Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffyrdd Amrywiol, Penmaenmawr - Gwahardd Aros: Hysbysiad


Summary (optional)
Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn yw:-
 • i wella diogelwch ar y ffyrdd ac sicrhau llif esmwyth traffig.
start content

Cyfeirnod: CCBC - 042853

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol Penmaenmawr) (Gwahardd Aros) 2023 - Rhan 1


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.  Mae’r cynigion mewn perthynas â Water Street and Cwmlws Lane wedi cael eu gohirio.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 22 Rhagfyr 2023 ar wefan y Cyngor.  Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o’r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o’r dyddiad hwn.

Atodlen - Dim aros ar unrhyw adeg

Hen Ffordd Conwy

 • Ochr y gogledd: o bwynt 15 metr i’r dwyrain o’i chyffordd â Treforris Road am bellter o 9 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Treforris Road

 • Ochr y de: o bwynt 50 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Cae Cyd Road am bellter o 70 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Graiglwyd Road

 • Y ddwy ochr: o bwynt 125 metr i’r gogledd ddwyrain o’i chyffordd â Groesffordd Lane am bellter o 25 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.
 • Ochr y de orllewin: o bwynt 15 metr i’r gorllewin o’i chyffordd ag Alexandra Park am bellter o 12 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Ysguborwen Road

 • Ochr y gogledd: o bwynt 10 metr o’i chyffordd â Groesffordd Lane at bwynt 14 metr o’i chyffordd â Treforris Road.

Treforris Road

 • Ochr y dwyrain:  O'i chyffordd ag Ysguborwen Road am bellter o 20 metr i gyfeiriad y de. O'i chyffordd â Gwynan Park am bellter o 18 metr i gyfeiriad y gogledd.

Gwynan Park

 • Ochr y gogledd: o’i chyffordd â Treforris Road am bellter o 3 metr i gyfeiriad y gorllewin.

Brynmor Terrace

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd â Station Road West am bellter o 15 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Station Road West

 • Ochr y dwyrain: o bwynt 10 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Brynmor Terrace am bellter o 20 metr i gyfeiriad y de.

Ffordd wasanaethu Esplanade

 • Y ddwy ochr: o’i mynedfa orllewinol ag Esplanade at ei mynedfa ddwyreiniol ag Esplanade.

David’s Lane

 • Y ddwy ochr: o'i chyffordd ag Erasmus Street am bellter o 21 metr i gyfeiriad y de.

Old Mill Road

 • Ochr y dwyrain, o bwynt 13 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Chlos Hen Felin am bellter o 26 metr i gyfeiriad y de ddwyrain.

Derwen Road

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd ag Water Street am bellter o 14 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.

Brynmor Terrace

 • Ochr y gogledd ddwyrain: o bwynt 10 metr i’r gogledd orllewin o Ffordd Bangor am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y gogledd orllewin.

St John’s Park East

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd â’r Stryd Fawr am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd

Y Stryd Fawr

 • Ochr y gogledd ddwyrain; o bwynt 17 metr i’r gorllewin o St John’s Park East am bellter o 30 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Cemlyn Park

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd â Church Road am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.

Church Road

 • Ochr y gogledd ddwyrain: o’i chyffordd â Cemlyn Park am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd orllewin a’r de ddwyrain.

Derwen Road

 • Ochr y gorllewin: o’i chyffordd â Chapel Street am bellter o 11 metr i gyfeiriad y ddeOchr y dwyrain:  o’i chyffordd â Chapel Street am bellter o 6 metr i gyfeiriad y dde

Hen Ffordd Conwy / Conwy Old Road

 • Ochr Ogleddol: 14 metr o’i chyffordd â Graiglwyd Road am bellter o 8 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrainOchr ddeheuol: o’i chyffordd â Graiglwyd Road am bellter o 22 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain

Graiglwyd Road

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd â Hen Ffordd Conwy am bellter o 12 metr i gyfeiriad y dde ddwyrain

 

Dyddiedig:  20 Rhagfyr 2023

CeriWilliamsSignature

Ceri Williams
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol


Tudalen Nesaf:  Gorchymyn

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content