Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Astudiaeth Risg Llifogydd Llanw Conwy


Summary (optional)
Mae Astudiaeth Risg Llifogydd Llanw Conwy yn manylu ar y gwaith a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a HR Wallingford Ltd i archwilio risg llifogydd llanw yn Llandudno (Traeth y Gogledd a Phenmorfa) ac o Bensarn i Fae Cinmel. Cynhaliwyd yr astudiaeth gyda’r bwriad o ddarparu gwerthusiad gwyddonol cadarn ar gyfer llifogydd llanw.
start content

Mae’r ardaloedd a nodwyd i’w harchwilio yn yr astudiaeth wedi’u hamddiffyn gan mwyaf, ond nid yn gyfan gwbl, gan yr amddiffynfeydd arfordirol ac afon helaeth. Mae’n arbennig o berthnasol i nodi fod llawer o’r amddiffynfeydd sy’n gysylltiedig â’r ardaloedd dan sylw wedi’u hailadeiladu yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, gyda gwelliannau cysylltiol yn eu Safon Diogelu.

I ddechrau, nodwyd y pedair ardal canlynol i’w harchwilio:

  • Pensarn i Fae Cinmel (gan gynnwys arglawdd gorllewinol Afon Clwyd);
  • Bae Penrhyn/Llandrillo yn Rhos;
  • Traeth y Gogledd Llandudno;
  • Penmorfa Llandudno.

Ychwanegwyd y canlynol yn ddiweddarach:

  • Deganwy;
  • Cei Conwy;
  • Glan Conwy.

Mae terfyn yr ardaloedd astudiaeth tua’r tir wedi’i ddisgrifio gan Fapiau Lleiniau Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd 2001 ac wedi’i nodi yn y mapiau canlynol:

Cyfyngiadau’r Astudiaeth

Mae defnyddio’r wefan Mapiau Llifogydd yn ddibynnol ar dderbyn yr ymwadiad ar waelod y dudalen Mapiau Llifogydd. Mae’r map ei hun yn dangos ardaloedd risg llifogydd fel polygonau glas ar y map. Lluniwyd y canlyniadau gan ddefnyddio’r wybodaeth orau oedd ar gael ar y pryd, ond, mae’n bosibl y gall newidiadau i’r dirwedd (fel amddiffynfeydd newydd rhag llifogydd) ddigwydd yn y dyfodol. Nodwch hefyd fod yr astudiaeth yn ymwneud â llifogydd o’r môr yn bennaf, a’r unig lifogydd afon sy’n cael ei ystyried yw llifogydd o’r Afon Clwyd. Yn ogystal â dwr wyneb, nid yw dwr daear na llifogydd carthffosiaeth wedi’u hystyried yn benodol yn yr astudiaeth.

Mae nifer o leoliadau gyda bylchau mewn amddiffynfeydd wedi’u hystyried yn Llandudno ac o Bensarn i Fae Cinmel yn seiliedig ar ddefnyddio’r wybodaeth orau posibl oedd ar gael ar y pryd, a gellir gweld manylion pellach am y lleoliadau hyn a’r rhagdybiaethau yn adran 'Adroddiadau a Darluniau HR Wallingford’ y wefan hon.

Mae terfyn yr ardaloedd astudiaeth tua’r tir wedi’i ddisgrifio gan Fapiau Lleiniau Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd 2001.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy