Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwiriadau Trwyddedau Gyrru


Summary (optional)
Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Penodol
start content

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau – Gwasanaethau Cludiant

Gwiriadau Trwyddedau Gyrru

Diweddarwyd Diwethaf: 21 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd canlynol yn gymwys i Wasanaethau Cludiant - Gwiriadau Trwyddedau Gyrru.

Mae hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth sy’n caniatáu’r awdurdod i sicrhau bod pob gyrrwr â thrwydded yrru ddilys i sicrhau cydymffurfiaeth â darpariaeth gwasanaeth.

Pwrpas ar gyfer prosesu a sail gyfreithiol

Mae’r gwasanaeth yn prosesu gwybodaeth bersonol fel dyletswydd o ofal, i wirio bod gan bob gyrrwr drwydded yrru ddilys gyda hawliadau gyrru cywir, dim ardystiadau gyrru neu waharddiadau, ac yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018

Atal/Canfod Trosedd/Twyll. Mae Deddf Troseddau Difrifol 2007 yn caniatáu i awdurdodau cyhoeddus ddatgelu gwybodaeth at ddibenion atal twyll, fel aelod o sefydliad gwrth-dwyll a nodwyd neu fel arall yn unol ag unrhyw drefniadau a wnaed gyda sefydliad o’r fath.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Cyngor warchod y cyllid cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth rydych wedi ei rhoi i atal, canfod ac ymchwilio i dwyll ac anghysonderau, ar gyfer perfformio contract, neu, dasg a gyflawnir er lles y cyhoedd, neu i gydymffurfio ag ymrwymiad cyfreithiol.    Rhan 6 Deddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) yw’r sail Gyfreithiol.

Gwybodaeth a gesglir

  • Enw
  • Manylion Cyswllt
  • Dyddiad geni
  • Rhif gyrrwr (o’r Drwydded Yrru)
  • Rhyw
  • Ffurflen Datganiad Iechyd

Mae prosesu’n hanfodol ar gyfer perfformio contract gyda gwrthrych y data ac mae’n hanfodol i ddiogelu diddordebau hanfodol gwrthrych y data neu unigolyn arall. Hefyd, er budd neu wrth ymarfer awdurdod swyddogol a roddir yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gyda phwy fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth

  •  DVLA - Mae’r DVLA yn rhoi gwybodaeth angenrheidiol am drwydded yrru’r unigolyn
  • Gwiriad Uwch – Cyfleuster gwirio trwydded trydydd parti i sicrhau bod trwyddedau gyrru yn ddilys.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Caiff gwybodaeth ei thynnu oddi ar y gronfa ddata’n syth, unwaith y bydd y gyrrwr yn gadael yr awdurdod. Mae ffurflenni mandad yn cael eu dinistrio ar ôl 3 blynedd.

Eich hawliau gwybodaeth

Gweler ein hysbysiad preifatrwydd cyffredinol yn www.conwy.gov.uk/hysbysiadaupreifatrwydd i gael manylion cyswllt ac os oes gennych gŵyn am eich hawliau gwybodaeth.

Mae eich hawliau gwybodaeth ar gyfer y gwasanaeth hwn wedi’u nodi isod:

end content