Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Adfywio Cyllid Ewropeaidd ac Allanol Beth yw'r Undeb Ewropeaidd?

Beth yw'r Undeb Ewropeaidd?


Summary (optional)
start content

Mae’r Undeb Ewropeaidd (UE) yn bartneriaeth economaidd a gwleidyddol unigryw rhwng 28 gwlad Ewropeaidd sy’n cynnwys rhan helaeth o’r cyfandir. Crëwyd yr UE yn sgîl yr Ail Ryfel Byd er mwyn hyrwyddo cydweithrediad economaidd: y syniad oedd y byddai gwledydd sy’n masnachu gyda’i gilydd yn dod yn gyd-ddibynnol ac felly’n fwy tebygol o osgoi gwrthdaro.

Y canlyniad oedd Y Gymuned Economaidd Ewropeaidd (EEC) a grëwyd yn 1957 rhwng chwe gwlad:

  • Gwlad Belg
  • Yr Almaen
  • Ffrainc
  • Yr Eidal
  • Lwcsembwrg
  • Iseldiroedd

Mae rhywbeth a ddechreuodd fel undeb economaidd i wella masnach wedi datblygu i fod yn sefydliad sy’n delio gyda meysydd polisi a chyfreithiau eraill lle mae aelodau’n teimlo y gellir gwneud mwy drwy gyd-weithio, er enghraifft cymorth datblygu a’r amgylchedd. Ymunodd mwyfwy o wledydd Ewropeaidd gyda’r Gymuned Economaidd Ewropeaidd, ac ymunodd Prydain yn 1973. Newidiodd yr enw i’r Undeb Ewropeaidd yn 1993 er mwyn adlewyrchu’r datblygiadau hyn.

Y farchnad sengl neu ‘fewnol’ yw prif beiriant economaidd yr Undeb Ewropeaidd, sy'n golygu y gall y rhan fwyaf o nwyddau, gwasanaethau, arian a phobl symud yn rhydd. Ers sefydlu’r Undeb Ewropeaidd yn 1957 mae wedi newid bywydau’r bobl sy'n byw yn y gwledydd sy’n aelodau. Dros y degawdau diwethaf mae’r Undeb Ewropeaidd wedi helpu i gefnogi adfywiad ardaloedd drwy gyfnod o newid yn y tirwedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae sawl mantais i fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd. Un o’r ffyrdd mwyaf gweledol y mae’r Undeb Ewropeaidd wedi cael effaith yng Nghonwy yw drwy’r cronfeydd arian amrywiol sydd wedi eu derbyn. Mae Conwy’n cael mynediad at arian gan bod y DU yn aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r rhaglenni ariannu hyn wedi eu cynllunio i greu amodau economaidd a chymdeithasol gwell, ac hefyd i gynnal a gwella’r amgylchedd naturiol.

Canlyniad Refferendwm yr UE

Bydd Refferendwm yr UE a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016, pan bleidleisiodd y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn cael effaith ar y cronfeydd Ewropeaidd y bydd gan Gymru fynediad iddynt yn y dyfodol.

Mewn achosion lle mae Llywodraeth Cymru wedi arwyddo ar gyfer prosiectau cronfa fuddsoddi a phrosiectau strwythurol o dan y gyllideb UE sydd wedi ei glustnodi ar eu cyfer cyn Brexit, bydd Llywodraeth y DU yn sicrhau eu bod yn cael eu hariannu er mwyn cwrdd â'r ymrwymiadau hyn.

Mae hyn yn cynnwys yr holl Gronfeydd Strwythurol 2014-2020, yn ogystal â’r Rhaglen Datblygu Gwledig, Rhaglen  Iwerddon-Cymru, Horizon 2020, Erasmus+, a’r rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol. 

end content