Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Treforris Road, Dwygyfylchi - Traffig Unffordd: Hysbysiad


Summary (optional)
Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn bwriedig yw:
  • cynnal llif traffig yn rhydd a gwella diogelwch ar y ffyrdd
start content

Cyfeirnod: CCBC - 043259

Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Treforris Road Dwygyfylchi) (Traffig Unffordd) 2023


Y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn dan Adrannau 1 a 2  Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, a’i effaith fydd gwahardd traffig rhag teithio ar hyd y darn ffordd a nodwyd yng Ngholofn 1 o’r Atodlen isod ar wahân i gyfeiriad a nodwyd yng Ngholofn 2.  Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a fydd yn dod i rym ar 24 Ebrill 2023 ar wefan y Cyngor.

Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw'n dod o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, neu oherwydd na chydymffurfiwyd, mewn perthynas â'r Gorchymyn, â rhyw amod o'r Ddeddf neu o unrhyw offeryn a wnaed dan y ddeddf, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwech wythnos i dyddiad y rhybudd hwn.

Atodlen

Atodlen
 Colofn 1 (Y Darn o Ffordd)Colofn 2 (Cyfeiriad Teithio) 
 Treforris Road:  o’i gyffordd â Cae Cyd Road  i’w gyffordd â Conwy Old Road  Gorllewinol

 

Dyddiedig:  19 Ebrill 2023

CeriWilliamsSignature

Ceri Williams
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol

Tudalen Nesaf:  Gorchymyn

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content