Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Man Parcio i Bobl Anabl


Summary (optional)
start content

Beth yw man parcio penodol i bobl anabl?

Gall deiliaid Bathodynnau Glas ofyn i ni am help i barcio mor agos â phosibl i’w cartref. Gallwn ddarparu man parcio wedi’i baentio i drigolion anabl.

Mae hwn at ddefnydd preswyl yn unig pan nad oes man parcio oddi ar y stryd wrth eich cartref. Ni allwch wneud cais am fan parcio mewn unrhyw leoliad arall, fel tŷ aelod o’ch teulu.

Ydw i’n gymwys i gael man parcio i bobl anabl?

Nid ydych yn gymwys am fan parcio i bobl anabl os:

 • Oes gennych ddreif yn barod
 • Yw’n ymarferol i chi barcio tu mewn i derfyn eich cartref
 • Oes modd creu man parcio y tu mewn i derfyn eich cartref
 • Nad ydych yn gyrru a bod gennych ofalwr abl (Rydym yn credu ei bod yn rhesymol disgwyl i’ch gofalwr stopio’r car er mwyn i chi fynd allan o’r car ac yna symud i fan parcio, neu i symud eich cadair olwyn i'ch cartref o fan parcio eich car)
 • Ydych yn byw ar ffordd breifat neu heb ei mabwysiadu

Efallai y byddwn yn dal yn gallu helpu gyda newidiadau eraill i wella eich diogelwch.

Gallwch wneud cais am Grant Addasu Cyfleusterau i'r Anabl sy’n ddyfarniad sy'n ddibynnol ar brawf modd i bobl sy'n byw yn eu cartref eu hunain neu gartref wedi'i rentu'n breifat. Gall hwn gael ei ddefnyddio i ledu eich dreif neu roi lle parcio ag arwyneb caled, er enghraifft.

Gallwch wneud cais i gael eich asesu am le parcio i bobl anabl os ydych:

 • Yn ddeiliad Bathodyn Glas
 • Gyda char wedi ei gofrestru yn eich cyfeiriad ac mae’r ceidwad cofrestredig yn byw yno
 • Byw yn y cyfeiriad am fwy na 10 mis y flwyddyn
 • Methu cerdded neu bron yn methu gallu cerdded
 • Methu symud eich hun mewn cadair olwyn neu’n methu cael eich helpu i symud mewn cadair olwyn (mae hyn yn cynnwys os oes gan eich gofalwr broblemau iechyd sy’n ei gwneud yn anodd iddynt symud eich cadair olwyn)
 • Derbyn y gyfradd uwch o Lwfans Byw i'r Anabl ar gyfer symudedd neu Daliad Annibyniaeth Bersonol (os ydych chi dan 65 oed) neu Lwfans Gweini (os ydych yn 65 oed neu’n hyn)
 • Methu dod o hyd i le parcio yn agos at eich cartref am y rhan fwyaf o’r amser ar y rhan fwyaf o ddyddiau

Neu os:

 • Oes gennych anabledd sydd angen goruchwyliaeth gyson, gan nad ydych yn ymwybodol o berygl neu fod gennych broblemau ymddygiad
 • Ydych yn methu dod o hyd i le parcio yn agos at eich cartref am y rhan fwyaf o’r amser ar y rhan fwyaf o ddyddiau

Os yw’r rhain yn berthnasol i chi, bydd Therapydd Galwedigaethol yn gwirio’r wybodaeth rydych yn ei rhoi. Os yw’r Therapydd Galwedigaethol yn argymell y gallech elwa o gael man parcio i bobl anabl, byddant yn anfon atgyfeiriad at ein hadran yr Amgylchedd, Ffordd a Chyfleusterau.

A oes lleoedd na allaf gael man parcio i bobl anabl ynddynt?

Mae angen i ni wneud yn siŵr y byddai man parcio newydd i bobl anabl yn ddiogel i chi a defnyddwyr eraill y ffordd.

Hyd yn oed os ydych yn gymwys i gael man parcio i bobl anabl, ni allwn roi un ar y ffordd yn agos i’ch cartref os:

 • Yw parcio wedi ei wahardd
 • Yw’r terfyn cyflymder yn fwy na 40mya
 • Yw gwelededd wedi ei gyfyngu (er enghraifft ar ben allt neu’n agos at gyffordd)
 • Yw’r ffordd yn rhy gul i gerbyd dosbarthu fynd heibio i gar wedi ei barcio heb fynd ar y palmant
 • Oes unrhyw berygl arall i ddiogelwch ar y ffyrdd neu os byddai’r man parcio yn achosi rhwystr
 • Yw’r man parcio newydd yn cynyddu cyfanswm y mannau parcio i bobl anabl ar y stryd i fwy na 5%

Oes angen i mi dalu?

Oes. Byddwn yn gofyn i chi am daliad o £479 + TAW fel cyfraniad. Ni fyddwn yn codi’r tâl hwn nes fod y man parcio wedi ei gwblhau.

Beth yw’r broses?

Cam Un

Bydd Therapydd Galwedigaethol yn gwirio’r wybodaeth rydych yn ei rhoi. Bydd hyn yn cynnwys ymweld â chi yn eich cartref. Byddant yn gofyn am eich caniatâd i gysylltu â’ch meddyg neu ymgynghorydd os oes angen mwy o wybodaeth arnynt. Os yw’r Therapydd Galwedigaethol yn argymell y gallech elwa o gael man parcio i bobl anabl, byddant yn anfon atgyfeiriad at ein hadran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau.

Cam Dau

Bydd ein hadran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau yn dod i asesu eich stryd i weld a allwn ni ddarparu man parcio i bobl anabl yn ddiogel. Ni all man parcio newydd i bobl anabl achosi perygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd nac amharu ar gydbwysedd lleoedd parcio i drigolion yn yr ardal.

Cam Tri

Os gallwn ni gynnig man parcio i chi’n ddiogel, byddwn yn cytuno ar y lleoliad gyda chi. Efallai na fyddwn yn gallu cynnig lle i chi yn syth y tu allan i’ch cartref, ond byddwn yn ei osod mor agos ag y gallwn ni.

Cam Pedwar

Byddwn yn gwneud Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar gyfer man parcio i bobl anabl ar y briffordd. Dogfen gyfreithiol yw hon sy’n ein caniatáu i ychwanegu’r marciau ffordd ar gyfer man parcio i bobl anabl. Mae hefyd yn golygu y gellir rhoi Hysbysiad Tâl Cosb (tocyn parcio) i yrwyr sy’n parcio yn y man parcio heb awdurdod.

I greu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig, rhaid i ni hysbysebu yn y wasg a gosod hysbysiadau ar y stryd yn gofyn am unrhyw wrthwynebiadau. Rhaid i ni ystyried pob gwrthwynebiad a'u datrys cyn y gallwn ddechrau’r gwaith. Os na allwn ddatrys y gwrthwynebiadau, efallai na fydd modd i ni ddarparu man parcio i bobl anabl.

Cam Pump

Byddwn yn dod i farcio eich man parcio newydd dynodedig i breswylydd anabl.

Cam Chwech

Fe fyddwn ni’n rhoi trwydded preswylydd gyda’ch man parcio i chi. Fe fydd angen i chi arddangos eich trwydded preswylydd a’ch bathodyn glas pan fyddwch chi’n defnyddio’r man parcio.

Pa mor hir y bydd yn cymryd?

Gall gymryd rhwng 6 mis a 18 mis wedi’r atgyfeiriad gan y Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol i farcio'r man parcio ar eich ffordd.

Sut alla i wneud cais am asesiad man parcio?

Manylion cyswllt

Un Pwynt Mynediad
Ystafell Un Pwynt Mynediad

Canolfan Hamdden Colwyn,
Parc Eirias,
Ffordd Abergele,
Bae Colwyn,
Bwrdeistref Sirol Conwy,
LL29 7SP

E-bost: lles@conwy.gov.uk
Ffôn: 0300 456 1111
Ffacs: 01492 576 330


Beth os nad oes bellach angen man parcio yn fy nghyfeiriad?

Os nad oes angen man parcio i bobl anabl arnoch chi bellach, neu nad yw deiliad y Bathodyn Glas bellach yn byw yn y cyfeiriad, rhowch wybod i ni ar AFfCh@conwy.gov.uk

Gweler hefyd

end content