Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cŵn ar goll neu ar grwydr


Summary (optional)
Rhowch wybod am gi ar goll neu ar grwydr
start content

Mae'r Cyngor yn cadw cofrestr o gŵn sydd ar goll neu y daethpwyd o hyd iddynt.

Cŵn Crwydr

Mae ci sy’n crwydro yn un sydd heb ei berchennog mewn man cyhoeddus (neu fan preifat lle nad oes caniatâd iddo).

Os byddwch yn dod o hyd i gi crwydr, dylech:

 • Weld a yw’r ci yn gwisgo tag ac os felly cysylltwch â’r perchennog.
 • Cysylltu â’r Cyngor

Os byddwch yn dod o hyd i gi crwydr yn ystod oriau swyddfa, cysylltwch â ni’n uniongyrchol ar: 01492 575222.

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddychwelyd y ci i’w berchennog. Os ydym ni’n aflwyddiannus, byddwn yn cymryd y ci i’n cytiau cŵn penodedig yn Nant y Corn, Llan San Siôr, Abergele am 7 niwrnod o leiaf.

Os nad yw'r ci yn cael ei gasglu o fewn y cyfnod hwn yna bydd y ci yn cael ei ail-gartrefu. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, ac mewn achosion prin, efallai bydd y ci yn cael ei roi i gysgu. 

Os byddwch yn dod o hyd i gi crwydr y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch: 0300 123 3079.

Cewch gynnig un o’r dewisiadau canlynol:

 • Drwy drefniant ymlaen llaw drwy'r gwasanaeth y tu allan i oriau, gallwch fynd â’r ci i'n cytiau cŵn penodol yn Nant y Corn, Llan San Siôr, Abergele.
 • Fel arall, efallai y gofynnir i chi ddal gafael ar y ci tan y diwrnod gwaith nesaf, pan fydd un o swyddogion y Cyngor yn ei gasglu.

PEIDIWCH â chysylltu neu fynd â chi crwydr i'r cytiau cŵn heb gysylltu yn gyntaf â'r gwasanaeth y tu allan i oriau gan y byddwch yn cael eich gwrthod.

Cŵn ar goll

Os ydych wedi colli eich ci, dylech gysylltu â ni i weld os yw wedi cael ei adrodd neu ei godi.

Yn ystod oriau swyddfa

 • Dydd Llun i Ddydd Iau: 9.00am i 5.00pm
 • Dydd Gwener: 9.00am i 4.45pm
 • Ffôn: 01492 575222

Tu allan i oriau swyddfa 

Dylech ffonio ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar: 0300 123 3079.


Cytiau Cŵn Nant y Corn

Gallwch ffonio ein cytiau cŵn penodedig hefyd ar : (01745) 824646

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener: 10.00am i 4.30pm
 • Dydd Sadwrn: 10.00am i 2.00pm
 • Dydd Sul: ar gau


Cyfeiriad: Nant y Corn, Ffordd Llan San Siôr, Abergele, LL22 9BN


Ffioedd Rheoli Cŵn 2023/2024

Wrth hawlio eich ci, nodwch y bydd yn rhaid i chi dalu ffi am gostau casglu a chadw eich ci. Mae'r ffi hon yn cynnwys Swm Statudol Rhagnodedig (a osodwyd gan y Llywodraeth).

Efallai bydd angen i chi dalu costau ychwanegol y milfeddyg hefyd.

Mae ffi ychwanegol o £30 os yw eich ci yn cael ei gymryd i’r cytiau tu allan i oriau.

DiwrnodPris

Ffi Statudol (gan gynnwys casglu)

£75.00

Ffi cadw ddyddiol

£15.00

Cyfanswm diwrnod 1

£90.00

Cyfanswm diwrnod 2

£105.00

Cyfanswm diwrnod 3

£120.00

Cyfanswm diwrnod 4

£135.00

Cyfanswm diwrnod 5

£150.00

Cyfanswm diwrnod 6

£165.00

Cyfanswm diwrnod 7

£180.00

Cyfanswm diwrnod 8

£190.00

Ffioedd tu allan i oriau

£30.00

 

 


Methu cael coler ci

Mae Gorchymyn Rheoli Cŵn 1992 yn pennu bod pob ci, tra byddant mewn lle cyhoeddus, yn gorfod gwisgo coler a thag adnabod ag enw a chyfeiriad y perchennog arno. Os oes gan eich ci goler a thag, gwneir pob ymdrech i ddychwelyd y ci gartref heb orfod iddo fynd i gytiau cŵn a pheri costau.

Mae methu cael coler a thag ar eich ci yn drosedd. Gall hyn arwain at achos cyfreithiol yn eich erbyn a gallech gael dirwy o hyd at £5000.

Microsglodynnu

Beth mae’r gyfraith yn ei ddweud?

Mae’n orfodol i gi gael ei ficrosglodynnu a bod manylion diweddar yn cael eu cadw gan ddarparwr cronfa ddata wedi’i gymeradwyo. Mae hyn yn cael ei gynnwys yn Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015.

Mae’n rhaid i berchnogion cŵn sicrhau:

 • Bod eu ci wedi’i ficrosglodynnu gan filfeddyg proffesiynol neu sglodynwr sydd wedi derbyn hyfforddiant a gymeradwywyd gan y llywodraeth.
 • Bod gan gŵn bach ficrosglodyn a’u bod wedi’u cofrestru gyda chronfa ddata microsglodion a gymeradwywyd cyn eu bod yn 8 wythnos oed
 • Bod y bridiwr wedi rhoi microsglodyn yn y ci a’i fod wedi’i gofrestru â chronfa ddata microsglodion a gymeradwywyd cyn mynd â’r ci adref. Mae’n rhaid i’r bridiwr ddarparu’r gwaith papur sy’n dangos hyn - gallant wynebu camau gorfodi os daw’n amlwg nes ymlaen nad oes microsglodyn gan y ci.

Ar ôl rhoi microsglodyn mewn ci a’i gofrestru ar gronfa ddata microsglodion, mae cyfrifoldeb parhaus ar berchennog y ci i:

 • Ddiweddaru unrhyw newid i’r manylion â chronfa ddata’r microsglodyn. Gallwch wynebu dirwyo o hyd at £5000 os nad ydych yn cadw cofnodion diweddar.
 • Sicrhau fod eich ci’n gwisgo tag coler er mwyn ei adnabod gyda’ch manylion cyswllt presennol arno. Mae cynnwys eich rhif ffôn yn ddewisol.
end content