Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau priffordd


Summary (optional)
Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith ar y briffordd (gan gynnwys palmentydd) mae’n rhaid i chi gael trwydded.
start content

Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith ar y briffordd (gan gynnwys ffyrdd a palmentydd) mae’n rhaid i chi gael trwydded.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • gosod sgipiau ar y briffordd
  • codi neu dynnu sgaffald neu balis
  • gosod craeniau, craeniau bach codi pobl a llwyfannau symudol ar y briffordd
  • defnyddio goleuadau traffig dros dro
  • defnyddio’r palmant at ddibenion busnes (megis cadeiriau a byrddau)

Rydym yn cyflwyno trwyddedau i gloddio yn y briffordd a gosod neu atgyweirio cyfarpar yn y briffordd hefyd.

Mae ein Tîm Gwasanaethau Stryd yn rhoi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ar gyfer cau ffyrdd neu waharddiadau parcio ar gyfer gwaith ffordd a digwyddiadau.

Sut i wneud cais

Gallwch lawrlwytho pecyn cais, a dylid ei lenwi’n gyflawn (gan ddefnyddio’r rhestr wirio lle bo hynny’n briodol) a’i
anfon drwy e-bost at: gwaithstryd@conwy.gov.uk

Anfonwch eich taliad drwy siec, yn daladwy i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a’i hanfon at:

Gwaith Stryd,
Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau,
Blwch Post 1,
CONWY,
LL30 9GN


Trwyddedau priffordd

Pennawd
Adran 171BAdran 171Adran 50
(Preswyl)
Adran 50 (Preswyl)Adran 50

Manwerthu neu ddiwydiannol
Adran 50 Datblygiad newydd

Disgrifiad

Gadael deunyddiau adeiladu / peiriannau ar y briffordd

Atgyweirio neu amnewid cyfarpar presennol

Gosod offer newydd yn y briffordd

Ar annedd sengl

Gosod 2 ddarn newydd o gyfarpar mewn 1 ffos (e.e. dŵr budr a dŵr wyneb)

Gosod offer newydd yn y briffordd

I wasanaethu dau neu fwy o dai annedd a datblygiad preswyl

Fflatiau/ fflatiau deulawr.

Amser prosesu

5 diwrnod gweithio

15 diwrnod gweithio (lleiafswm)

15 diwrnod gweithio (lleiafswm)

15 diwrnod gweithio (lleiafswm)

15 diwrnod gweithio (lleiafswm)

15 diwrnod gweithio (lleiafswm)

Cost

£118.00

£304.00

£493.00

£723.00

£749.00 + £75 fesul uned

£749 + £75 fesul uned

Cyfeirnod SW 

SW/1620 (ROD)

SW/1610 (ROL)

SW/1620 (ROLU)

SW/1600 (ROLU)

SW/1620 (ROLU)

SW/1600 (ROLU)

 

PennawdSgipSgaffaldArwyddionAdran Croesfan Cerbydau 184

Disgrifiad

Gosod sgip ar y briffordd

Gosod sgaffaldau ar eiddo ar ochr y briffordd/troedffordd.

Gosod arwydd ar briffordd fabwysiedig.

Mynediad Cerbydau i eiddo

Amser prosesu

3 diwrnod

3 diwrnod

3 diwrnod

3 diwrnod

Cost

£41 + £12.86

Cyfyngiad parcio

£59 + £12.86

Cyfyngiad parcio

£160 am yr arwydd cyntaf. £80 fesul arwydd wedi hynny.

£304.00

Cyfeirnod SW 

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro (TTRO)

TTRO (Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro)Trwy RybuddTrwy OrchymynHysbysiad ArgyfwngCyfrifoldebau Heddluoedd TrefolCau Ôl-weithredol

Hyd y Rheoliad.

3 diwrnod neu lai.

Uchafswm o 18 mis.

Uchafswm o 2x21 diwrnod ac yna posibilrwydd o archeb 18 mis.

Uchafswm o 3 diwrnod.

 

Amser prosesu

20 diwrnod gweithio

6 wythnos (lleiafswm)

Gellir ei wneud hyd at 24 awr, erbyn 10am ar ddydd Llun, ar ôl i ffordd gau

28 diwrnod

Unrhyw ffordd yn cau heb gais TTRO a gymeradwywyd. Neu argyfwng gyda'r cais ddim yn cael ei dderbyn o fewn 24 awr

Cost

£606.00

£2199.00

£907.00

N/C (Prosesu yn cael ei weld fel cyfraniad y cyngor i ddigwyddiad)

£2199.00

Cyfeirnod SW

SW/1300

SW/1400

SW/1100

SW/1500

 

 

end content