Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynnig Gofal Plant Cymru


Summary (optional)
Gwybodaeth am gymhwysedd a sut i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant Cymru.
start content

childcarelogo2018

Bydd ceisiadau ar gyfer plant a anwyd rhwng 01/09/2019 a 31/03/2021 ar agor rŵan. Gwnewch gais drwy’r system Ddigidol Genedlaethol.

Sylwch fod hwn ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru yn unig. Rhaid gwneud ceisiadau am y grant 10 awr Addysg Blynyddoedd Cynnar yn uniongyrchol i Gyngor Sir Conwy. Am ragor o wybodaeth gweler - Ariannu Addysg Gynnar ar gyfer Plant 3 Oed - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy neu cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01492 577850.

Beth yw'r Cynnig Gofal Plant Cymru?

 • Gall plant sy'n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgolyn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin sy'n cael ei ddarparu'n barod.
 • Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau'r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant.
 • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Addysg Feithrin.
 • Mae’r Cynnig ar gael o’r tymor ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn dair oed tan y mis Medi ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn bedair oed pan fydd yn cychwyn yn yr ysgol yn llawn amser.

Mae'ch plentyn yn troi'n 3 rhwng? Gall eich plentyn ddechrau ar y cynnig
 1 Medi a 31 Rhagfyr  Ar ddechrau'r tymor ar neu ar ôl 1 Ionawr
 1 Ionawr a 31 Mawrth  Ar ddechrau'r tymor ar neu ar ôl 1 Ebrill
 1 Ebrill a 31 Awst  Ar ddechrau'r tymor ar neu ar ôl 1 Medi

 

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, rhaid i chi fodloni’r meini prawf cymhwysedd isod:

 • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed ac yn gallu cael mynediad at Addysg Blynyddoedd Cynnar
 • Bod pob rhiant, neu gyplau sy'n cyd-fyw ar yr aelwyd yn gweithio ac yn ennill cyflog sy’n cyfateb i 16 awr o leiaf ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol (ni fydd rhieni'n gymwys os ydynt yn ennill mwy na £100,000 y flwyddyn - trothwy fesul rhiant yw hwn).
 • Bod un rhiant yn gyflogedig / mewn addysg neu hyfforddiant a bod gan un rhiant gyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
 • Bod y ddau riant yn gyflogedig / mewn addysg neu hyfforddiant, ond bod y naill riant a’r llall i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar absenoldeb rhieni, mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu;
 • Bod y ddau riant yn gyflogedig / mewn addysg neu hyfforddiant, ond bod un neu’r ddau riant i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol;
 • Bod un rhiant yn gyflogedig / mewn addysg neu hyfforddiant a bod un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol (gweler isod);
 • Rhieni mewn addysg a hyfforddiant sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Addysg Uwch (AU), israddedig neu ôl-raddedig neu’r rhai sydd wedi cofrestru ar gwrs mewn sefydliadau Addysg Bellach.  Yn y ddau achos, mae’n rhaid i’r cwrs fod o leiaf 10 wythnos o hyd ac fe all fod yn gwrs sy’n cael ei gyflwyno trwy ddysgu o bell;
 • Rhieni maeth a rhieni ar absenoldeb mabwysiadu cyn belled â’u bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyso rhieni ac ar yr amod bod gofal plant yn unol â Chynllun Gofal eu plentyn maeth / Cynllun Cefnogi Mabwysiadu. 

Lle bydd un rhiant yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd a'r rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol, bydd y plentyn yn dal i allu manteisio ar y cynnig:

 • Budd-dal analluogrwydd;
 • Lwfans gofalwyr;
 • Lwfans anabledd difrifol;
 • Budd-dal analluogrwydd hirdymor;
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth (yn seiliedig ar incwm); neu gredydau yswiriant gwladol ar sail anallu i weithio neu allu cyfyngedig i weithio.

Mae'r tabl isod yn dangos incwm yn seiliedig ar isafswm cyflog yn gweithio 16 awr yr wythnos. Os yw'ch incwm yn is na'r cyfanswm ar gyfer eich oedran ni fyddwch yn gymwys.

Oedran Fesul AwrWythnosolMisolBlynyddol
23+ £10.42 £166.72 £722.45 £8669
21-22 £10.18 £162.88 £705.81 £8469.76
18-20 £7.49 £119.84 £519.31 £6231.68
O dan 18 £5.28 £84.48 £366.08 £4392.96
Prentis £5.28 £84.48 £366.08 £4392.96

Sylwch: Nid yw gwneud cais yn gwarantu lle gofal plant. Nid yw'r cyllid yn cychwyn tan ar ôl i'ch cais gael ei basio ac mae'n dechrau ar y dyddiad cychwyn a nodir ar eich llythyr cadarnhau.

Sut i wneud cais?

Os ydych chi'n bodloni'r meini prawf cymhwyso, gallwch ymgeisio nawr.

*Sylwer, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, fe all hawlio 30 awr effeithio ar rai o’r budd-daliadau rydych yn eu cael ar hyn o bryd. Er enghraifft:

 • Yr elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Gofal plant di-dreth a Thalebau Gofal Plant
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad Treth y Cyngor

Gwybodaeth: Effaith ar fudd-daliadau (Llywodraeth Cymru)

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr 

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant

 

Ydych chi angen help?

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, angen gwirio eich meini prawf cymhwyster neu eisiau gwybodaeth am Ofal Plant, cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
end content