Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Atebolrwydd Gwybodaeth Perfformiad Datganiad llywodraethu blynyddol

Datganiad llywodraethu blynyddol


Summary (optional)
Mae'r datganiad llywodraethu blynyddol yn rhoi amlinelliad o reolaethau llywodraethu'r Cyngor, a'r trefnau sydd ar waith.
start content

Beth yw Llywodraethu?

Llywodraethu Corfforaethol yw'r system a ddefnyddir i gyfarwyddo a rheoli sefydliad.

Bydd strwythur llywodraethu da yn cynnwys, fel isafswm:

  • Safonau llywodraethu clir a fydd yn llywodraethu sefydliad
  • Rolau a chyfrifoldebau llywodraethu
  • Mecanwaith ar gyfer mesur perfformiad sefydliad yn erbyn ei safonau llywodraethu.

Er mwyn bod yn llwyddiannus, mae’n rhaid i sefydliad feddu ar sail gadarn o lywodraethu da a rheolaeth ariannol gadarn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i sicrhau bod egwyddorion llywodraethu ac arferion rheoli da yn cael eu mabwysiadu ym mhob gweithgaredd busnes i sicrhau ymddiriedaeth y cyhoedd.

1)      Y Cod Llywodraethu Lleol

Mae’r Cod Llywodraethu Lleol yn darparu datganiad cyhoeddus sy’n nodi’r ffordd y mae’r Cyngor yn cydymffurfio ag egwyddorion Llywodraethu CIPFA.

2)      Y Fframwaith Llywodraethu

Mae’r Cod Lleol wedi’i danategu gan Fframwaith Llywodraethu sy’n cynnwys y polisïau, gweithdrefnau, ymddygiadau a’r gwerthoedd sy’n rheoli ac yn llywodraethu’r Cyngor.

3)      Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn darparu sicrwydd o ran trefniadau Llywodraethu’r Cyngor, ynghyd â nodi meysydd i ganolbwyntio arnynt a’u gwella yn y dyfodol. Pwrpas y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yw i adrodd yn gyhoeddus ar y graddau y mae’r Cyngor yn cydymffurfio â’i god llywodraethu lleol. Mae’n nodi’r meysydd hynny sydd angen eu gwella yn ôl yr hunanasesiad.

Dylid darllen y datganiad hwn ynghyd â'r trefniadau atebolrwydd rheoli perfformiad, fel y'u nodir yn yr Adroddiad Blynyddol.

Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau a geir ar y dudalen hon i'w cael ar gais o cidt@conwy.gov.uk.

end content