Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ceisiadau am wasanaethau profedigaeth


Summary (optional)
Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Penodol
start content

Dyddiad diweddaru diwethaf: 10 Hydref 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd canlynol yn gymwys i Gyfleusterau – ceisiadau am wasanaethau profedigaeth

Mae hyn yn cynnwys claddedigaethau, cerrig coffa, perchnogaeth bedd a throsglwyddo perchnogaeth bedd.

Pwrpas ar gyfer prosesu a sail gyfreithiol

Mae’r gwasanaeth yn prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn darparu’r amwynderau a enwir uchod a sicrhau cydymffurfiad yn ymwneud â Deddf Iechyd Cyhoeddus 1879, Deddf Claddedigaethau 1900, Gorchymyn Mynwentydd Awdurdodau Lleol 1977 a Deddf Rheoliadau Amlosgi 2008.

 Atal/Canfod Trosedd/Twyll. Mae Deddf Troseddau Difrifol 2007 yn caniatáu i awdurdodau cyhoeddus ddatgelu gwybodaeth at ddibenion atal twyll, fel aelod o sefydliad gwrth-dwyll a nodwyd neu fel arall yn unol ag unrhyw drefniadau a wnaed gyda sefydliad o’r fath.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Cyngor warchod y cyllid cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth rydych wedi ei rhoi i atal, canfod ac ymchwilio i dwyll ac anghysonderau, ar gyfer perfformio contract, neu, dasg a gyflawnir er lles y cyhoedd, neu i gydymffurfio ag ymrwymiad cyfreithiol.    Rhan 6 Deddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) yw’r sail Gyfreithiol.

Gwybodaeth a gesglir

  • Enw
  • Manylion cyswllt

Mae prosesu’n hanfodol ar gyfer perfformio contract gyda gwrthrych y data ac mae’n hanfodol i ddiogelu diddordebau hanfodol gwrthrych y data. Hefyd, ar gyfer perfformio tasg a wnaed er budd y cyhoedd neu mewn ymarfer o awdurdod a roddir yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gyda phwy fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth

  • Trefnwr angladdau – Gall y trefnwr angladdau ofyn am wybodaeth ar ran teulu, oherwydd efallai bod angen newid/trosglwyddo perchnogaeth bedd.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei chadw am byth ar ffurf electronig, a bydd pob copi papur yn cael ei gadw am hyd at 15-20 mlynedd.

Eich hawliau gwybodaeth

Gweler ein hysbysiad preifatrwydd cyffredinol yn www.conwy.gov.uk/hysbysiadaupreifatrwydd i gael manylion cyswllt ac os oes gennych gŵyn am eich hawliau gwybodaeth.

Mae eich hawliau gwybodaeth ar gyfer y gwasanaeth hwn wedi’u nodi isod:

end content