Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Addasiadau i'r Anabl


Summary (optional)
Os oes gennych chi anabledd, addasiad yw’r enw a roddir ar newid a wneir neu gyfarpar a osodir i’w gwneud yn haws ac yn fwy diogel i chi aros yn eich cartref eich hun. Mae addasiadau’n amrywio yn ôl anghenion y person, o ganllaw cydio syml neu gymorth i fynd i mewn ac allan o’r bath, i ychwanegu mwy o le at eich cartref.
start content

Beth yw Addasu Cyfleusterau i’r Anabl?

 • Mae addasiadau’n amrywio yn ôl anghenion y person, o ganllaw cydio syml neu gymorth i fynd i mewn ac allan o’r bath, i ychwanegu mwy o le at eich cartref (ond dim ond pan fo angen y lle ychwanegol hwn i fodloni anghenion aelod o’r aelwyd sydd ag anabledd).
 • Mewn nifer o achosion, gall y Cyngor helpu deiliaid tai cymwys gyda chost addasiad, ond dim ond pan fo Therapydd Galwedigaethol wedi cytuno ar yr angen.

Beth yw Grant Addasu Cyfleusterau i’r Anabl?

 • Mae’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl (GCA) yn fath o gymorth ariannol a ddefnyddir i helpu addasu'r cartref. Mae rhai mathau o’r GCA yn orfodol ac wedi’u cynnwys mewn deddfwriaeth a nodir yn Neddf Grantiau Tai, Adfywio ac Adeiladu 1996.
 • Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gosod terfyn o £36,000 ar GCA gorfodol. Dyma’r swm mwyaf o grant y gellir ei ddyfarnu, ond gallai fod yn llai mewn amgylchiadau lle mae disgwyl i’r ymgeisydd gyfrannu at gost y gwaith.
 • Weithiau bydd angen gwneud gwaith addasu arall nad yw’r ddeddfwriaeth yn ei gynnwys. Mae polisïau’n amrywio o un ardal Cyngor i’r llall, ond yng Nghonwy, defnyddir Cymorth Cyfleusterau Dewisol i’r Anabl i dalu am eitemau a ystyrir yn angenrheidiol i sicrhau bod yr addasiad yn bodloni anghenion y person ag anableddau yn llawn.

Gellir dyfarnu GCA ar gyfer amrediad eang o addasiadau, gan gynnwys yr enghreifftiau nodweddiadol canlynol:

 • Gosod lifftiau grisiau a theclynnau codi i sicrhau y gall person ag anableddau ddefnyddio dau lawr eu cartref;
 • Addasiadau i ystafelloedd ymolchi
 • Rampiau a chanllawiau y tu mewn a’r tu allan i wella mynediad i ac o’r cartref
 • Gwneud newidiadau i geginau i sicrhau y gall person ag anableddau goginio a pharatoi bwyd a
 • Gwella neu ddarparu system wresogi yn y cartref.

Dyma rai enghreifftiau nodweddiadol o waith y gellir talu amdanynt drwy’r Cymorth Cyfleusterau Dewisol i’r Anabl y tu mewn i’r cartref:

 • Addasiadau i ddarparu cyfleusterau triniaeth angenrheidiol
 • Addasiadau i alluogi person ag anableddau i weithio o’r cartref
 • Man storio cadair olwyn.

I ddysgu mwy neu i wneud cais, cysylltwch ag Un Pwynt Mynediad.

Pwy all wneud cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl / CCDA?

Gallwch wneud cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl os ydych chi’n:

 • Berchennog Tŷ
 • Tenant yn rhentu gan landlord preifat
 • Preswylydd cartref parc
 • Yn byw ar gwch preswyl

Gall gwahanol drefniadau ariannu fod yn gymwys i denantiaid Cymdeithasau Tai. Os ydych chi’n denant Cymdeithas Dai, cysylltwch â’ch landlord am ragor o wybodaeth.

Oes rhaid i chi dalu unrhyw beth tuag at gost yr Addasiad?

 • Yn ôl y gyfraith, rhaid i bawb sy’n gwneud cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl gael asesiad ariannol. Defnyddir hwn i gyfrifo faint y bydd rhaid i’r ymgeisydd dalu tuag at gost y gwaith, os bydd rhaid talu o gwbl.
 • Os mai ar gyfer plentyn gydag anableddau mae’r addasiad, ni wneir asesiad ariannol, a bydd y Cyngor yn talu am unrhyw waith addasu y mae’n ei ystyried yn angenrheidiol.

Sut mae’r broses Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn gweithio?

 • Os ydych chi’n cael trafferth mynd i mewn i’ch cartref, dod allan ohono neu symud o’i amgylch, dylech gysylltu ag Un Pwynt Mynediad.
 • Byddant yn gofyn nifer o gwestiynau ac yn penderfynu a ddylech chi gael eich atgyfeirio at y Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol.
 • Bydd Therapydd Galwedigaethol yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod eich sefyllfa'n fwy manwl. Yn benodol, byddant eisiau gwybod am natur eich cyflwr, y problemau corfforol sydd gennych a gwybodaeth am anghenion unrhyw aelodau teulu a gofalwyr sydd gennych.
 • Lle gellir bodloni eich anghenion drwy ddarparu cyfarpar syml (e.e. ffrâm gerdded neu sedd arbennig i’r bath), bydd y gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yn ceisio darparu’r cyfarpar hwnnw cyn gynted ag y gallant.
 • Os na ellir bodloni eich anghenion gyda chyfarpar o’r fath, bydd y Therapydd Galwedigaethol yn cysylltu â’r Tîm Gwella Tai ac yn trefnu ymweliad ar y cyd i'ch cartref. Bydd staff Gwella Tai yn cwblhau prawf modd (asesiad ariannol) i gyfrifo eich cyfraniad (os fydd angen) y bydd gofyn i chi ei dalu tuag at y costau addasu.
 • Os byddwch yn penderfynu mynd ymlaen â’r gwaith, bydd y Swyddog Gwelliannau yn llunio amserlen waith ac yn ceisio amcanbrisiau am wneud y gwaith.
 • Ar ôl gwneud hyn, gellir cymeradwyo’r grant a, lle bo’n briodol, gellir cychwyn ar y gwaith addasu.
 • Bydd y Swyddog Gwelliannau yn goruchwylio’r gwaith hyd nes y byddwch chi, yn fodlon ei fod wedi’i gwblhau.
 • Ar ôl i’r gwaith addasu gael ei gwblhau, byddwn yn anfon Holiadur Boddhad y Cwsmer i chi, fydd o fudd i ni fonitro ansawdd y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu.

Sut ydw i’n cael cymorth y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion?

Ydych chi’n cael trafferth symud o gwmpas a mynd i mewn ac allan o’ch cartref? Oes arnoch chi angen addasiadau yn eich cartref er mwyn diwallu eich anghenion penodol?Os felly, llenwch y ffurflen gais ar-lein isod. Bydd aelod o'r tîm Un Pwynt Mynediad yn cysylltu â chi i drafod pethau ymhellach.

Byddant yn gofyn nifer o gwestiynau i chi ac yn penderfynu a ddylid eich atgyfeirio at y Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol.

Treth y Cyngor

 • Os ydych yn anabl a bod eich cartref wedi'i addasu, efallai byddwch yn deilwng i gael gostyngiad ar eich treth y cyngor. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag adran Treth Y Cyngor.

Diogelu Data

 • Byddwn yn cadw unrhyw wybodaeth a rowch i ni yn gyfrinachol. Mae gennych hawl i weld y wybodaeth sydd gennym amdanoch.

Mae rhagor o wybodaeth am y broses addasu ar gael:

Gwelliannau Tai
Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ
Ffôn: 01492 574641
E-bost: hsg.financial.assistance@conwy.gov.uk

System Uwchraddedig ar gyfer Addasu Cartrefi (PDF, 283Kb)

Man Parcio i Bobl Anabl

end content