Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Compostio Cartref


Summary (optional)
Gellir compostio dros 30% o wastraff eich cartref. Drwy eu tynnu o’r bin byddwch yn arbed arian, gwarchod yr amgylchedd a lleihau'r angen am safleoedd tirlenwi a llosgyddion.
start content

Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfa Mochdre ar gau i'r cyhoedd. Mae’n ddrwg gennym na allwn gynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd.


Pam Compostio?

Home-composterMae compostio cartref yn fuddiol i’ch gardd a’r amgylchedd, ac mae’n hawdd ac yn hwyl!

Compostio yw ffordd natur o ailgylchu. Mae compostio deunydd y gegin a’r ardd yn ddewis amgen gwych i wrtaith artiffisial drud a mawn.

Gall compost wedi’i wneud gartref arbed arian i chi, wella pridd eich gardd, ac arbed dŵr drwy helpu i'r pridd gynnal ei leithder.

Mae tannau gardd yn llygru ac yn creu niwsans – mae compostio yn osgoi'r angen i losgi.

Compostio yw’r ffordd hawsaf o ailgylchu eich gwastraff.  Gallwch ei wneud gartref a chynnwys y teulu cyfan!

Sut mae'n gweithio?

 1. Casglwch holl wastraff addas y gegin a’r ardd yn rheolaidd (anelwch am hanner ‘gwyrdd’ a hanner ‘brown’)
 2. Torrwch ddeunyddiau’n fân, i ddarnau llai na 15cm (6 modfedd)
 3. Rhowch bopeth yn eich bin compost ar bridd moel
 4. Gosodwch hen ddarn o garped ar ei ben i’w gadw'n gynnes
 5. Trowch gynnwys y compostiwr yn rheolaidd
 6. Disgwyliwch i’r angenfilod bychain (o organebau bach iawn i bryfed genwair) ddadelfennu’r gwastraff a chynhyrchu cyflenwad o gompost am ddim!

Beth sy’n mynd i’r bin compost?

Gwyrdd (ffres)

 • Croen llysiau
 • Croen a chanol ffrwythau
 • Bagiau te a gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau wedi’u malu
 • Gwastraff anifeiliaid sy’n bwyta llysiau (megis cwningod, bochdewion a cheffylau)
 • Glaswellt
 • Chwyn
 • Torion
 • Deunyddiau naturiol megis gwlân a gwallt
 • Llwch y sugnwr llwch

Brown (hen a sych)

 • Rholyn papur cegin a phapur wedi’i rwygo
 • Gwellt, gwair a llwch llif
 • Bocsys wyau a thiwbiau papur toiled
 • Toriadau planhigion a brigau
 • Dail

Beth na ddylai fynd i’r bin compost?

 • Hancesi papur wedi’u defnyddio
 • Cig, pysgod neu gynnyrch llaeth
 • Gwastraff anifeiliaid sy’n bwyta cig (megis cŵn neu gathod)
 • Sbarion bwyd wedi’i goginio
 • Cylchgronau sglein
 • Planhigion gyda haint
 • Gwreiddiau chwyn parhaol (megis dant y llew)
 • Cewynnau tafladwy

Prynu bin compost -£18

Gallwch brynu bin compost gennym am £18 yn unig

Mae’r biniau compost hyn yn gryf ac yn gadarn, gyda drws llydan i gael mynediad hwylus at eich compost gorffenedig.

 • Cynhwysedd o 330 litr
 • Uchder o 100 cm
 • Diamedr o 80 cm
 • Dim mwy na 2 fin i bob cartref.

Gallwch dalu am eich bin compost drwy gerdyn credyd neu ddebyd, neu arian parod.

Maent ar gael i’w casglu o’n swyddfeydd ym Mochdre ar:

Ffordd Conwy
Mochdre
Bae Colwyn
LL28 5AB.
end content