Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Social Care Worker Scheme Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol - cam 2

Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol - cam 2


Summary (optional)

Pwrpas y Cynllun:

Mae’r cynllun wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru i gydnabod a gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad staff gofal cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19.

start content

Cynnwys y cynllun

 1. Beth ydi’r Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol?
 2. Sut ydym ni’n gweinyddu’r taliad arbennig?
 3. Pryd fydd y cynllun ar agor?
 4. Sut y gwneir y taliadau?
 5. Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?
 6. Datganiad Cyfrin achedd

Beth ydi’r Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol?

Bydd staff cymwys yn derbyn taliad trethadwy o £735, fel cyfandaliad neu randaliadau cyfartal dros gyfnod o bum mis. Bydd y taliad yn cael ei wneud i staff gofal cymdeithasol a oedd wedi’u cyflogi i swydd gymwys rhwng 1 Mehefin 2020 a 28 Chwefror 2021.

Pwy sy’n gallu hawlio?

Gall y darparwyr/cyflogwyr canlynol hawlio’r gydnabyddiaeth ariannol ar ran staff cymwys yn unol â’r swyddi cymwys a nodir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru:

 • Cartrefi gofal preswyl cofrestredig, yn cynnwys llety diogel
 • Canolfannau preswyl cofrestredig i deuluoedd
 • Asiantaethau Gofal Cartref
 • Asiantaethau cyflogaeth
 • Sefydliadau tai â chymorth 
 • Sefydliadau preifat a thrydydd sector wedi’u comisiynu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol neu Lywodraeth Cymru 

Mae’r cynllun wedi’i estyn i Gymorthyddion Personol a gyflogir drwy Daliadau Uniongyrchol (a reolir ar wahân). Am fwy o wybodaeth anfonwch neges atom ni i: taliadau.uniongyrchol@conwy.gov.uk


Sut ydym ni’n gweinyddu’r taliad arbennig?

Byddwn yn gweinyddu’r taliad i ddarparwyr/cyflogwyr ar ran eu staff drwy broses sy’n cynnwys dau gam:

Cam 1: Darparwyr/cyflogwyr yn hawlio’r gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer staff cymwys.

Cam 2: Darparwyr/cyflogwyr yn hawlio cyllid ychwanegol i gwrdd â'r costau a ysgwyddir o ganlyniad i’r cynllun cydnabyddiaeth ariannol.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun a phwy sy’n gymwys i dderbyn y taliad, darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru neu anfonwch e-bost i: timcontractau@conwy.gov.uk.


Mae modd i ddarparwyr/cyflogwyr ddechrau’r broses ymgeisio am y taliadau arbennig drwy ddilyn y dolenni canlynol.

Cam 2

Gall darparwyr/cyflogwyr hawlio cyllid ychwanegol i gwrdd â’r costau a gafwyd o ganlyniad uniongyrchol i’r taliad a wnaethpwyd dan y Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol. Cyn ymgeisio mae’n rhaid i ddarparwyr/cyflogwyr benderfynu beth oedd eu gwir gostau yswiriant gwladol a/neu bensiynau o ganlyniad i’r taliad a wnaethpwyd yn unol â’r arweiniad.

Bydd y Ffurflen Hawlio Cyflogwr yn cael ei llenwi a’i chyflwyno gyda thystiolaeth ar ffurf detholiad/adroddiad o gyflogres y Darparwr/Cyflogwr yn cadarnhau’r costau yma.

Fel rhan o hawlio cyllid atodol, mae gan Ddarparwyr/Cyflogwyr hawl i gynnwys costau gorbenion/gweinyddu safonol yn £2 fesul hawliad. Yn ychwanegol, gall Darparwyr/Cyflogwyr hawlio costau cyffredinol uwch pan y gallant ddangos bod gweithredu’r taliad £735 wedi golygu costau ychwanegol sylweddol iddynt yn fwy na £2 fesul hawliad. Dylid anfon tystiolaeth ategol gydag unrhyw hawliadau o’r fath (er enghraifft anfoneb gan asiantaeth cyflogres).

Pryd fydd y cynllun ar agor?

Bydd yn rhaid i ddarparwyr/cyflogwyr gyflwyno’r hawliad ar gyfer cyllid ychwanegol o fewn wyth wythnos i dderbyn y taliadau £735. Gall methu â gwneud hynny arwain at beidio â thalu’r hawliadau yma. 

Bydd y ceisiadau yn cael eu trin ar sail y cyntaf i’r felin a bydd y taliadau wedi’u gwneud erbyn diwedd mis Rhagfyr 2021.

Mae yna ddau dempled (dim ond un sydd angen ei lenwi) i chi gadw a’r rhestr o’ch staff cymwys ynghyd â’r gwir gostau ar gyfer yswiriant gwladol a/neu bensiynau.  Wedyn bydd angen uwchlwytho hwn pan fyddwch chi’n gwneud eich cais.  Os nad ydych chi’n defnyddio Microsoft Excel, defnyddiwch yr Open Document Spreadsheet (ODS).

Cyflwynwch y manylion mewn Excel neu Open Document Spreadsheet (ODS) neu, fel arall, efallai y bydd eich cais yn cymryd mwy o amser i’w brosesu.

Templed Ffurflen Hawlio Darparwr/Cyflogwr (fersiwn Microsoft Excel)

Sut y gwneir y taliadau?

Bydd y taliadau yn cael eu gwneud ar ôl i’r darparwr/cyflogwr gyflwyno Ffurflen Hawlio Darparwr ynghyd â thystiolaeth bod y taliad i’r staff cymwys wedi’u wneud. Bydd y dystiolaeth ar ffurf adroddiad ariannol/cyfriflen/detholiad o wybodaeth yn ymwneud â chyflogau sy’n nodi’n glir bod y taliad llawn wedi’i wneud i bob aelod o staff cymwys. 

Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?

Ar ôl cyflwyno’ch cais, bydd neges awtomatig yn cael ei hanfon atoch i gadarnhau ein bod ni wedi’i dderbyn. 

Rydym ni’n ceisio prosesu ceisiadau o fewn 30 diwrnod, yn amodol ar dderbyn yr wybodaeth gywir a chynnal y gwiriadau perthnasol.

Fe all yr Awdurdod Lleol ofyn am y taliad llawn neu ran ohono yn ôl os canfyddir bod y cais yn anghymwys.

Os ydych chi’n cael unrhyw drafferth uwchlwytho ffeiliau mawr, anfonwch neges i: cynlluntaliadauarbennig@conwy.gov.uk.

Datganiad Cyfrin achedd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd [WEDI'I DDIWEDDARU] hwn yn nodi sut rydym ni’n bwriadu prosesu data personol er mwyn cwblhau’r taliad arbennig yng Nghonwy.

Drwy gyflwyno’ch cais, rydych chi’n cytuno i rannu eich gwybodaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru ac, mewn achosion o dwyll, yr Heddlu.

end content