Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus


Summary (optional)
 Gwybodaeth am 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys llwybrau sydd ar gau
start content
Os oes gennych chi unrhyw bryderon mewn perthynas â chamddefnyddio hawl dramwy gyhoeddus ar eich tir neu ger eich eiddo, cysylltwch â erf@conwy.gov.uk

Rydym ni’n gyfrifol am tua 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus:

 • Lwybrau troed - cerddwyr yn unig
 • Llwybrau ceffylau – ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd Gyfyngedig – cerbydau nas gyrrir yn fecanyddol fel ceffyl a throl, ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd – cerbydau, ceffylau, beics a cherddwyr

Ystyrir cŵn a chadeiriau gwthio yn ychwanegiadau arferol ar hawl dramwy gyhoeddus. Rhaid cadw cŵn ar dennyn neu o dan reolaeth dynn ac ni ddylid gadael iddyn nhw grwydro oddi ar y llwybrau.

Mae'r sir yn dod o dan 4 map Explorer yr Arolwg Ordnans sy'n dangos lle mae'r hawliau tramwy.

 • OL17 Yr Wyddfa/Dyffryn Conwy
 • OL18 Harlech/Porthmadog a’r Bala
 • 255 Llangollen a’r Berwyn
 • 264 Dyffryn Clwyd

Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd

Os hoffech chi weld rhai o’r gorchmynion cyfreithiol yma, cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau.

LleoliadRhif Hawl DramwyCyfeirnod GridRheswm dros gauDyddiadLlwybr Amgen
Bro Garmon/Betws y Coed FP 58 (Sapper’s Bridge) SH 7983 5648 – SH 7959 5652 Perygl i’r cyhoedd gan fod dec y bont angen ei atgyweirio Tan Gorffennaf 2022 Dim llwybr amgen
Caerhun  75 SH 7599 6871 – SH 7611 6873 Perygl i’r cyhoedd oherwydd pont wedi’i difrodi Tan 25 Hydref 2022 Dim llwybr amgen
Conwy 26 SH 7969 7869 – SH 8014 7909 Perygl i’r cyhoedd oherwydd gwaith cynnal a chadw ar arglawdd cronfa ddŵr a storfa storm Tan 9 Tachwedd 2022 Marl Lane, Galchog Road, Skerryvore Road
Deganwy/Conwy 73 SH 7862 7849 - SH 7862 7846 Perygl i’r cyhoedd Tan 15 Mehefin 2022 O’r llwybr beicio/llwybr yr arfordir dros y groesfan reilffordd ym Marina Cei Conwy i Station Road
Eglwys-bach 34 SH 8119 6667 - SH 8152 6752 Perygl i’r cyhoedd Tan 15 Mehefin 2022 Dim llwybr amgen
Trefriw FP 42 SH 7832 6158 – SHc7867 6156 Perygl i’r cyhoedd yn sgil pont gerdded ansefydlog Tan 18 Mai 2022 Dim llwybr amgen
Dolgarrog 3b Footpath 3a, SH 7687 6744 – SH 7692 6749
Perygl i’r cyhoedd oherwydd difrod storm  Tan 20 Gorffennaf Ar hyd Hillside Cottages
Llanfairtalhaiarn 58 SH 9119 6986 – SH 9148 6966 Perygl gan fod canllawiau wedi’u difrodi ar y bont Tan Mehefin 2022 Gwaith atgyweirio dros dro i’r canllawiau - mae modd defnyddio’r llwybr, ond gyda gofal
Llanfairfechan FP 01a SH 6763 7518 – SH 6673 7480 Perygl i’r cyhoedd oherwydd difrod i’r llwybr o ganlyniad i erydiad arfordirol Tan 1 Awst 2022  
Llangernyw FP 50 SH 8835 6666 – SH 8817 6676 Perygl oherwydd tir sydd wedi dymchwel Tan 16 Tachwedd 2022 Dim llwybr amgen
Betws y Coed FP 18, 19, 31

FP 18 SH 7803 5676 – SH 7798 5692

FP 19 SH 7792 5687 – SH 7802 5704

FP 31 SH 7825 5675

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith codi pont  Tan Gorffennaf 2022 Dim llwybr amgen
Betws y Coed FP’s 33,34,35,37 FP 33 SH 7714 5755 – SH 7779 5684

FP 34 SH 7745 5713 – SH 7695 5673

FP 35 SH 7758 5710 – 7721 5684

FP 37 SH 7725 5640 – SH 7728 5674
Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan Gorffennaf 2022 Dim llwybr amgen
Llangwm FP 12 SH 9365 4623 – SH9376 4553 Ynghau oherwydd perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu Tan mis Hydref 2022 Ar hyd ffordd wledig

Rali Plains 2022


Cam Rali
Gogledd Alwen
Cerrigydrudion










Cam Rali
De Alwen
Cerrigydrudion






01




12


115



10





SH 9430 5406-SH 9446 5408

SH 9612 5303-SH 9600 5339

SH 9418 5458-SH 9434 5408

SH 9315 5380-SH 9384 5329




Bydd y llwybrau ar gau am un diwrnod yn ystod Rali Plains 2022




21 Mai 2022




Dim llwybr amgen

 

Perchnogion a Deiliaid Tir

Mae dyletswydd gyfreithiol arnom i gynnal mynediad di-rwystr ar hyd hawliau tramwy.

Weithiau, gall hyn olygu cyflwyno rhybuddion i berchnogion neu ddeiliaid tir gael gwared ar rwystrau. Mae'n well gennym weithio mewn partneriaeth â pherchnogion a deiliaid tir i ddatrys y problemau hyn heb oedi.

Sut y gallwn ni helpu:

 • cynnig cyngor ar lwybr hawl dramwy
 • trefnu cyfarfodydd ar y safle i drafod unrhyw broblemau
 • darparu arwyddion a physt cyfeirio i gadw defnyddwyr ar y llwybr cywir
 • caniatáu a darparu camfeydd a gatiau ar hyd y llwybr, ar yr amod eich bod yn cytuno i’w cynnal a’u cadw at safon addas.

Cofrestr Datganiadau a Dogfennau Perchnogion Tir dan Adran 31(6) Deddf Priffyrdd 1980

Datganiad a Map Diffiniol 

Mae'r Datganiad a'r Map Diffiniol yn gofnodion cyfreithiol o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Os hoffech chi gael gweld y rhain, cysylltwch â ni.

Dim ond drwy orchymyn cyfreithiol y gellir diwygio’r Datganiad a'r Map Diffiniol.

 • Mae Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus yn creu, dargyfeirio neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • Mae Gorchmynion Addasu Mapiau Diffiniol yn diwygio'r Datganiad a'r Map drwy ychwanegu, dileu neu newid statws llwybrau ar sail tystiolaeth, dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981
 • Gall Gorchmynion Eraill gau neu ddargyfeirio llwybrau dros dro yn ystod gwaith adeiladu neu pan fo difrod ar lwybr yn achosi perygl i'r cyhoedd, dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

I wneud cais am unrhyw un o’r gorchmynion cyfreithiol hyn,  cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

Gorchmynion Diweddar

end content