Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Adroddiad Interim Asesiad o Farchnad Dai Leol Conwy 2022

Adroddiad Interim Asesiad o Farchnad Dai Leol Conwy 2022


Summary (optional)

Diben yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol yw darparu tystiolaeth gadarn ar gyfer y Strategaeth Dai Leol a darparu tai fforddiadwy yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

Caiff yr asesiad ei gynnal yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

start content

Prif ganfyddiad yr asesiad oedd bod angen mwy o dai fforddiadwy yn y Sir. Nid yw’r cyflenwad o dai newydd, a thai fforddiadwy yn benodol, wedi dal i fyny â'r galw. Nododd yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol yr angen am 1,145 tŷ fforddiadwy ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf, sydd gyfwerth â 229 uned y flwyddyn. Nid yw’r ffigwr hwn yn cynnwys yr unedau fforddiadwy sydd wedi'u clustnodi sydd eisoes â chaniatâd cynllunio, wedi’u neilltuo yn y CDLl neu’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol.

end content