
 • gwneuthurwyr,
 • siopau bwyd eraill

Mae pob busnes yn cael sgôr hylendid yn dilyn arolygiad gan swyddog diogelwch bwyd o Gyngor Conwy. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr asiantaeth Safonau Bwyd (FSA).

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Mae pob busnes yn cael sgôr yn dilyn arolygiad gan swyddog diogelwch bwyd. Mae hwn yn seiliedig ar ba mor dda y mae'r busnes yn bodloni gofynion y gyfraith hylendid bwyd ar y pryd. Mae'r asesiad yn seiliedig ar ystyriaeth o'r tair elfen ganlynol: 

 • pa mor lân mae'r bwyd yn cael ei drin - paratoi bwyd yn ddiogel, coginio, aildwymo, oeri a storio
 • cyflwr strwythur yr eiddo - glanweithdra, trwsio, cynllun, goleuo, awyru a chyfleusterau eraill
 • sut mae'r busnes yn rheoli'r hyn mae'n ei wneud, i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac fel y gall y swyddog fod yn hyderus y bydd safonau’n cael eu cynnal yn y dyfodol. 

Mae'r sgôr yn ymwneud â safonau hylendid y busnes bwyd yn unig - nid yw'n ymwneud ag ansawdd y bwyd neu safonau’r gwasanaeth a ddarperir i gwsmeriaid. 

Beth yw'r gwahanol sgoriau?

Lefel y gydymffurfiaeth sydd yn pennu Sgôr Hylendid Bwyd busnes, sy'n amrywio o’r sgôr isaf '0' - Angen gwelliant ar frys i'r radd uchaf '5' - Da Iawn. Mae busnes yn cael un o'r sgoriau hyn:  

Llun Gwahanol Sgoriau Bwyd

Dylai pob busnes fod yn gallu cyrraedd y sgôr uchaf o 5. Er mwyn cael y sgôr uchaf, sef '5', mae'n rhaid i fusnesau wneud yn dda ym mhob un o’r tair elfen.  Mae’n debygol bod y rhai sydd â sgôr o '0' yn perfformio'n wael ym mhob un o’r tair elfen ac maent yn debygol o fod â hanes o broblemau difrifol. Pan na fydd busnes yn cyrraedd y sgôr uchaf, bydd y swyddog diogelwch bwyd yn esbonio i  berchennog neu reolwr y busnes pa welliannau sydd eu hangen. 

Ble mae angen arddangos y sgôr hylendid bwyd?

Mae busnesau yn cael sticer sy'n dangos eu sgôr ac maent yn gorfod ei ddangos mewn lle amlwg – fel y drws ffrynt neu ffenestr - ac ar bob mynedfa cwsmeriaid, a rhoi gwybodaeth am eu gradd ar lafar os gofynnir iddynt am hynny. Gall busnesau sy'n methu arddangos eu sgôr gael dirwy o £200.

Ddim yn hapus gyda'ch sgôr?

Apelio

Os nad ydych chi’n credu fod statws eich busnes yn deg neu os ydych yn dymuno trafod eich statws, cysylltwch â'r swyddog a wnaeth yr arolygiad yn y lle cyntaf.

Os nad ydynt yn gallu datrys y mater, gallwch apelio drwy lenwi'r ffurflen apêl (PDF).

Mae'n rhaid apelio o fewn 21 diwrnod ar ôl i’r busnes dderbyn yr adroddiad arolygu hylendid bwyd. Dylid anfon y ffurflen apêl wedi'i llenwi at y Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (Bwyd). Bydd yr apêl yn cael ei hystyried gan swyddog o'r awdurdod, nad oedd yn rhan o asesiad gwreiddiol y sgôr hylendid bwyd sy’n cael ei apelio. Bydd yr awdurdod lleol yn penderfynu ynglŷn â’r apêl a rhoi gwybod i’r busnes ynglŷn â’r canlyniad o fewn 21 niwrnod i dderbyn yr apêl.  Yn ystod cyfnod y broses apelio, ni ddylai unrhyw sticer gael ei arddangos ac ni ddylid cyfeirio ato mewn unrhyw ddeunydd hysbysebu, ar y wefan ac ati.

Hawl i ymateb

Mae gan fusnesau "Hawl i Ymateb”.  Mae hyn yn golygu y gall busnes roi sylwadau ar y sgôr a roddir iddynt. Rhaid cyflwyno’r sylwadau hyn yn ysgrifenedig i'r Cyngor drwy lenwi ffurflen hawl i ymateb (PDF). Dylid anfon y ffurflen wedi’i llenwi at y Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (Bwyd) a fydd yn trefnu i'r sylwadau gael eu cyhoeddi ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ynghyd â'r sgôr.

Gofyn am Arolygiad ail-sgorio

Os yw busnes wedi mynd i'r afael â’r holl faterion o ddiffyg cydymffurfio a godwyd yn yr adroddiad ar yr arolygiad, gallant wneud cais am ymweliad ail-sgorio.  Gellir gwneud cais am arolygiad pellach ac asesiad o safonau hylendid bwyd y sefydliad er mwyn ystyried a oes modd newid ei sgôr hylendid bwyd ar unrhyw adeg, yn amodol bod yr amodau canlynol wedi eu bodloni:

 • unrhyw apêl yn erbyn y sgôr hylendid bwyd cyfredol wedi cael ei phenderfynu;
 • bod y gweithredwr wedi hysbysu'r awdurdod bwyd o welliannau a wnaed i safonau hylendid yn y sefydliad;
 • yr awdurdod bwyd o'r farn ei bod yn rhesymol i arolygu ac asesu'r sefydliad yn dilyn y gwelliannau pellach sydd wedi cael eu gwneud;
 • y sticer sgôr hylendid bwyd cyfredol yn cael ei arddangos yn y sefydliad yn unol â gofynion adran 7 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013;
 • mae'r busnes wedi cytuno i sicrhau y bydd awdurdod bwyd yn cael mynediad i gynnal arolygiad o'r sefydliad at ddiben yr ail-sgorio.
 • mae'r busnes wedi talu costau rhesymol yr ail-sgorio, fel a bennir gan yr awdurdod bwyd yn unol ag adran 13 o Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013

I wneud cais am archwiliad ail-sgorio llenwch y ffurflen ail-sgorio (ffeil Word) neu ffurflen ail-sgorio (ffeil PDF). Cost bresennol i gael arolygiad ail-sgorio ydi £180.

Cysylltwch i gael cyngor:

E-bost: Diogelwchbwyd-Iechydodiogelwch@conwy.gov.uk

Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 

end content