Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cofnodion disgyblion cludiant o'r cartref i'r ysgol


Summary (optional)
Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Penodol
start content

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau – Gwasanaethau Cludiant

Cofnodion disgyblion cludiant o’r cartref i’r ysgol:

Diweddarwyd Diwethaf: 10 Hydref 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd canlynol yn ymwneud â Gwasanaethau Cludiant – Cofnodion disgyblion cludiant o’r cartref i’r ysgol.

Mae hyn yn cynnwys manylion disgyblion i ddarparu cludiant i’r ysgol ac oddi yno yn ystod amser tymor

Pwrpas ar gyfer prosesu a sail gyfreithiol

Mae’r gwasanaeth yn prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn darparu cludiant o’r cartref i’r ysgol yn unol â Rheoliadau Diogelu Data 2018.

Atal/Canfod Trosedd/Twyll. Mae Deddf Troseddau Difrifol 2007 yn caniatáu i awdurdodau cyhoeddus ddatgelu gwybodaeth at ddibenion atal twyll, fel aelod o sefydliad gwrth-dwyll a nodwyd neu fel arall yn unol ag unrhyw drefniadau a wnaed gyda sefydliad o’r fath.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Cyngor warchod y cyllid cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth rydych wedi ei rhoi i atal, canfod ac ymchwilio i dwyll ac anghysonderau, ar gyfer perfformio contract, neu, dasg a gyflawnir er lles y cyhoedd, neu i gydymffurfio ag ymrwymiad cyfreithiol.    Rhan 6 Deddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) yw’r sail Gyfreithiol.

Gwybodaeth a gesglir

  • Enw
  • Manylion cyswllt
  • Dyddiad geni
  • Cofnodion meddygol (anableddau)

Mae prosesu’n hanfodol ar gyfer perfformio contract gyda gwrthrych y data ac mae’n hanfodol i ddiogelu diddordebau hanfodol.

Gyda phwy fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth

  • Cymhorthwyr Teithwyr (os yw’n gymwys) mae gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda chymhorthwyr teithwyr i sicrhau diogelwch y disgyblion.
  • Ysgol – Mae gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda'r ysgol er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o drefniadau cludiant disgyblion i'r ysgol ac oddi yna.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Darpariaeth gwasanaeth a 1 flwyddyn

Eich hawliau gwybodaeth

Gweler ein hysbysiad preifatrwydd cyffredinol yn www.conwy.gov.uk/hysbysiadaupreifatrwydd i gael manylion cyswllt ac os oes gennych gŵyn am eich hawliau gwybodaeth.

Mae eich hawliau gwybodaeth ar gyfer y gwasanaeth hwn wedi’u nodi isod:

Mynediad i’ch gwybodaeth – gwnewch gais ar-lein www.conwy.gov.uk/diogeludata  neu cysylltwch â ni yn affch@conwy.gov.uk 

 

end content