Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hwb Cyflogaeth Conwy - Mwy o wybodaeth


Summary (optional)
Canfod beth sy'n gweithio i chi
start content

Cofrestrwch nawr i dderbyn cefnogaeth am ddim gan Ganolbwynt Cyflogaeth ConwyY ddolen uchod yw ein ffurflen gysylltu. Os byddwch angen rhannu gwybodaeth sensitif, ffoniwch ni ar 01492 575578.


Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy yn ‘siop bob peth’ dan arweiniad y gymuned ar gyfer cyflogadwyedd yng Nghonwy.

Os ydych chi’n ddi-waith, rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i waith sy’n addas i chi drwy gynnig:

 • Ymgynghorwyr a mentoriaid cyflogaeth penodol sy’n cynnig cyngor am waith, swyddi a budd-daliadau
 • Mentora personol un-i-un, wedi’i addasu i’r unigolyn
 • Cyrsiau am ddim gan hyfforddwyr proffesiynol i feithrin sgiliau
 • Cymorth i ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni cais am swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliadau
 • Cefnogaeth ariannol i oresgyn rhwystrau rhag hyfforddiant a gwaith:
  Benthyg cyfrifiaduron Chromebook a donglau wifi, costau teithio, dogfennau adnabod
 • Ymgysylltu â’r Gymuned a Chyflogwyr:
  digwyddiadau, ymgyrchoedd recriwtio, cyfleoedd gwaith, lleoliadau gwaith a chyrsiau ar lwybrau gyrfa
 • Atgyfeirio at asiantaethau neu bartneriaid eraill lle bo hynny’n briodol.

Fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu chi ac mae gennym fynediad at rwydwaith o gyflogwyr sydd eisiau recriwtio ar bob lefel.

Angen cymorth gennym?

Rhaglenni Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru

Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy’n gweithredu’r rhaglenni canlynol ar ran Llywodraeth Cymru.

Cymunedau am Waith a Mwy

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn Rhaglen Gyflogadwyedd wirfoddol wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu cymorth mentora dwys i helpu pobl dros 20 oed i fagu hyder a sgiliau a dod o hyd i waith a’i gadw.

CfW-footer-updated030423

Gronfeydd Allweddol Conwy UKSPF

uk-gov-funded

Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan Gronfeydd Allweddol Conwy UKSPF i gynnal y rhaglenni canlynol.

Prosiect Cyflogadwyedd Pobl Ifanc

Mae’r prosiect hwn yn datblygu ar waith llwyddiannus y mae’r Canolbwynt wedi’i wneud gyda phobl ifanc 16 i 19 oed, sydd yn canolbwyntio ar helpu a chefnogi’r grwp oedran hwn i ddatblygu sgiliau am oes gan ddarparu llwybr amlwg at gyflogaeth.

Hyder yn Dy Hun

Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio ar leihau ynysiad cymdeithasol; datblygu gwytnwch; cynyddu hyder/hunan-barch; datblygu sgiliau ymarferol, ariannol, digidol a chyflogadwyedd gan wella iechyd corfforol a meddyliol.

levelup-conwy

Cyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ar gyfer Hyfforddiant

uk-gov-funded

Mae gan y Canolbwynt raglen o lwybrau a chyrsiau hyfforddi wedi’u hariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac mae’n chwarae rôl hanfodol i ddarparu academïau hyfforddiant addysg a swyddi hanfodol ar draws y sir.

levelup

Grant Cymorth Tai Conwy

Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy wedi bod yn llwyddiannus mewn cais am gyllid gan Grant Cymorth Tai Conwy i’w ddefnyddio i dreialu Mentor Cyflogaeth dynodedig i Bobl Ddigartref.

Mentor Cyflogaeth i Bobl Ddigartref

Mae’r Mentor Cyflogaeth i Bobl Ddigartref yn cryfhau ffocws y Canolbwynt i gefnogi pobl ddi-waith gydag ystod o faterion am dai.  Mae’r Mentor o fewn y Tîm Atal Digartrefedd er mwyn cefnogi pobl sydd mewn perygl o, neu’n profi digartrefedd er mwyn eu helpu i oresgyn rhwystrau i hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth.

Rhaglenni cyflogadwyedd eraill

Prosiect Cynnydd

Mae’r Canolbwynt hefyd yn hyrwyddo a gweithio â’r cynllun Cynnydd sydd wedi’i ariannu gan Wasanaeth Ieuenctid Conwy. Rhaglen wirfoddol yw hon ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed sydd mewn perygl o fod ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant, ac er ei bod yn debyg i raglen Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru, y nod yw gweithio â’r bobl ifanc hynny sydd anoddaf eu cyrraedd a darparu’r cyngor, gofal a chymorth gorau posib er mwyn iddynt greu gwell dyfodol beth bynnag y maent yn ei wynebu.

end content