Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwastraff Gardd


Summary (optional)
Ymunwch â’n gwasanaeth casglu gwastraff gardd a darganfod ble arall fedrwch chi ailgylchu eich gwastraff gardd.
start content

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn cael ei redeg gan Bryson Recycling. Gallwch gysylltu Bryson ar 01492 555898 neu ewch i https://www.brysonrecycling.org/wales/gwastraffgardd/

Gwasanaeth i gasglu gwastraff

Cost y gwasanaeth yw £40 am 12 mis, gan gynnwys un bin 240l ar olwynion wedi’i ddanfon at eich drws. 

Cewch brynu biniau ychwanegol (uchafswm o 3) am £20 yr un.

 • Casgliad rheolaidd bob pythefnos
 • Bin ar olwynion sy’n hawdd i’w ddefnyddio – dim mwy o fagiau trwm
 • Dim angen ymweld â’r ganolfan ailgylchu
 • Un taliad o £40 y flwyddyn - yn costio £3.33 y mis yn unig

Sut ydw i’n cofrestru i danysgrifio?

Gallwch gofrestru ar-lein ar www.brysonrecycling.org/gardenwaste neu ffonio 01492 555898.

Pwy sy’n darparu’r gwasanaeth hwn?

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei reoli gan Bryson Recycling ar ran y Cyngor.

A oes modd i mi gofrestru ar unrhyw adeg?

Mae tanysgrifiadau’n dechrau fis Ebrill - gallwch gofrestru unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn, ond byddwch chi’n talu am y 12 mis llawn.

Faint o fagiau llawn y gellir eu rhoi yn y bin 240I newydd?

Mae’r bagiau yn 120I, felly gellir rhoi cyfwerth â 2 hen fag gwastraff gardd yn y bin newydd. Dim ond un neu ddau fag y mae nifer o aelwydydd yn eu rhoi allan i’w casglu, ac felly ni fyddai arnynt angen mwy nag un bin.

A oes modd i mi gael mwy nag un bin gwastraff gwyrdd?

Oes - cewch ychwanegu hyd at 3 bin ychwanegol at eich tanysgrifiad am £20 yr un, yn cynnwys casgliadau.

Nid oes gennyf le i gadw bin gwastraff gardd – ga’ i ddefnyddio’r hen sachau gwyrdd yn lle?

Bydd gan y rhan fwyaf o gartrefi le i fin gwastraff gardd, sef y ffordd hawsaf o ailgylchu. Os nad yw bin yn addas ar gyfer eich cartref chi, cysylltwch â Bryson ar 01492 555898.

A oes modd i mi dalu am gasgliad un tro yn unig?

Nac oes - dim ond tanysgrifiad ydym ni’n ei gynnig.

Beth allaf roi yn y bin gwastraff gardd?

Mae'r casgliad ymyl palmant gwastraff gardd ar gyfer:

 • Glaswellt
 • Dail
 • Planhigion bach a brigau
 • Chwyn nad ydynt yn ymledol

Nid ydym yn casglu:

 • Pridd
 • Rwbel
 • Canghennau mawrBagiau compost, potiau a sbwriel arall
 • Gwastraff anifeiliaid
 • Chwyn ymledol megis Llysiau'r Dial neu Efwr Enfawr na ellir eu compostio yn ôl y gyfraith. Os ydych angen cyngor ar sut i ddelio â phlanhigion ymledol cliciwch yma am arweiniad gan Lywodraeth Cymru

Beth os oes gennyf lwyth o wastraff gardd?

Gellir mynd â llwythi mawr o wastraff gardd i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Nid oes gennyf ddigon o wastraff gardd i dalu am danysgrifiad.  Beth arall allaf ei wneud gyda fy ngwastraff gardd? A oes modd i mi gael gostyngiad?

Nid ydym yn gallu cynnig gostyngiadau. Ond mae ffyrdd eraill o gael gwared ar eich gwastraff gardd:

 • Defnyddio Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 4pm). Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.
 • Defnyddio’r Ganolfan Ailgylchu Symudol unwaith y mis ar fore Sadwrn, sydd ar agor rhwng 9am ac 11am:
  • Cerrigydrudion - y dydd Sadwrn cyntaf o bob mis
  • Llanrwst - yr ail ddydd Sadwrn o bob mis
  • Llangernyw - y trydydd dydd Sadwrn o bob mis
 • Defnyddio compostiwr cartref
 • Torri eich gwastraff gardd yn fân i’w ddefnyddio fel tomwellt
 • Rhannu tanysgrifiad bin gwastraff gardd gyda chymydog

Beth sy’n digwydd os ydw i’n symud i fyw yn ystod fy nhanysgrifiad?

Os ydych chi’n symud i gyfeiriad arall yn Sir Conwy, gallwch fynd â’ch tanysgrifiad gyda chi os gwnewch chi roi gwybod i ni. Os ydych chi’n symud o Sir Conwy, bydd eich tanysgrifiad yn aros gyda’r eiddo.

Beth os ydw i angen cymorth gyda chasgliad?

Os nad oes gennych rywun i’ch helpu chi, gallwch ofyn am gymorth gyda chasgliad os ydych yn ei chael hi’n anodd symud eich bin i ymyl y palmant ar ddiwrnod casglu.

Pam ydych chi’n codi tâl am gasglu gwastraff gardd? Nid yw treth y cyngor yn talu am hynny?

Nid yw'n orfodol i’r Cyngor ddarparu casgliadau gwastraff gardd am ddim i gartrefi. Mae’r gyfraith yn dweud y gallwn godi ffi resymol am gasglu gwastraff gardd, yn yr un modd ag y codwn ffioedd am gasgliadau gwastraff swmpus. Ond mae'n ddyletswydd arnom i gael gwared ar wastraff gardd yn rhad ac am ddim, felly bydd hyn yn parhau am ddim yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

A yw Cynghorau eraill yn codi ffi am gasglu gwastraff gardd?

Ydyn, gan gynnwys Gwynedd, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Beth ddylwn i ei wneud gyda’r hen sachau gwyrdd?

Gallwch ddefnyddio’ch hen sachau gwyrdd i symud gwastraff o’ch gardd neu ar gyfer storio.

Oni fydd y ffioedd hyn yn annog tipio anghyfreithlon?

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn ufuddhau i’r gyfraith a fydden nhw byth yn tipio eu gwastraff yn anghyfreithlon. Cyn i ni gyflwyno casgliadau gwastraff gardd yn 2007, chawson ni ddim problemau penodol o ran tipio gwastraff yn anghyfreithlon Does dim tystiolaeth gan gynghorau eraill bod tipio anghyfreithlon yn cynyddu gyda gwasanaeth casglu gwastraff gardd y telir amdano.

end content