Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffyrdd Amrywiol, Llandudno - Gwahardd a Chyfyngu ar Aros: Hysbysiad


Summary (optional)
start content

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol Llandudno (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros) 2023 – Rhan 1

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 a’i effaith fydd cyflwyno cyfyngiadau ar y darnau o ffordd fel y nodir yn yr Atodlenni isod.

Mae’r cynigion yn y Gorchymyn uchod mewn perthynas â Church Walks, Vadre Lane, Fferm Bach Lane, Meadow Gardens, Tŷ Gwyn Road, Mostyn Avenue, Clarence Road wedi cael eu gohirio. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 14 Awst 2023 ar wefan y Cyngor.

Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o’r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o’r dyddiad hwn.

Atodlen 1 (Dim aros ar unrhyw adeg)

Tudno Street

 • Ochr y gogledd-orllewin; o’i chyffordd ag Old Road am bellter o 5 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain.

Old Road

 • Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i chyffordd â Tudno Street am bellter o 3 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain.

Great Ormes Road

 • Ochr y dwyrain; o bwynt 16 metr i'r gogledd o'i chyffordd â Lloyd Street West am bellter o 4 metr tua’r gogledd-orllewin.

Bryniau Road

 • Ochr y dwyrain; o bwynt 15 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Lloyd Street West am 3 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Abbey Road

 • Ochr y de; o’i chyffordd â chyffordd gyda West Parade am bellter o 20 metr i gyfeiriad y dwyrain.

West Parade

 • Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i fynediad i’r de gydag Abbey Road am bellter o 15 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Whiston Passage

 • Y ddwy ochr; o’i chyffordd gyda’i hun am bellter o 15m i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

Salisbury Passage

 • Y ddwy ochr;  o’i chyffordd gyda Salisbury Road am bellter o 4 metr

Salisbury Road

 • Ochr y gorllewin; o bwynt 5 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd â Salisbury Passage am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Bryniau Road

 • Ochr y gorllewin; o bwynt 41 metr i’r gogledd-orllewin o'i chyffordd â Fairways am bellter o 13 metr tua’r gogledd-orllewin.

Great Ormes Road

 • Ochr y gorllewin; o bwynt 14 metr i’r de o’i chyffordd â Back Great Ormes Road, am bellter o 5 metr tua’r de.

Cwm Road

 • Ochr y gogledd-ddwyrain;
  • o bwynt 13 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Ffordd Penrhyn am bellter o 44 metr tua’r de ddwyrain
  • o bwynt 23 metr i’r gorllewin o’i chyffordd gyda Ffordd Gwynedd i bwynt 72 metr o Ffordd Penrhyn
 • Ochr y de-orllewin; o bwynt 23 metr i’r gorllewin o’i chyffordd gyda Ffordd Gwynedd i bwynt 72 metr i’r de o Ffordd Penrhyn.

Ffordd Penrhyn

 • Y ddwy ochr; o’i chyffordd gyda Cwm Road am bellter o 7 metr

Brookes Street

 • Y ddwy ochr; o'i chyffordd gyda Trinity Avenue i’w chyffordd gyda Edwards Street

Maesdu Road

 • Ochr y gogledd-orllewin; o bwynt 11m metr o’i chyffordd gyda Conway Road am bellter o 48 metr.

St Mary’s Road

 • Ochr y de-orllewin; o bwynt 6 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â St. David’s Place am bellter o 12 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.
 • Ochr y de-ddwyrain; o bwynt 6 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd ag Albert Street am bellter o 12 metr tua’r de-ddwyrain.

Derwen Lane

 • O ddwy ochr; o bwynt 19 metr i’r gorllewin o'i chyffordd â Llanrhos Road am bellter o 10 metr tua’r gorllewin.

Mostyn Street

 • Ochr y gorllewin; o bwynt 14 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Gloddaeth Street am bellter o 3 metr i gyfeiriad y gogledd.

Tudor Road

 • Ochr y dwyrain; o bwynt 8 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Norton Road am bellter o 16 metr tua’r de.

Trinity Avenue

 • Ochr y de-ddwyrain;
  • o bwynt 10 metr i'r de orllewin o'i chyffordd â Dyffryn Road am bellter o 20 metr tua’r gogledd-ddwyrain
  • o bwynt 10 metr i'r de orllewin o'i chyffordd â Lees Road am bellter o 20 metr tua’r gogledd-ddwyrain.

Conway Road, Llandudno

 • Ochr y dwyrain;
  • o’i chyffordd gyda Vicarage Road am bellter o 16 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain
  • o bwynt 10 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Vicarage Avenue am bellter o 20 metr i gyfeiriad y de.
  • o bwynt 10 metr i'r gogledd o'i chyffordd â Maenan Road am bellter o 20 metr tua’r de-orllewin.

Vicarage Avenue

 • Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Conway Road am bellter o 8 metr tua’r gorllewin.

Maenan Road

 • Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Conway Road am bellter o 8 metr tua’r gorllewin.

Eryl Place

 • Ochr y gogledd; o’i chyffordd â St Andrews Ave am bellter o 45 metr i gyfeiriad y gorllewin.

St Andrews Avenue

 • Ochr y gorllewin; o bwynt 10 metr i’r gogledd o’i chyffordd ag Eryl Place am bellter o 20 metr tua’r de-ddwyrain.
 • Y ddwy ochr; o’i chyffordd gyda Trinity Avenue am bellter o 4 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

Trinity Avenue

 • Ochr y gogledd; o bwynt 15 metr i’r dwyrain o’i chyffordd gyda St Andrews Ave am bellter o 40 metr i gyfeiriad y gorllewin.
 • Ochr y de; o bwynt 12 metr i’r dwyrain o’i chyffordd gyda King’s Avenue am bellter o 36 metr i gyfeiriad y gorllewin.

Trinity Avenue

 • Y de-ddwyrain:
  • o bwynt 10 metr i'r de-orllewin o'i chyffordd â Dyffryn Road am bellter o 20 metr tua’r gogledd-ddwyrain
  • o bwynt 10 metr i'r de-orllewin o'i chyffordd â Lees Road am bellter o 20 metr tua’r gogledd-ddwyrain.
 • Ochr y gogledd-orllewin; o bwynt 7 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd â St David’s Road am bellter o 14 metr i gyfeiriad y de-orllewin.

The Oval

 • Ochr y de-ddwyrain: o bwynt 140m i’r gogledd-ddwyrain o’i chyffordd gyda Taverners Court i fynedfa’r Ganolfan Chwaraeon.

Bodnant Crescent

 • Y ddwy ochr:
  • o’i chyffordd gyda Bodnant Road am bellter o 4 metr tua’r dwyrain
  • o bwynt 44 metr i’r dwyrain o’i chyffordd gyda Bodnant Road am bellter o 8 metr tua’r dwyrain
 • ochr y gorllewin: o bwynt 15m i’r gogledd o’i chyffordd gyda’i hun, gyferbyn â mynediad Ysgol Bendigaid William Davies, am bellter o 30m i gyfeiriad y de-ddwyrain

Bodnant Road

 • Ochr y dwyrain; o bwynt 10 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Bodnant Crescent am bellter o 20 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

St David’s Road

 • Y ddwy ochr; o’i chyffordd gyda Trinity Avenue am bellter o 4 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

Victoria Avenue

 • Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Ffordd Nant y Gamar am bellter o 6 metr i’r gorllewin.
 • Ochr y gogledd; o bwynt 45 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Ffordd Nant y Gamar am bellter o 6 metr i’r dwyrain.
 • Ochr y gogledd; o bwynt 72 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Ffordd Nant y Gamar am bellter o 6 metr i’r dwyrain.

Queens Road

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 60 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Balfour Road am bellter o 39 metr tua’r gogledd.
 • Ochr y dwyrain: o bwynt 60m i’r de o’i chyffordd gyda Balfour Road am bellter o 50 m i gyfeiriad y gogledd.

West Parade

 • Ochr y dwyrain; o’i chyffordd â Dale Road am bellter o 20 metr i’r gogledd.

Dale Road

 • Ochr y gogledd; o’i chyffordd â West Parade am bellter o 10 metr i’r dwyrain.

Lloyd Street West

 • Y ddwy ochr; o’i chyffordd â West Parade am bellter o 10 metr i’r dwyrain.

West Parade

 • Ochr y dwyrain; o bwynt 20 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Lloyd Street West am bellter o 20 metr.

Ty’n y Coed Road

 • Both sides: from a point 10 metres west of its junction with Ty Gwyn Road for a distance of 5 metres

Clifton Road, Llandudno

 • Ochr y de-orllewin; o bwynt 33.5 metr o’i chyffordd â Gloddaeth Street am 5 metr i’r de-ddwyrain.

 

Atodlen 2 (Dim Aros a Dim Llwytho ar Unrhyw Adeg).

Stephen Street

 • Y ddwy ochr; ar ei hyd gyfan.

 

Atodlen 3 (Dim Aros 9am – 6pm 1 Ebrill i 30 Medi)

Glan y Môr Road, Bae Penrhyn

 • Ochr y gorllewin: o’i chyffordd gyda Morfa Road i’w chyffordd gyda Maes Gwyn Road

 

Atodlen 4 (Dirymu)

Mostyn Street

 • Ochr y gorllewin; o bwynt 14 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Gloddaeth Street am bellter o 3 metr i gyfeiriad y gogledd.

Dyddiedig: 9 Awst 2023

CeriWilliamsSignature
Ceri Williams
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol

Tudalen Nesaf: Gorchymyn
end content