Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwaith cyfredol


Summary (optional)
mddiffynfeydd arfordirol Hen Golwyn
start content

2021 – Ffordd y Rotari i Splash Point

£6.075 miliwn (Cronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru) a 3 miliwn (Cronfa Cludiant Lleol Llywodraeth Cymru)

Mae’r gwaith yma yn targedu’r rhan o’r promenâd sydd yn y peryg mwyaf o gwympo – y rhan ddwyreiniol rhwng Ffordd y Rotari a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn).

Disgwylir y bydd y gwaith yn para am oddeutu 12 -18 mis a bydd yn cynnwys:

  • Adeiladu gwrthglawdd creigiau i warchod wal y môr a’r promenâd (sy’n cael ei alw hefyd yn ‘revetment’)
  • Ymestyn y geuffos bresennol yn Splash Point drwy’r gwrthglawdd newydd
  • Amddiffyn arllwysfa ddŵr Dŵr Cymru o dan y gwrthglawdd newydd
  • Platfform pysgota yn Splash Point
  • Gwella strwythurau mynediad i’r traeth
  • Gwella mynediad dros y grwynau creigiau presennol ar y traeth

Mae’r rhan fwyaf o’r gwelliannau yn y cam hwn yn cael eu gwneud ar ochr y môr o’r wal, gan ddarparu’r lefel gyntaf o amddiffyniad. Mewn camau yn y dyfodol, rydym yn bwriadu codi uchder y promenâd a gwneud gwelliannau iddo.

Tarfu a chau ffyrdd

Mae’r gwaith yma yn waith peirianneg sylweddol, ac mae angen offer a pheiriannau mawr ar ei gyfer, gan gynnwys craeniau, peiriannau turio ar draciau a lorïau dympio. Dim ond wrth gau’r rhan hon o’r promenâd yn llwyr y gallwn ni wneud hyn yn ddiogel. Bydd y ffordd a’r llwybr teithio llesol o Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) at Ffordd y Rotari ar gau drwy gydol y cyfnod pan fydd y gwaith yn cael ei wneud. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra i drigolion lleol, ymwelwyr, cerddwyr a beicwyr.

Mapiau gwyriad (PDF)

Os oes gennych bryderon am y gwaith hwn, cysylltwch â Mandy Evans, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus Griffiths ar mandy.evans@alungriffiths.co.uk neu ffoniwch 0330 041 2185.

Cofrestrwch ar wefan gymunedol y contractwr i gael diweddariadau rheolaidd:

community.alungriffiths.co.uk/oldcolwyncoastaldefence

Cwestiynau Cyffredin

Beth ydych chi’n ei wneud?

Rydym yn gosod gwrthglawdd creigiau o flaen y promenâd presennol o ffordd y Rotari i’r man a elwir yn Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn). Bydd y gwrthglawdd creigiau hwn yn cael ei godi i uchder y promenâd presennol. Pan fydd cyllid ar gael ar gyfer y camau nesaf byddwn yn codi uchder y gwrthglawdd creigiau eto i’r lefel angenrheidiol ac yn codi lefel y promenâd o ddau fetr.

Fel rhan o’r gwaith byddwn hefyd yn ychwanegu grisiau i ganiatáu mynediad i’r traeth a llwyfan pysgota.

Sut mae'n gweithio?

Bydd y gwrthglawdd creigiau yn helpu i amddiffyn gwaelod wal y môr rhag cael ei thanseilio. Bydd hefyd yn amsugno egni'r tonau yn ystod stormydd, gan olygu y bydd y tonnau’n rhai llai o faint gan leihau pwysau ar y wal fôr Fictoraidd.

Pam ein bod yn gwneud y gwaith yma?

Mae gwaith yn hanfodol er mwyn cryfhau'r amddiffynfeydd môr Fictoraidd ar bromenâd Hen Golwyn. Bydd hyn yn diogelu’r promenâd, y llwybr beics cenedlaethol, prif garthffos Hen Golwyn, yr A55 a’r pontydd rheilffyrdd. Heb y gwaith hwn, mae tebygolrwydd uchel y gellid bod angen cau’r promenâd am gyfnod amhenodol ar ôl storm arw.

Pwy sydd yn talu am y gwaith?

Mae’r cyllid o £6.075 miliwn wedi dod gan Lywodraeth Cymru, drwy’r Gronfa Ffyrdd Cydnerth.

Ai gwaith trwsio dros dro yn unig yw hwn?

Nage. Mae’r gwaith yma yn gam mawr cyntaf tuag at wneud  gwelliannau i’r amddiffynfeydd arfordirol a’r promenâd yn Hen Golwyn. Mae’r cynllun wedi ei gynllunio i fod yn un parhaol ac i ffitio i mewn gyda chamau diweddarach rhwng Porth Eirias a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn). Mae’n cynlluniau ar gyfer camau eraill yn y dyfodol yn cynnwys codi lefel y prom a’r ffordd.

A fyddwn yn dal i allu gweld y môr neu gael mynediad at y traeth?

Byddwch. Yn ystod y cam hwn o’r gwaith bydd y gwrthglawdd creigiau’n cael ei godi i’r un lefel â’r wal fôr bresennol, er mwyn diogelu’r rhan fwyaf bregus o’r prom.   Mae’r promenâd o Splash Point (ger Bwâu Bae Colwyn) i Borth Eirias yn 1.3 cilomedr (0.8 milltir) o hyd, felly byddwch yn dal i allu gweld y môr a mynd i’r traeth o weddill y prom.

Pam eich bod chi’n gwneud y gwaith hwn os nad oes gennych chi gyllid ar gyfer y cynllun yn ei gyfanrwydd?

Rhaid i ni amddiffyn promenâd Hen Golwyn rŵan. Fel arall, mae tebygolrwydd uchel y gellid bod angen cau’r promenâd am gyfnod amhenodol ar ôl storm arw. Rydym yn parhau i chwilio am gyllid ar gyfer y camau sydd angen eu cyflawni yn y dyfodol. Bydd bod â chynlluniau manwl a chostau o gymorth gyda hyn ac yn golygu y bydd gwaith yn gallu cychwyn yn gyflymach pan fyddwn yn derbyn cyllid.

A fydd modd i gerddwyr a beicwyr barhau i ddefnyddio’r promenâd?

Na fydd. Ni fydd yn bosib i gerddwyr a beicwyr barhau i ddefnyddio’r rhan o’r promenâd fydd ar gau yn ystod y gwaith adeiladu oherwydd y cerbydau a pheiriannau adeiladu mawr fydd yno. Mae llwybr amgen i gerddwyr ar hyd y llwybr uwch dros y ffordd  i’r promenâd, a fydd ar agor pryd bynnag y bo’n bosib. Bydd beicwyr a cherbydau yn cael eu dargyfeirio ar hyd ffyrdd lleol eraill. Bydd mynediad i’r traeth wedi’i gyfyngu pan fo’r gwaith yn cael ei wneud. 

Sut fydd yn edrych? Oes modd i fi weld argraff arlunydd?

Bydd y gwrthglawdd creigiau yn debyg i beth sydd eisoes yn ei le ar ben dwyreiniol y prom, ger Bwâu Hen Golwyn. Gallwch weld cynlluniau a dyluniadau ar gyfer y cynllun cyffredinol ar y dudalen Y Cynllun Cyffredinol.

Pam na allwn ni gael mwy o dywod?

Rydym wedi gallu ychwanegu tywod at y traeth ar yr ochr fwyaf cysgodol, i’r gorllewin o Borth Eirias. Pe baem yn rhoi tywod yn y rhan rhwng Porth Eirias a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn), byddai’n cael ei golli’n llawer cynt nag sy’n digwydd yn rhan warchodol y bae, felly dydy hyn ddim yn gwneud synnwyr economaidd.

O le daw’r creigiau ar gyfer y gwrthglawdd?

Bydd y rhan fwyaf o’r creigiau yn dod o chwarel Penmaenmawr, ond mae’n bosib y byddwn yn defnyddio ffynonellau pellach i ffwrdd os na fydd digon ar gael.

Pam bod y gwaith ar y gwrthglawdd cerrig wedi stopio?

Rydym ni’n aros am y cyflenwad nesaf o gerrig. 

Mae’r gwaith yn cynnwys cyfnodau o ffrwydro a phentyrru yn y chwarel, a chyfnodau o osod y cerrig ar y traeth. Tra bod y contractwr yn aros am fwy o gerrig, mae wedi symud y peiriannau mawr oddi ar y promenâd i arbed costau. 

Bydd gwaith y cynllun hwn yn cymryd 12 i 18 mis, o’r dyddiad dechrau ym mis Mai 2021.

end content