Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Lletya Anifeiliaid


Summary (optional)
I redeg cytiau cŵn neu lety cathod, byddwch angen trwydded gan yr Awdurdod Lleol. Bydd nifer y cŵn neu’r cathod y gallwch eu cadw wedi’i nodi ar y drwydded, yn ogystal ag amodau penodol eraill. Mae "sefydliad lletya" hefyd yn cynnwys y busnes o letya cŵn yn y cartref a gofal dydd neu crèche i gŵn.
start content


Mae’r rhestr ddiweddaraf o sefydliadau llety anifeiliaid ar gael yng Nghofrestr Gyhoeddus Trwyddedu drwy edrych dan drwyddedau ‘Lletya Anifeiliaid’.

Ni all unrhyw un redeg sefydliad lletya heb gael trwydded yn gyntaf.

Dylid gwneud ceisiadau am drwydded newydd neu adnewyddu trwydded yn electronig drwy ddefnyddio'r ddolen uchod.

Ffioedd

Mae cais / adnewyddu trwydded lletya anifeiliaid yn costio £224 a gellir ei dalu ar-lein drwy ddefnyddio'r ddolen uchod.  Unwaith y rhoddir trwydded, mae'n ddilys am 12 mis a rhaid ei hadnewyddu cyn y dyddiad dod i ben.   

Cymhwyster

Ni ddylai ymgeiswyr fod wedi eu hanghymhwyso rhag:

  • Cadw sefydliad bridio cŵn
  • Cadw siop anifeiliaid anwes
  • Cadw ci
  • Cadw sefydliad anifeiliaid
  • Cadw anifeiliaid

Bydd angen i ymgeisydd am drwydded ystyried a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gweithgaredd trwyddedig arfaethedig. Dylent gysylltu â'r adran gynllunio i drafod a fydd angen caniatâd. Gall yr awdurdod lleol wrthod neu ohirio penderfyniad am gais am drwydded nes y penderfynir ar y mater cynllunio.

Dogfennau Ategol

Dylai'r dogfennau canlynol hefyd gael eu cyflwyno gyda'ch cais:

  • Cynllun safle a chynllun gosodiad
  • Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus

Prosesu ac Amserlenni

Bydd archwiliad yn cael ei wneud gan swyddog awdurdod lleol o fewn 28 diwrnod o dderbyn y cais.  Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn y graddfeydd amser hyn, cysylltwch â ni.

Nid yw caniatâd dealledig yn berthnasol felly mae'n rhaid i'ch cais gael ei brosesu gan yr awdurdod cyn y gellir ei ganiatáu.

Deddfwriaeth ac Amodau

Rhaid i ymgeiswyr a deiliaid trwydded fodloni gofynion Deddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963 ac amodau cysylltiedig. Mae angen trwydded lletya anifeiliaid ar gyfer cytiau cŵn, llety cathod, llety cŵn yn y cartref, gofal dydd neu unrhyw gyfuniad o'r uchod.

Ceisiadau ac Apeliadau sydd wedi methu

Os yw’r drwydded yn cael ei gwrthod, gellir apelio i'r llys ynadon a all roi pa bynnag gyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau.

Amodau’r Drwydded

 

Cysylltwch â ni

 Am unrhyw ymholiad ynglŷn â lletya anifeiliaid anfonwch e-bost i animal.licensing@conwy.gov.uk.

end content