Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Cyfredol


Summary (optional)
start content

Glanrafon, Llanrwst

Pont y Pair, Betws-y-Coed


GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS - ESTYNIAD PONT Y PAIR BETWS-Y-COED A’R ARDAL GYFAGOS

Problem ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gyffredin yn ystod misoedd yr haf, sef neidio oddi ar Bont y Pair ym Metws-y-Coed.

Mae Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac asiantaethau partner wedi ceisio canfod ateb i’r broblem hon er mwyn lleddfu’r aflonyddwch a'r effaith andwyol ar ansawdd bywyd preswylwyr a hefyd ar brofiad twristiaid sy'n ymweld â’r ardal.

Ym mis Mehefin 2015 cyflwynwyd Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r problemau yng nghyffiniau Pont y Pair.

Mae PSPOs yn ddilys am 3 blynedd ond gellir eu hymestyn. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cytuno gyda’r Cyngor bod angen i’r Gorchymyn hwn aros mewn grym ac mae felly wedi ei ymestyn am 3 blynedd arall, tan fis Mehefin 2021.

Bydd yr arwyddion yn cael eu newid i adlewyrchu hyn. Bydd unrhyw un sy’n torri’r Gorchymyn yn cyflawni trosedd a byddant yn derbyn Hysbysiad o Gosb Benodedig neu’n cael eu herlyn drwy'r Llys Ynadon.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Heddlu Gogledd Cymru.


Nant Eirias, Bae Cowlyn

Y Llwybr Mulod, Bae Colwyn

GORCHYMYN AMDDIFFYN MANNAU CYHOEDDUS - LAWNT FOWLIO Y DINGL A PHARC EIRIAS A THE DONKEY PATH

Fel preswylydd yn yr ardal, mae’n debyg y byddwch yn ymwybodol o broblem wrthgymdeithasol gyda ieuenctid yn ymgynnull ac yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac asiantaethau partner wedi ymdrechu dros y blynyddoedd i ganfod ateb i’r broblem hon er mwyn lleddfu’r aflonyddwch a’r effaith andwyol ar ansawdd bywyd preswylwyr.

Ym mis Awst 2017 roedd dau Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) wedi eu cyflwyno o dan y Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r broblem gyda ieuenctid yn yr ardal. Mae PSPO yn ddilys am 3 blynedd ond gellir eu hymestyn.

Cytunwyd gyda Heddlu Gogledd Cymru bod yna angen parhaus i’r Gorchmynion barhau mewn grym yn yr ardal ac felly maent wedi eu hymestyn tan fis Awst 2023.

Bydd y wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan yn adlewyrchu hyn.

Mae torri’r gorchymyn yn drosedd ac yn derbyn sylw drwy gyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig neu erlyn drwy’r Llys Ynadon.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy & Heddlu Gogledd Cymru

end content