Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Plant mewn Perfformiadau


Summary (optional)
Mae deddfwriaeth sy’n llywodraethu plant mewn adloniant yn ymwneud â phlant sy’n cymryd rhan mewn ‘perfformiadau’, gan gynnwys perfformiadau a ddarlledir, ffotograffiaeth plant a gwaith modelu.
start content

Mae'r angen am drwydded yn dibynnu ar yr hyn a drefnir, nid pwy sy’n trefnu’r perfformiad neu’r gweithgaredd.  Mae’r canllawiau sydd ynghlwm yn egluro pa reolau sy’n berthnasol i berfformiadau a phryd i wneud cais am drwydded.

Y prif ffactorau yw;

  • p’un a gaiff taliadau eu gwneud (gan y gynulleidfa) neu eu derbyn (gan y plentyn);
  • lleoliad y perfformiad;
  • a p’un a yw’n cael ei ffilmio neu ei recordio ar gyfer y teledu, radio, y rhyngrwyd neu ffilm


Mae’r rhain yn cynnwys:

  • unrhyw berfformiad lle codir tâl mynediad neu dâl am unrhyw reswm arall;
  • unrhyw berfformiad ar safleoedd â thrwydded i werthu alcohol (hyd yn oed os bydd y bar ar gau yn ystod y perfformiad);
  • unrhyw berfformiad a gaiff ei ddarlledu’n fyw (gan gynnwys ar y teledu, ar y radio a thrwy ffrydio ar-lein);
  • unrhyw berfformiad a gaiff ei recordio i’w ddefnyddio mewn darllediad neu ffilm i’w wylio gan y cyhoedd (gan gynnwys recordiad sain neu glywedol ar wefan neu berfformiad a gaiff ei recordio ar gyfer y sinema neu ran o ffilm);
  • unrhyw weithgaredd lle mae plant yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu waith modelu lle gwneir taliad am eu cyfranogiad, gan eithrio treuliau (pwy bynnag sy’n derbyn y taliad).

Mae rhai perfformiadau wedi’u heithrio o’r angen i gael trwydded.

Mae rhagor o wybodaeth am yr angen am drwydded i'w weld yn y siart llif. Fodd bynnag, dylech geisio cyngor gan eich Awdurdod Lleol os nad ydych chi’n siŵr.

Byddwn ond yn cyflwyno trwydded os byddwn yn fodlon bod trefniadau digonol wedi’u gwneud i oruchwylio a diogelu’r plentyn, a sicrhau cyn lleied â phosibl o amhariad i addysg y plentyn. 

Dylid derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau o fewn 15 diwrnod gwaith i’r digwyddiad. Fodd bynnag, cynghorwn eich bod yn rhoi gymaint o rybudd â phosibl er mwyn osgoi siom, yn arbennig ar gyfer digwyddiadau mawr, gan fod gennym ddyddiad cau gwahanol ar gyfer derbyn y wybodaeth. 

 

Cysylltu â ni: 

E-bost: ESWS@conwy.gov.uk 
Rhif ffôn: 01492 575031  

end content