Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Gosod Cartref Gwag

Gosod Cartref Gwag


Summary (optional)
Os ydych yn berchen ar eiddo gwag, ond ddim yn dymuno’i werthu, yna mae’n gwneud synnwyr i’w osod. Nid yn unig y byddai hynny’n rhoi cartref i rywun sydd ei angen, ond byddai hefyd yn cynhyrchu incwm i chi fel perchennog.
start content

Os ydych yn berchen ar eiddo gwag, ond ddim yn dymuno’i werthu, yna mae’n gwneud synnwyr i’w rentu. Nid yn unig y byddai hynny’n rhoi cartref i rywun sydd ei angen, ond byddai hefyd yn cynhyrchu incwm i chi fel perchennog.

Mae nifer o opsiynau ar gael.

Drwy asiantaeth gosod tai

Mae nifer o asiantaethau gosod tai preifat sy’n darparu gwasanaethau yng Nghonwy ac ar y cyfan maen nhw’n gallu cynghori ar renti’r farchnad, safonau eiddo, canfod ac asesu tenantiaid posibl, drafftio cytundebau tenantiaeth a rheoli eiddo. Fel gyda phob sefydliad, mae asiantaethau gosod tai yn gweithredu i safonau gwahanol, felly sicrhewch eich bod yn gwneud ymholiadau priodol i fodloni eich hun o ran beth fyddant yn ei gynnig cyn i chi fynd i gytundeb gyda nhw. Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr llety ag enw da wedi’u cofrestru gydag un neu fwy o’r canlynol:

Cynllun Gosod Eiddo Cenedlaethol Cymeradwy

Cymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl

Cymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig – sydd â chanllaw ar osod eiddo a dewis asiant hefyd

Gosod trwy Gymdeithas Tai

Mae gan rai Cymdeithasau Tai ddiddordeb mewn gosod a rheoli eiddo preifat. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan HAWS (http://www.haws.org.uk/cy/gwasanaethau/) neu i wefan Tai Elwy (http://www.taielwy.co.uk)

Gosod tŷ eich hun

Mae rhai perchnogion yn dewis gosod a rheoli eu heiddo eu hunain. Mae'r gyfraith yn nodi bod hawliau a rhwymedigaethau penodol sy'n gysylltiedig â bod yn landlord, a dylech fod yn ymwybodol o'r rhain wrth osod eiddo.

Fel landlord a darpar landlord mae'n hanfodol eich bod yn darllen y Llawlyfr Landlord a gynhyrchwyd gan ANUK a LACORS. Gellir ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim.

Yng Nghymru, mae'r Cynllun Achredu Landlordiaid cenedlaethol yn rhoi mynediad i landlordiaid presennol a darpar landlordiaid i hyfforddiant a gwybodaeth. Rhaid i landlordiaid fynychu sesiwn datblygu landlordiaid a llofnodi 'cod ymddygiad' er mwyn cael eu hachredu.

Mae rhagor o wybodaeth am fod yn landlord, a llawer o'r ymrwymiadau a'r rheoliadau sy’n rhaid i chi fod yn gyfarwydd â nhw ar gael ar y dolenni canlynol:

Adran y Llywodraeth dros Gymunedau a Llywodraeth Leol

Cymdeithas Landlordiaid Preswyl

Landlord Zone

Cyngor ar Ddiogelwch Trydan - Canllaw Landlord i Ddiogelwch Trydan

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Cwestiynau Cyffredin am Ddiogelwch Nwy i Landlordiaid ac Asiantaethau Gosod Tai - Canllaw i ddyletswyddau landlordiaid

Cyn gosod eiddo

Os oes gennych forgais ar eich eiddo, rydych yn debygol o fod angen caniatâd eich benthyciwr cyn bod modd rhentu’r eiddo i rywun arall.

O bosib byddwch angen cael caniatâd gan (neu o leiaf ymgynghori â’ch):

  • Rhydd-ddeiliad - os ydych yn ystyried gosod fflat prydlesol
  • Adran Gynllunio’r Cyngor – os ydych yn bwriadu gwneud newidiadau strwythurol i'r eiddo, neu newid ei ddefnydd
  • Adran Tai ai Llygredd y Cyngor - a fydd yn cynghori ar y safon sy’n rhaid i’r eiddo ei fodloni er mwyn ei osod
  • Adran Treth y Cyngor
  • Cwmni Yswiriant Eiddo
  • Swyddfa dreth, cyfrifydd neu gynghorydd ariannol

Rhentu Doeth Cymru

Ers 23 Tachwedd 2015, mae gofyn i bob Landlord yng Nghymru gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru. Yn ychwanegol at hyn, os yw landlord yn gosod neu’n rheoli eiddo, mae’n rhaid iddynt gael trwydded. Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â chartrefi gwag a’u rhoi at ddefnydd o’r newydd, cysylltwch â Thîm y Strategaeth Tai ar 01492 574235 neu housingstrategy@conwy.gov.uk

Ysgrifennwch atom ni

Y Strategaeth Tai
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GL.
end content