Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Digwyddiadau Harbwr (ceisiadau a trwyddedau)


Summary (optional)
Specific Service Privacy Notice
start content

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau - Cyfleusterau

Digwyddiadau Harbwr (ceisiadau/trwyddedau)

Diweddarwyd Diwethaf: 10 Hydref 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd canlynol yn gymwys i Gyfleusterau – Digwyddiadau Harbwr (ceisiadau a trwyddedau).

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â cheisiadau ar gyfer digwyddiadau/gofod/trwyddedau ar ystadau harbwr Conwy.

Pwrpas ar gyfer prosesu a sail gyfreithiol

Mae’r gwasanaeth yn prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn rhoi gofod digwyddiadau a thrwyddedau ar ystadau harbwr Conwy, er mwyn sicrhau cydymffurfiad â Deddf Harbyrau 1964.

Atal/Canfod Trosedd/Twyll. Mae Deddf Troseddau Difrifol 2007 yn caniatáu i awdurdodau cyhoeddus ddatgelu gwybodaeth at ddibenion atal twyll, fel aelod o sefydliad gwrth-dwyll a nodwyd neu fel arall yn unol ag unrhyw drefniadau a wnaed gyda sefydliad o’r fath.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Cyngor warchod y cyllid cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth rydych wedi ei rhoi i atal, canfod ac ymchwilio i dwyll ac anghysonderau, ar gyfer perfformio contract, neu, dasg a gyflawnir er lles y cyhoedd, neu i gydymffurfio ag ymrwymiad cyfreithiol.    Rhan 6 Deddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) yw’r sail Gyfreithiol.

Gwybodaeth a gesglir

  • Enw
  • Manylion cyswllt

Mae prosesu’n angenrheidiol i berfformio contract gyda gwrthrych y data. Hefyd, ar gyfer perfformio tasg a wnaed er budd y cyhoedd neu mewn ymarfer o awdurdod a roddir yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gyda phwy fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Y flwyddyn gyfredol a 1 flwyddyn

Eich hawliau gwybodaeth

Gweler ein hysbysiad preifatrwydd cyffredinol yn www.conwy.gov.uk/hysbysiadaupreifatrwydd i gael manylion cyswllt ac os oes gennych gŵyn am eich hawliau gwybodaeth.

Mae eich hawliau gwybodaeth ar gyfer y gwasanaeth hwn wedi’u nodi isod:

end content