Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Adborth ar yr ymgynghoriad ar Strategaeth Cartrefi Gwag 2019

Adborth ar yr ymgynghoriad ar Strategaeth Cartrefi Gwag 2019


Summary (optional)
Ar ddiwedd 2019, cafwyd ymgynghoriad ar y strategaeth cartrefi gwag newydd. Fel rhan o’r broses ymgynghori, gofynnwyd i'r ymatebwyr gwblhau holiadur ar-lein, ac fe gwblhawyd cyfanswm o 43, gan berchnogion eiddo gwag, ac aelodau o'r cyhoedd a oedd yn ymwybodol neu'n pryderu am eiddo gwag.
start content

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o'r sylwadau a wnaed gan yr ymatebwyr:

  • Mae’r strategaeth yn mynd yn y cyfeiriad cywir yn gyffredinol, ond dylid canolbwyntio fwy ar gamau gorfodi pan mae eiddo mewn cyflwr gwael
  • Dylai’r Cyngor flaenoriaethu rhoi ail fywyd i eiddo gwag i'w defnyddio eto, a fydd yn bodloni anghenion aelwydydd digartref a’r sawl gydag anghenion arbenigol (addasiadau, er enghraifft)  
  • Dylid defnyddio mwy o adnoddau i fynd i’r afael ag eiddo gwag, a bydd hyn yn arwain at ganlyniadau gwell
  • Dylid gwneud mwy i roi ail ddefnydd i eiddo gwag er mwyn lleihau’r angen i adeiladu tai newydd

Cyfeiriodd rhai ymatebwyr at y Premiwm Treth y Cyngor o 25% ar ail gartrefi a chartrefi sy’n wag yn yr hirdymor, gyda barn amrywiol ar yr effaith mae hyn yn ei gael ar roi ail ddefnydd i eiddo gwag.

Y thema gyson a ddaeth o sawl ymateb i'r ymgynghoriad oedd bod angen i’r Cyngor gynyddu ei weithgarwch o ran gorfodaeth ar eiddo gwag. Dyma rhai o'r sylwadau:

  • Dylid cael polisi 'dim goddefgarwch' ar eiddo gwag, yn enwedig y rhai sydd mewn cyflwr gwael, ac sy'n niweidio eiddo cyfagos
  • Dylai’r Cyngor wneud defnydd gwell o bwerau prynu gorfodol i roi ail ddefnydd i eiddo gwag
  • Dylid gwneud mwy o ddefnydd o bwerau gorfodi sydd eisoes yn bodoli i fynd i’r afael ag eiddo gwag

Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a ymatebodd i’r ymgynghoriad am eu mewnbwn adeiladol. Defnyddiwyd y wybodaeth i nodi drafft terfynol y strategaeth, y cafodd ei chymeradwyo yn 2019.

Bydd y Strategaeth Cartrefi Gwag dan adolygiad cyfnodol a bydd ymarfer ymgynghori pellach yn cael ei gynnal bob tro er mwyn sicrhau ei bod yn cynrychioli barn preswylwyr a pherchnogion eiddo gwag ar beth sy'n gweithio, bell y gellir ei wella a beth y dylai ein blaenoriaethau fod.

I weld y strategaeth cartrefi gwag, cliciwch y dolen isod:

Strategaeth Tai Gwag

end content