Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Etholiadau Cyngor Tref / Cymuned


Summary (optional)
Bydd yr etholiadau lleol yn cael eu cynnal ddydd Iau 5 Mai 2022. Bydd y Cynghorwyr yn cael eu hethol am gyfnod o bum mlynedd.
start content

Cyngor Tref a Chymuned

Ar hyn o bryd, mae gan Gonwy 8 Cyngor Tref. Maent yn gwasanaethu aneddiadau mwy yr ardal, a 25 o Gynghorau Cymuned sy’n gwasanaethu’r ardaloedd mwy gwledig. Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn gwasanaethu eu cymuned gyda’r nod o wella ansawdd bywyd yn eu hardal.

Mae pob Cyngor yn cynnwys Cynghorwyr etholedig, neu mewn rhai achosion, Cynghrowyr cyfetholedig. Mae’r cynghorau hyn yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau ac am ddarparu a chynnal amwynderau lleol.

Cynhelir etholiadau yng Nghonwy ac fe’u cynhelir ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir bob amser

Ar gyfer yr ardaloedd cymunedol hynny sydd wedi cael eu hymladd (a bydd etholiad yn cael ei chynnal), rydym wedi cyhoeddi datganiad pobl sydd wedi’u henwebu.

For those areas which haven’t been contested (and there won’t be an election) we have published a notice of un-contested election.Ar gyfer yr ardaloedd cymunedol hynny sydd heb gael eu hymladd (ac ni fydd etholiad yn cael ei chynnal), rydym wedi cyhoeddi hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad.


Datganiad pobl sydd wedi'u henwebu

Datganiad y Rhai a Enwebwyd ar gyfer Ardaloedd Diwrthwynebiad

Hysbysiad am Etholiad Diwrthwynebiad 

Hysbysiad o Bleidlas a Sefyllfa'r Orsaf Bleidleisio

Datganiad o Ganlyniadau'r Bleidlais

Mae gwybodaeth i ymgeiswyr, gan gynnwys papurau enwebu, i'w chael yma:

Cyhoeddir y canlyniadau wrth iddynt gael eu datgan

 

end content