Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Gweithio i Gonwy

Gweithio i Gonwy


Summary (optional)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw'r cyflogwyr mwyaf yn y sir. Mae'n cyflogi 5200 o weithwyr sy'n gweithio mewn amrywiaeth eang o swyddi ac yn darparu gwasanaethau mewn sir sydd â rhyw 115,000 o drigolion.
start content

Mae'r dudalen hon yn cynnwys cysylltiadau i wybodaeth ynglŷn â sut brofiad yw gweithio i Gonwy a gwybodaeth am fanteision staff.

Mae Conwy'n gyflogwr blaengar

Nid yn unig mai ni yw cyflogwr mwyaf y Sir rydym yn gyflogwr amrywiol sy'n annog datblygiad ein staff sydd yn eu tro'n darparu gwasanaethau o ansawdd i'w cleientiaid - y cyhoedd. Mae gweithwyr yn teimlo eu bod yn cyfrannu at y gymuned leol ac yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth weithio mewn amgylchedd deinamig, teg a hyblyg.

Rydych yn helpu gwella eich cymuned

Pwy bynnag ydych chi a beth bynnag fo'ch cefndir, mae gweithio mewn llywodraeth leol yn rhoi'r cyfle i chi nid yn unig i ddatblygu eich gyrfa ond hefyd i wella bywydau pobl eraill.

Mae'r mwyafrif o wasanaethau Conwy'n effeithio ar fywyd pob dydd pobl leol mewn ffordd sylweddol. Casglu ysbwriel y cartref, yr ysgol rydych chi neu eich plant yn mynd iddi, y ganolfan hamdden rydych yn cadw'n heini ynddi, gofal i bobl dan anfantais, safonau hylendid yn eich bwytai lleol, yr ystod o ddeunydd cyfeirio yn eich llyfrgell leol - cyfrifoldeb y cyngor yw'r holl bethau hyn a llawer mwy y tu hwnt.

Rydym yn ddeinamig ac yn gyffrous

Mae Conwy'n newid yn gyson ac yn dod yn fwyfwy cystadleuol.  Mae pwysau i ymateb i anghenion y gymuned leol a dymuniadau llywodraeth ganol. Mae heriau newydd yn wynebu'r rhai sy'n gweithio mewn llywodraeth leol bob dydd.

Mae gennym ystod eang o gyfleoedd gyrfa i bawb

Gyda chymaint o wasanaethau i'w darparu, nid yw'n syndod bod cymaint o amrywiaeth o yrfaoedd ar gael yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.Mae cymaint o gyfleoedd gan gynnwys, addysg, gofal cymdeithasol, peirianneg, gwasanaethau amgylcheddol, gweinyddu a chyllid.

Mae gennym becyn Buddiannau Gweithwyr ardderchog

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond mor llwyddiannus â'r bobl mae'n eu cyflogi. I sicrhau bod ein gweithwyr yn medru canolbwyntio ar wneud eu gwaith, dyluniwyd ein pecyn buddiannau i ddileu nifer o'r pryderon y gall pobl eu hwynebu o ddydd i ddydd yn y byd modern.

Cyfle cyfartal

Wrth fynd ati i hyrwyddo Cyfle Cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned.
Cliciwch yma am fanylion pellach

Logo Cyflogwr Hyderys o Ran Anabledd
end content