Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor

Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Premiymau Treth y Cyngor


Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei gyfarfod ar 8 Rhagfyr 2022, yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y’i cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, wedi penderfynu’r canlynol: 

(i)  Cymeradwyo’r penderfyniad i godi Premiwm Treth y Cyngor o 50% ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o 1 Ebrill 2023, ac

(ii)  Argymell lefel fynegol o Bremiwm Treth y Cyngor o 100% ar Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o 1 Ebrill 2024 (yn ddibynnol ar adolygiad yn ystod 2023/2024).

 

Eithriadau:


Gall rhai eiddo hawlio eithriad o'r premiymau Treth Gyngor:

Dosbarth 1 - Eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar werth  - gyda therfyn amser - un flwyddyn

Dosbarth 2 - Eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar osod – gyda therfyn amser - un flwyddyn

Dosbarth 3 - Anecsau sy’n ffurfio rhan neu sy’n cael eu trin fel rhan o’r brif annedd

Dosbarth 4 - Eiddo a fyddai’n unig neu yn brif gartref rhywun heblaw ei fod yn aros yn llety’r Lluoedd Arfog

Dosbarth 5 - Carafanau ac angorfeydd cychod

Dosbarth 6 – Cartrefi tymhorol lle gwaherddir byw ar hyd y flwyddyn

Dosbarth 7 - Eiddo cysylltiedig â gwaith

 
Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: trethycyngor@conwy.gov.uk

end content