Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tir wedi'i Halogi


Summary (optional)
Cael gwybod am dir halogedig posibl, canllawiau ar gyfer datblygwyr.
start content

Tir wedi'i halogi yw tir sydd wedi'i lygru o ganlyniad i weithgaredd diwydiannol blaenorol.

Gall deunydd wedi'u halogi effeithio ar y tir neu ddŵr yn y ddaear a gallai niweidio pobl, deunyddiau adeiladu, cyrsiau dŵr neu natur, ac mae'n cael ei orfodi gan Ran IIA Deddf Diogelu'r Amgylchedd.

Datblygu tir

Mae dyletswydd ar yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) i ystyried halogiad posibl wrth iddynt baratoi cynlluniau datblygu a phenderfynu ar geisiadau cynllunio.

Dylai datblygwyr gyflwyno digon o wybodaeth gyda'u cais cynllunio i benderfynu ar y risgiau o halogi a bodloni'r ACLl bod yna opsiwn adferiad ymarferol ar gyfer y safle ac na fydd datblygu tir yr effeithir arno gan halogiad yn cyflwyno neu greu peryglon annerbyniol, neu ganiatáu i rhai presennol barhau. 

Dylai adroddiadau ar gyfer y safle yn cael ei baratoi yn unol â Chanllaw i Ddatblygwyr 2012 CLlLC a’r ddogfen  Gweithdrefnau Enghreifftiol CLR 11 ar gyfer Rheoli Tir Halogedig.

end content