Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus


Summary (optional)
 Gwybodaeth am 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys llwybrau sydd ar gau
start content
Os oes gennych chi unrhyw bryderon mewn perthynas â chamddefnyddio hawl dramwy gyhoeddus ar eich tir neu ger eich eiddo, cysylltwch â erf@conwy.gov.uk

Rydym ni’n gyfrifol am tua 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus:

 • Llwybrau troed - cerddwyr yn unig
 • Llwybrau ceffylau – ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd Gyfyngedig – cerbydau nas gyrrir yn fecanyddol fel ceffyl a throl, ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd – cerbydau, ceffylau, beics a cherddwyr

Ystyrir cŵn a chadeiriau gwthio yn ychwanegiadau arferol ar hawl dramwy gyhoeddus. Rhaid cadw cŵn ar dennyn neu o dan reolaeth dynn ac ni ddylid gadael iddyn nhw grwydro oddi ar y llwybrau.

Mae'r sir yn dod o dan 4 map Explorer yr Arolwg Ordnans sy'n dangos lle mae'r hawliau tramwy.

 • OL17 Yr Wyddfa/Dyffryn Conwy
 • OL18 Harlech/Porthmadog a’r Bala
 • 255 Llangollen a’r Berwyn
 • 264 Dyffryn Clwyd

 

Rali Plains - Alwen

Rali Plains - gweld map
LleoliadRhif hawl dramwyCyfeirnod grid Rhewsm  dros gauDyddiad Llwybr amgen
 Cerrigydrudion  FP 01 SH 9446 5408 - SH 9430 5406 Perygl i’r cyhoedd 20 Mai 2023, 0:00 tan 8pm Dim llwybr amgen
 Cerrigydrudion  FP 03 SH 9508 5374 - SH 9446 5408 Perygl i’r cyhoedd 20 Mai 2023, 0:00 tan 8pm Dim llwybr amgen
Cerrigydrudion FP 04 SH 9538 5443 - SH 9508 5453 Perygl i’r cyhoedd 20 Mai 2023, 0:00 tan 8pm Dim llwybr amgen
Cerrigydrudion FP 115 SH 9435 5407 - SH 9406 5441 Perygl i’r cyhoedd 20 Mai 2023, 0:00 tan 8pm Dim llwybr amgen
Cerrigydrudion FP 116 SH 9560 5300 - SH 9508 5373 Perygl i’r cyhoedd 20 Mai 2023, 0:00 tan 8pm Dim llwybr amgen
Cerrigydrudion FP 10 SH 9317 5382 - SH 9431 5304 Perygl i’r cyhoedd 20 Mai 2023, 0:00 tan 8pm Dim llwybr amgen

 

Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd

Os hoffech chi weld rhai o’r gorchmynion cyfreithiol yma, llenwch ein ffurflen ar-lein.

LleoliadRhif Hawl DramwyCyfeirnod GridRheswm dros gauDyddiadLlwybr Amgen
Betws y Coed FP 3 a 12 FP 3 SH 7842 5849 – SH 7897 5840FP 12 SH 7854 5838 – SH 7895 5805 Perygl i’r cyhoedd yn sgil torri coed Tan 28 Mawrth 2023 Dim llwybr amgen
Betws y Coed FP 18 a 19 FP 18 SH 7797 5691 – 7803 5674FP 19 SH 7800 5694 – SH 7792 5686 Perygl i’r cyhoedd yn sgil torri coed Tan 28 Mawrth 2023 Dim llwybr amgen
Betws y Coed FP 32 a 36

FP 32 SH 7609 5741 – SH 7692 5691

FP 36 SH 7694 5673 – SH 7686 5694

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith torri coed Tan fis Ebrill 2023 Defnyddiwch lwybrau eraill yn y goedwig
Bro Garmon/Betws y Coed FP 58 (Sapper’s Bridge) SH 7983 5648 – SH 7959 5652 Perygl i’r cyhoedd gan fod dec y bont angen ei atgyweirio Tan 24 Awst 2023 Dim llwybr amgen
Deganwy/Conwy 73 SH 7862 7849 - SH 7862 7846 Perygl i’r cyhoedd Tan 15 Mehefin 2023 O’r llwybr beicio/llwybr yr arfordir dros y groesfan reilffordd ym Marina Cei Conwy i Station Road
Dolgarrog 04  SH 7691 6731 - SH 7655 6718 Llwybr igam-ogam o Tayler Avenue  Perygl i'r cyhoedd yn sgil coed a cherrig mawr ar lethrau serth Tan fis Chwefror 2023  Dim llwybr amgen
Dolgarrog 09 SH 7739 6633 - SH 7794 6677 Perygl i'r cyhoedd yn ystod gwaith yn gysylltiedig â phont bibell Dolgarrog Tan 29 Mai 2023 Mae'r llwybr ar hyd Clark Street yn dal i fod ar agor
Dolgarrog FP 10 SH 7663 6589 – SH 7671 6578 Perygl i’r cyhoedd oherwydd pont wedi’i difrodi Tan 21 Mehefin 2023 Dim llwybr amgen
Eglwysbach 34 SH 8119 6667 - SH 8152 6752 Perygl i’r cyhoedd Tan 24 Awst 2023 Dim llwybr amgen
Llanfihangel FP 6 SH 9871 5097 – SH 9881 5128 Perygl i’r cyhoedd oherwydd bod angen atgyweirio’r bont Tan 24 Mai 2023 Dim llwybr amgen
Trefriw FP 2, 3 SH 7671 6577 – SH 7686 6556 Perygl i’r cyhoedd oherwydd pont wedi’i difrodi Tan 21 Mehefin 2023 Dim llwybr amgen
Trefriw FP 50 SH 7724 5929 – SH 7756 5913 Perygl i’r cyhoedd yn sgil torri coed Tan 28 Mawrth 2023 Dim llwybr amgen

 

Perchnogion a Deiliaid Tir

Mae dyletswydd gyfreithiol arnom i gynnal mynediad di-rwystr ar hyd hawliau tramwy.

Weithiau, gall hyn olygu cyflwyno rhybuddion i berchnogion neu ddeiliaid tir gael gwared ar rwystrau. Mae'n well gennym weithio mewn partneriaeth â pherchnogion a deiliaid tir i ddatrys y problemau hyn heb oedi.

Sut y gallwn ni helpu:

 • cynnig cyngor ar lwybr hawl dramwy
 • trefnu cyfarfodydd ar y safle i drafod unrhyw broblemau
 • darparu arwyddion a physt cyfeirio i gadw defnyddwyr ar y llwybr cywir
 • caniatáu a darparu camfeydd a gatiau ar hyd y llwybr, ar yr amod eich bod yn cytuno i’w cynnal a’u cadw at safon addas.

Cofrestr Datganiadau a Dogfennau Perchnogion Tir dan Adran 31(6) Deddf Priffyrdd 1980

Datganiad a Map Diffiniol 

Mae'r Datganiad a'r Map Diffiniol yn gofnodion cyfreithiol o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Os hoffech chi gael gweld y rhain, cysylltwch â ni.

Dim ond drwy orchymyn cyfreithiol y gellir diwygio’r Datganiad a'r Map Diffiniol.

 • Mae Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus yn creu, dargyfeirio neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • Mae Gorchmynion Addasu Mapiau Diffiniol yn diwygio'r Datganiad a'r Map drwy ychwanegu, dileu neu newid statws llwybrau ar sail tystiolaeth, dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981
 • Gall Gorchmynion Eraill gau neu ddargyfeirio llwybrau dros dro yn ystod gwaith adeiladu neu pan fo difrod ar lwybr yn achosi perygl i'r cyhoedd, dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

I wneud cais am unrhyw un o’r gorchmynion cyfreithiol hyn,  llenwch ein ffurflen arlein.

Gorchmynion Diweddar

end content