Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

COP26


Summary (optional)
Beth yw COP26? Beth mae Conwy’n ei wneud?
start content

Beth yw COP26?

COP yw’r acronym am Conference of the Parties. Aelodau’r COP yw’r 196 o wledydd a’r UE sydd wedi llofnodi Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (UNFCCC), a gytunwyd yn 1994.

Nod pennaf Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd yw atal ymyrraeth ddynol beryglus yn system yr hinsawdd drwy sefydlogi crynodiadau o nwyon tŷ gwydr.

Yr Uwchgynhadledd Fyd-eang ar Weithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd, COP26 yw 26ain Gynhadledd y Partion a bydd yn cael ei chynnal yn Glasgow rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021. Bydd yr uwchgynhadledd yn cynnwys swyddogion o lywodraethau’r gwledydd COP sydd â’r dasg o gydlynu’r ymateb byd-eang i fygythiad newid yn yr hinsawdd.

Mae COP26 yn hynod o bwysig. Yn COP21 ym Mharis yn 2015, cytunodd pob gwlad i gydweithio i gadw cynhesu byd-eang i lai na 2 radd ac i anelu am 1.5 gradd. Yr enw ar hyn yw Cytundeb Paris.

Ond wnaeth yr ymrwymiadau a wnaed bryd hynny ddim dod yn agos at gadw cynhesu byd-eang i 1.5 gradd, felly mae’r cyfnod rhwng rŵan a 2030 yn hanfodol bwysig o ran cyfyngu ar gynhesu byd-eang. Mae’n rhaid i wledydd fynd yn bellach o lawer na Chytundeb Paris i gadw’r nod hwn mewn golwg.

Beth yw nodau COP26?

  1. Sicrhau sero-net byd-eang erbyn 2050 a chadw cynhesu byd-eang i 1.5 gradd
  2. Addasu ymddygiad dynol i ddiogelu cymunedau a chynefinoedd naturiol
  3. Darparu cyllid fel y gellir lleihau allyriadau
  4. Gweithio gyda’n gilydd i gyflawni’r nodau

Beth mae Conwy’n ei wneud?

Rydym wedi ymrwymo i arwain ein cymunedau tuag at wireddu’r nod o fod yn sir carbon sero-net ac rydym wedi sefydlu’r Rhaglen Her yr Hinsawdd er mwyn gwneud hyn.

Mae Cynllun Datgarboneiddio Conwy yn dangos y llwybr y byddwn yn ei ddilyn i fod yn Awdurdod Lleol sero-net, gan gyfrannu at ymrwymiad y DU o dan Gytundeb Paris.

end content