Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynlluniau Parcio Trigolion


Summary (optional)
Mae cynlluniau parcio trigolion wedi’u cynllunio i flaenoriaethu gofodau parcio ar y stryd i drigolion lleol, yn arbennig lle maent yn cael trafferthion parcio ger eu cartrefi.
start content

Beth yw parcio trigolion?

Mae cynlluniau parcio trigolion wedi’u cynllunio i wella nifer y llefydd parcio sydd ar gael ar y stryd i drigolion lleol, yn arbennig lle maent yn cael trafferthion parcio ger eu cartrefi. Bwriad y cynlluniau yw atal pobl sydd ddim yn drigolion megis cymudwyr a siopwyr rhag parcio ar strydoedd preswyl. 

Mae’n rhaid i drigolion brynu ac arddangos trwydded sydd yn eu caniatáu i barcio heb gyfyngiad mewn llefydd parcio ar y stryd o fewn parth parcio dynodedig.

Sut mae’r cynllun parcio i drigolion yn gweithio?

Mae baeau parcio aros cyfyngedig wedi’u nodi ar y stryd. Mae’r cyfyngiad amser, amser o’r dydd a dyddiau’r wythnos yn amrywio yn ddibynnol ar anghenion ac amgylchiadau lleol.

Er enghraifft, byddai cyfyngiad amser cyffredin yn weithredol o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 6pm, gan ganiatáu i bobl barcio am awr a heb ddychwelyd o fewn awr. Mae baeau parcio aros cyfyngedig yn caniatáu i rai nad ydynt yn ddeiliaid trwydded barcio ar y stryd am gyfnod penodol yn unig. Gall deiliaid trwydded (trigolion) barcio heb gyfyngiad amser.

Yn ddibynnol ar y cynlluniau ffodd unigol, byddwn hefyd yn ystyried cyflwyno llinellau melyn dwbl mewn ardaloedd lle bydd pobl o bosibl yn ceisio parcio er mwyn osgoi’r cyfyngiad parcio.

Bydd arwyddion a marciau ffordd yn cael eu defnyddio i ddangos ardaloedd lle gall trigolion barcio.

Trwyddedau

Os yw eich stryd wedi’i gynnwys yn y cynllun parcio i drigolion ac nad oes gennych le parcio oddi ar y stryd, bydd arnoch angen prynu trwydded i’ch caniatáu i barcio yn yr ardaloedd parcio arbennig heb gyfyngiadau amser.

Gellir cael un drwydded fesul aelwyd. Mae’n bosibl y bydd ail drwydded ar gael yn ddibynnol ar y llefydd parcio a faint o drwyddedau sydd wedi cael eu cyflwyno.

Gall trigolion brynu trwyddedau ymweld-dydd ar gyfer ymwelwyr cynllunedig sydd angen parcio am amser hirach na’r hyn a ganiateir dan y cyfyngiadau.

Mae’r drwydded yn cael ei rhoi i aelwyd y trigolion ei defnyddio a ni ellir ei throsglwyddo. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n ymgeisio am drwydded barcio i drigolion fyw mewn cyfeiriad o fewn ffin y cynllun. I gadarnhau bod ymgeisydd yn byw yn y cyfeiriad hwnnw byddwn yn gwirio’r manylion a ddarparwyd yn erbyn y gofrestr etholwyr lawn. Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am ragor o dystiolaeth os nad yw’r enw/cyfeiriad yn cyd-fynd â’r wybodaeth sydd gennym ni.

Pan gaiff cynllun parcio trigolion ei roi ar waith, byddwn yn darparu rhagor o fanylion i’r trigolion yn yr ardal ar sut i brynu’r trwyddedau.

Prisiau'r drwydded

Mae trwyddedau’n costio £90 am flwyddyn ar gyfer y drwydded gyntaf, £126 am yr ail drwydded, yn amodol ar y galw. Mae’r prisiau hyn ar gyfer 2024/25 – rydym yn adolygu prisiau trwyddedau bob blwyddyn.

Bydd yr arian a wneir drwy werthu’r trwyddedau yn cyfrannu at weithredu a rheoli’r cynllun.

Beth yw’r broses ar gyfer cyflwyno cynllun parcio i drigolion?

Gallwn ond ystyried cyflwyno cynllun parcio i drigolion os oes gennym dystiolaeth bod y mwyafrif o drigolion yn gefnogol.

  1. Os hoffech chi gyflwyno cais ar gyfer cynllun yn eich ardal, dylech ddarparu tystiolaeth o gefnogaeth y trigolion lleol. Gallwch gysylltu â ni ar traffig@conwy.gov.uk neu ysgrifennu at yr Adran Draffig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN.
  2. Byddwn yn ymgynghori â’r aelwydydd a effeithir drwy holiadur. Rydym angen o leiaf 40% o aelwydydd i ymateb i’n cynigion a rhaid i 75% o’r rheiny fod o blaid cyflwyno cynllun parcio trigolion. Bydd yr ymgynghoriad ar agor i drigolion ar y stryd a effeithir neu safleoedd busnes y gellir ond cael mynediad atynt ar y stryd honno yn unig.  
  3. Os bydd y mwyafrif o’r trigolion yn gefnogol o’r cynnig ar gyfer cynllun parcio i drigolion, bydd yn rhaid i ni gael Gorchymyn Rheoleiddio Traffig i gyflwyno’r cyfyngiadau aros a’r trwyddedau parcio. Gallwch ddarganfod mwy am y  broses Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yma.
  4. Mae’r broses Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yn ymofyn ymgynghoriad sydd ar agor i bob aelod o’r cyhoedd ac fe allai arwain at wrthwynebiadau gan bobl nad ydynt yn drigolion.

Mae gan y Cyngor yr hawl i beidio â bwrw ymlaen â chynllun parcio i drigolion os yw’r galw am barcio gan drigolion yn llawer uwch na nifer y llefydd parcio sydd ar gael, a fyddai’n gwneud y cynllun yn anymarferol.

Beth yw cyfyngiadau cynllun parcio i drigolion?

Nid yw cynllun parcio trigolion:

  • yn sicrhau lle parcio i’r deiliad trwydded y tu allan i’w heiddo neu o fewn y parth cynllun parcio trigolion. 
  • bob amser yn creu mwy o lefydd parcio. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd nifer y llefydd parcio’n lleihau yn sgil maint safonol baeau parcio.
  • yn caniatáu i ddeiliaid trwydded drosglwyddo eu trwyddedau i gerbydau neu aelwydydd eraill, na defnyddio’r drwydded ym mharthau cynllun parcio trigolion eraill.

Mae'n rhaid i ddeiliaid trwydded:

  • arddangos trwydded ddilys mewn man amlwg ar y sgrin flaen, gan wneud yn siŵr bod yr holl wybodaeth yn weladwy o’r tu allan.  Mae’n drosedd peidio ag arddangos eich trwydded, ac efallai byddwch yn atebol i gael Rhybudd Talu Cosb.
  • barcio yn y baeau parcio dynodedig. Os na fyddwch yn gwneud hyn, mae’n bosibl y byddwch yn derbyn Rhybudd Talu Cosb.

Trwyddedau Parcio Blynyddol

end content