Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr Protocol Gwersylloedd Diawdurdod

Protocol Gwersylloedd Diawdurdod


Summary (optional)
start content
Adroddiad wedi’i dderbyn
Wedi’i drosglwyddo i’r Swyddog Un Pwynt Mynediad (SPOC)
Ystadau i wirio perchnogaeth y tir

Tir CBSC


SPOC yn anfon e-bost cydnabyddiaeth at yr hysbysydd
SPOC yn trefnu asesiad cychwynnol o’r gwersyll o fewn 24 awr (mae 3 adran yn gyfrifol am wersylloedd diawdurdod yn ardal yr Awdurdod Lleol).
Asesiadau lles i’w cwblhau o fewn 3 diwrnod gwaith os yw hynny’n briodol
Cynhadledd achos gyda’r asiantaethau priodol

neu

Cyflwyno argymhelliad y SPOC i bennaeth y Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai

SPOC yn anfon ei benderfyniad ar e-bost i’r adran perchnogaeth tir a’r Gwasanaethau Cyfreithiol

Troi allanYr adran perchnogaeth tir yn cyflwyno rhybudd cychwynnol o fwriad i gychwyn achos troi allan
Cyfarwyddyd i’r Gwasanaethau Cyfreithiol gan yr adran perchnogaeth tir
Yr Adran Gyfreithiol yn rhoi gwybod i’r adran perchnogaeth tir
Yr adran perchnogaeth tir yn gwirio meddiannaeth ar fore’r gwrandawiad
Os yw’r tir wedi’i adael bydd y cais gorchymyn meddiannaeth y dal i fynd yn ei flaen fel y gellir ei ddefnyddio pe bai’r tir yn cael ei ail-feddiannu.

Neu

os ceir gorchymyn meddiannaeth

Gorchymyn yn cael ei gyflwyno gan yr adran perchnogaeth tir i bob unigolyn ar y safle a hysbysiad safle’n cael ei godi
Gorchymyn yn cael ei gyflwyno gan yr adran perchnogaeth tir i bob unigolyn ar y safle a hysbysiad safle’n cael ei godi
Os nad yw’r safle wedi’i adael, yr adran gyfreithiol i wneud cais am warant
Beili’r Llys yn rhoi gwybod i’r adran gyfreithiol ar pa ddyddiad y bydd y warant yn cael ei gweithredu
SPOC yn rhoi gwybod i’r heddlu ac yn gofyn iddynt fod yn bresennol ar y dyddiad a’r amser a roddwyd
Yr adran perchnogaeth tir yn gwirio meddiannaeth y bore cynt
Gweithredu’r warant
Yr adran perchnogaeth tir yn gwirio cyflwr yr ardal.
Rhoi cyfarwyddiadau i’r Adran Ystadau, Ffyrdd a Chyfleusterau lanhau’r ardal os oes angen
Cysylltu â’r Gwasanaethau Rheoleiddio os oes anifeiliaid wedi’u gadael

 

Tir preifatSPOC i gysylltu â pherchennog y tir a rhoi gwybod i asiantaethau eraill


Tir sy’n eiddo i’r meddiannwrSPOC i gysylltu â Gorfodaeth Cynllunio i weld beth yw’r statws cynllunio


GoddefSPOC a’r adran perchnogaeth tir i sicrhau bod y gwasanaethau a’r cyfleusterau priodol yn eu lle a threfniadau i dalu

end content