Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Cydraddoldeb ac amrywiaeth Cynllun Drafft Cydraddoldeb Strategol a'r Amcanion Cydraddoldeb 2020-2024

Cynllun Drafft Cydraddoldeb Strategol a'r Amcanion Cydraddoldeb 2020-2024


Summary (optional)
Rydym yn ymgynghori ar ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 drafft ar hyn o bryd – defnyddiwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth ac i rannu eich barn â ni.
start content

Dyma drydydd Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ers cyflwyno Deddf Cydraddoldeb 2010 ac mae’n adeiladu ar y cynlluniau blaenorol sydd wedi bod ar waith yng Nghonwy ers 2003.

Rydym wedi datblygu 7 Amcan Cydraddoldeb drafft, ac mae sawl maes blaenoriaeth ar gyfer bob un ohonynt, ynghyd â chynllun gweithredu cynhwysol, sy’n amlinellu’r pethau y byddwn yn canolbwyntio arnynt dros y 4 blynedd nesaf.

Datblygwyd yr amcanion hyn drwy ymgysylltu â’n budd-ddeiliaid, adolygu pa ddata sy’n rhoi gwybodaeth ynghylch anghydraddoldebau cyson ac mewn ymateb i’r argymhellion a wnaed gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn eu hadroddiad “A yw Cymru’n Decach 2018.”

Rydym yn awyddus i wybod a ydych chi’n credu y bydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd yn gwella bywydau pobl yn y Sir a’ch gwahodd i rannu eich sylwadau â ni erbyn 5pm ddydd Mawrth, 31 Rhagfyr 2019 yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae gennym fideo BSL am y Cynllun Drafft Cydraddoldeb Strategol:

 

Gweler y Cynllun Drafft Cydraddoldeb Strategol a’r Amcanion:

Drafft SEP 2020-2024 (Ffeil Word)

Cynllun Gweithredu SEP 2020-2024 (Ffeil Excel)

Easy Read SEP 2020-2024 (Ffeil Word)

Holiadur Cymraeg (Ffeil Word)

Dilynwch y ddolen isod i lenwi holiadur byr os gwelwch yn dda:

Fel arall, gallwch ymateb drwy ysgrifennu atom gan ddefnyddio’r holiadur sydd ar gael mewn fformat Word a’i ddychwelyd at:

Swyddog Cydraddoldeb ac Adnoddau Dynol
Adnoddau Dynol Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
LL30 9GN
Cyfeiriad e-bost: cydraddoldebau@conwy.gov.uk
Rhif Ffôn: 01492 576225

https://www.equalityhumanrights.com/cy/publication-download/yw-cymru%E2%80%99n-decach-2018

end content