Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rheoli Chwyn


Summary (optional)
start content

Gall chwyn ddinistrio wynebau pe na bai'n cael ei drin, gall ddal sbwriel a chreu peryglon baglu. Fel arfer rhoddir y driniaeth gyntaf ym mis Mai/ Mehefin a'r ail ym mis Medi/ Hydref. Mae'n drosedd caniatáu mathau penodol o chwyn i ledaenu ar y briffordd o dir cyfagos, mae'r chwyn hyn wedi eu rhestru yn Neddf Chwyn 1959.

Sut caiff chwyn eu trin?

Caiff y chwyn ei chwistrellu gyda chwyn laddwr sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae'r chwyn laddwr a ddefnyddiwn â gwenwyn isel iawn ac mae'n ddiogel i'w ddefnyddio mewn mannau agored a ddefnyddir gan y cyhoedd a'u hanifeiliaid anwes.

Llysiau'r Gingroen

Gall y chwyn hwn achosi salwch difrifol neu hyd yn oed ladd da byw pe bwyteir digon ohono. Mae'n ddyletswydd arnom i reoli Llysiau'r Gingroen ar dir priffyrdd gyferbyn â chaeau ble mae da byw yn pori neu ble caiff da byw eu bwydo. Nid yw'n bolisi gennym i reoli Llysiau'r Gingroen yn unman arall gan ei fod yn rhan bwysig o fioamrywiaeth Conwy. Weithiau mae'n rhaid i ni ei dynnu â llaw os yw'r driniaeth gemegol yn peri risg i rywogaethau eraill o fflora/ ffawna.

Clymlys Japan

Dyma chwyn dyfal, sy'n gallu addasu a gall dyfu o ddarnau bach o'r planhigyn a lledu'n hawdd iawn. Trwy drin yr ardaloedd yr effeithir arno yn rheolaidd gobeithiwn y gellir cadw'r chwyn hwn dan reolaeth mewn modd cost effeithiol.

Cysylltwch â ni

end content