Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc TRAC a'r Prosiect Cynnydd (ar gyfer pobl 11-16 oed)

TRAC a'r Prosiect Cynnydd (ar gyfer pobl 11-16 oed)


Summary (optional)
Nod y prosiect TRAC yw cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 16 oed sydd mewn perygl o ddieithrio ag addysg ac mewn perygl o fod 'Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant' (NEET). Mae tîm TRAC Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi pobl ifanc o oedran ysgol uwchradd (11-16) ac mae Grŵp Llandrillo Menai yn cefnogi pobl ifanc sydd wedi gadael yr ysgol.
start content

Gyda phwy all TRAC weithio?

  • Bydd pobl ifanc sy’n gymwys ar gyfer y prosiect yn cael eu hatgyfeirio gan eu hysgol neu goleg
  • Ystyrir amrywiaeth o wybodaeth er mwyn penderfynu os yw person ifanc yn gymwys ar gyfer y prosiect, er enghraifft presenoldeb, cyrhaeddiad ac ymddygiad

Beth mae TRAC yn ei gynnig?

Caiff y prosiect ei ddarparu gan dîm yng Nghonwy ac mae’n cynnwys ymyraethau fel:

  • Cymorth lles un i un a chynllunio ar gyfer y dyfodol
  • Cymorth cwnsela un i un
  • Gweithdai therapiwtig yn edrych ar ymddygiad a ffactorau lles eraill
  • Mynediad at gyrsiau achrededig a chyrsiau heb eu hachredu gan ddarparwyr TRAC
  • Cyngor gyrfaol a phrofiad gwaith wedi ei ddarparu a’i drefnu gan Gyrfa Cymru

Nod TRAC yw sicrhau bod pobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio ac mewn perygl o fod yn NEET yn gwneud y mwyaf o’u cyfleoedd ar gyfer llwyddiant yn eu bywyd fel oedolion. Bydd cyfranogwyr yn elwa o welliant i’w hiechyd a’u lles yn gyffredinol.

Mae’r tîm yn gweithio'n agos gyda Gyrfa Cymru, ysgolion ac adrannau eraill awdurdodau lleol, colegau addysg bellach a darparwyr dysgu yn y gweithle i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr o fewn y sir. Mae’r tîm hefyd yn sefydlu cysylltiadau clos rhwng teuluoedd ac ysgolion er mwyn cefnogi’r cyfranogwyr.

Y Prosiect Cynnydd (PDF)

Angen mwy o wybodaeth neu oes gennych unrhyw gwestiynau?

Os ydych am ddarganfod mwy mae ein manylion cyswllt isod:

TRAC Logo MainRhif Ffôn:  01492 575118
E-bost:  TRAC@conwy.gov.uk

levelup-en-logo

end content