Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Amryw Ffyrdd - Terfynau Cyflymder: Gorchymyn


Summary (optional)
start content

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol - Terfyn Cyflymder) 2023

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wrth ddefnyddio’i bwerau dan Adran 82(2) 83(2) 84(1) ac 84(2) a Rhan IV o Atodlen 9 o’r Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel “Deddf 1984”) a phob pŵer arall sy’n galluogi, ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol â Rhan 3 Atodlen 9 Deddf 1984, yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

1. YN Y GORCHYMYN HWN

mae “cerbyd modur" yn golygu cerbyd a yrrir yn fecanyddol a fwriadwyd neu a addaswyd i'w ddefnyddio ar y ffyrdd fel y'i diffinnir yn Adran 185 o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988.

ystyr "cerbyd eithriedig" yw:

(a)   unrhyw gerbyd sy'n cael ei ddefnyddio gan y gwasanaethau brys at y dibenion a ddisgrifir yn adran 87 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984(1);

(b)   unrhyw gerbyd sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion y llynges, y fyddin neu'r llu awyr, ac yn cael ei yrru gan berson am y tro yn ddarostyngedig i reolau aelod o luoedd arfog y Goron, sy'n aelod o'r lluoedd arbennig -

(i)   mewn ymateb, neu ar gyfer ymarfer ymateb, i argyfwng diogelwch cenedlaethol gan berson sydd wedi'i hyfforddi mewn gyrru ar gyflymder uchel; neu
(ii)   at y diben o hyfforddi person wrth yrru cerbydau ar gyflymder uchel.

mae “lluoedd arbennig" yn golygu'r unedau hynny o'r lluoedd arfog y mae eu cynnal a chadw yn alluoedd sy’n gyfrifoldeb Cyfarwyddwr y Lluoedd Arbennig neu sydd am y tro yn destun gorchymyn gweithredol y Cyfarwyddwr hwnnw

2. Ni chaiff unrhyw un yrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros  30 mya ar hyd y ffyrdd fel y nodir yn  Atodlen 1 a 2  isod.

3. Ni chaiff unrhyw un yrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros  40 mya ar hyd y ffordd fel y nodir yn  Atodlen 3  isod.

4. Mae’r Gorchymynion fel a wnaed yn flaenorol a wedi nodi yn Atodlen 4 trwy hyn yn cael ei ddirymu (mewn rhan) cyhyd a’i fod yn effeithio ar y darn o ffordd a ddisgrifir yn  Atodlen 4.

5. Mae’r Gorchymynion fel a wnaed yn flaenorol a wedi nodi yn Atodlen 5 trwy hyn yn cael ei ddirymu a bydd y ffyrdd dan sylw’n dychwelyd i fod yn ffyrdd cyfyngedig â therfyn cyflymder 20mya.

6. Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 17 Medi 2023 a gellir ei enwi’n Orchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol - Terfyn Cyflymder) 2023

Atodlen 1 – terfyn cyflymder 30mya

A470 Cylchfan Marl Lane Ffordd y Cymry Brenhinol 

 • O bwynt 50 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Marl Lane at bwynt 40 metr i’r de o’r gyffordd honno

A470 Cylchfan Narrow Lane Ffordd y Cymry Brenhinol 

 • O bwynt 70 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Narrow Lane at bwynt 60 metr i’r dwyrain o’r gyffordd honno

A470 Cylchfan Black Cat Ffordd y Cymry Brenhinol 

 • O bwynt 27 metr i’r gogledd o’i chyffordd â chylchfan Black Cat yr A55 at y gyffordd honno

A547 Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno 

 • O bwynt 57 metr i’r gogledd o’i chyffordd â chylchfan Black Cat yr A55 at y gyffordd honno

A546 Ffordd Glan y Môr Deganwy 

 • O bwynt 100 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Tŷ Mawr Road at ei chyffordd â New Road

A546 New Road Deganwy

 • Ar ei hyd

A546 Ffordd 6G, Cyffordd Llandudno 

 • Ar ei hyd

A547 Ffordd Conwy, Conwy 

 • O’i chyffordd â Ffordd 6G/New Road at bwynt 97m i’r dwyrain o’i chyffordd â’r bont grog

Crogfryn Lane, Llanrhos

 • O’i chyffordd â’r A470 Wormhout Way/Ffordd y Cymry Brenhinol at ei chyffordd â’r B5115 Pentywyn Road Llanrhos

Gloddaeth Lane, Llanrhos

 • O’i chyffordd â’r A470 Wormhout Way/Ffordd y Cymry Brenhinol am bellter o 45 metr i’r dwyrain

B5115 Pentywyn Road, Llanrhos 

 • O bwynt i’r de o’i chyffordd â St Anne’s Gardens am bellter o tua 285 metr i’r de

A470 Wormhout Way, Llanrhos 

 • O bwynt 106 metr i’r gogledd o’i chyffordd â chylchfan Gloddaeth Lane at bwynt 55 metr i’r de o’r gyffordd honno

B5115 Penrhyn Hill, Ochr y Penrhyn 

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 15 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd â Hen Ffordd Penrhyn at ei chyffordd â Ffordd Colwyn
 • Ochr y dwyrain: o’i chyffordd â Ffordd Colwyn at ei chyffordd gylchfan â Ffordd Llandudno

Bryn y Bia Road, Ochr y Penrhyn 

 • O’i chyffordd â Ffordd Colwyn at bwynt i’r dwyrain o’i chyffordd â Pendre Road, pellter o 47 metr

Ffordd Colwyn, Ochr y Penrhyn 

 • O'i chyffordd â Penrhyn Hill i’r gogledd-orllewin am bellter o 105 metr

A547 Ffordd Rhuddlan

 • O bwynt 102 metr i’r dwyrain o’i chyffordd â’r A55 at bwynt 27 metr i’r gorllewin o’r gyffordd honno

A543 Groes, Bylchau

 • O bwynt 210 metr i’r gorllewin o’i chroesffordd â Ffordd Henllan i Groes a Nant-yr-Hengoed, i’r gorllewin at ei chyffordd â Tŷ Mawr, pellter o tua 610 metr

A548 Ffordd Towyn, Towyn

 • O’i chyffordd â chilfan Henllys i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain at bwynt 58 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Rhodfa'r Morfa

Cilfan Henllys, Towyn

 • Ar ei hyd

Kings Drive, Bae Colwyn

 • O’i chyffordd â’r Hen Ffordd Fawr at bwynt 15 metr i’r de o’i ffin â Llys Argoed

A544 rhwng Llanfairtalhaiarn a Llansannan 

 • O’r gyffordd â’r A548 rhwng Abergele a Llanrwst hyd bwynt 160 metr i’r de o’r gyffordd â Ffordd Dinbych

Atodlen 2 – terfyn cyflymder 30mya

A470 Ffordd Conwy, Llandudno 

 • Dwy ochr y ffordd ddeuol o’i chyffordd â chylchfan Queen’s Road at bwynt 60 metr i’r de o’i chyffordd â Maesdu Road

B5115 Ffordd Conwy, Llanrhos 

 • O’i chyffordd â chylchfan Queen’s Road at bwynt 270 metr i’r de o St Anne’s Gardens

Atodlen 3 – terfyn cyflymder 40mya

A470 Ffordd y Cymry Brenhinol

 • O bwynt 70 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Narrow Lane at bwynt 40 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â chylchfan Marl Lane

Atodlen 4 – Dirymu’n Rhannol

Ffordd Colwyn / The Parade Craig-y-don 

 • O bwynt 230 metr i’r dwyrain o Nant y Gamar Road o’i chyffordd â Vaughan Street

B5115 Pentywyn Road

 • O’i chyffordd â Bwlch Farm at y Cae Chwarae, tua 193 metr i’r de-orllewin o’i chyffordd â Marl Lane

B5115 Ffordd Colwyn, Llandudno 

 • O bwynt 230 metr i’r dwyrain o Nant y Gamar Road at bwynt 20 metr i’r dwyrain o’i chyffordd ag Ael y Bryn

A543 Groes

 • O bwynt 125 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i chyffordd â’r B5428 at bwynt 10 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i chyffordd â Tŷ Mawr Road am bellter o tua 940 metr

B5115 Ffordd Colwyn, Llandudno 

 • O bwynt 105 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Bryn y Bia Road at y gyffordd â Penrhyn Old Road

A470 / B5115 Ffordd Conwy, Llandudno 

 • O bwynt 64 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Maesdu Road at bwynt 600 metr i’r gogledd o Ffordd Bryn Lupus

B5115 Pentywyn Road, Deganwy 

 • O bwynt 45 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i chyffordd â Tan y Fron at bwynt 10 metr i’r gogledd-ddwyrain o fynedfa Bwlch Farm

A470 Ffordd y Cymry Brenhinol 

 • O bwynt 70 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Narrow Lane at bwynt 60 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â chylchfan Marl Lane

Ffordd Bwlch Sychnant

 • O bwynt 85 metr i’r gorllewin o Barc Sychnant am bellter 100 metr i’r gorllewin.

Atodlen 5 – Dirymu Gorchmynion Terfynau Cyflymder 30mya

 • Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Terfyn Cyflymder 30mya Gors Road, Towyn) 2019
 • Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Terfyn Cyflymder 30mya Ysgol Cerrigydrudion) 2017
 • Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Church Street a Primrose Hill, Llansan Siôr, Abergele) (Terfyn Cyflymder 30mya) 2011
 • Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Llanrwst A547 o Fae Colwyn i Fryn y Maen) (Terfyn Cyflymder 30mya) 2011
 • Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Lôn Gloddaeth, Bae Penrhyn) (Terfyn Cyflymder 30mya) 2019 (a Gorchymyn Diwygio 2021)

Tudalen Nesaf: Mapiau

end content