Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Pa eitemau sy'n rhaid i mi dalu i'w gwaredu mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref?

Pa eitemau sy'n rhaid i mi dalu i'w gwaredu mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref?


Summary (optional)
Gallwch ailgylchu’r rhan fwyaf o eitemau am ddim mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref, fodd bynnag mae’n rhaid i chi dalu i waredu rhai eitemau. Gellir mynd â’r eitemau canlynol i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref am ffi fechan.
start content

Gweler y wybodaeth am ganolfannau ailgylchu mewn Iaith Arwyddion Prydain yma.

Mae pob ffi yn ddilys ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol.

Mae un bag gyfwerth â bag plastig, tywod neu gerrig mân o siopau DIY, sy’n gallu cael eu cario’n ddiogel gan un person. Mae bag sydd wedi’i lenwi’n rhannol yn cyfri fel un bag.

Mae llwyth ar drelar yn seiliedig ar drelar 1.8m x 1.25m x 0.5m.

Bydd tâl am wastraff rhydd nad yw mewn bag am ffi ar gyfradd bag, yn seiliedig ar 30kg y bag am rwbel, a 20kg y bag am bren. Er enghraifft, byddai llwyth 40kg o bren gyfwerth â chost dau fag.

Er mwyn atal oedi a lleihau cyswllt wrth y peiriannau talu, rydym yn hepgor y ffioedd arferol ar gyfer gwastraff nad yw’n wastraff cartref. Ni fyddwn yn codi tâl am hyd at 3 bag o rwbel, pridd neu bren.

EitemFfioedd
Rwbel £2.00 y bag (5kg – 30 kg)
£20.00 y trelar
    

Cynnwys eitemau fel: blociau bris; brics; ceramig; concrid; teils; cerrig llorio; graen; llechi; pridd; tywod; cerrig a tharmac.
Mae llai na 5kg am ddim

Bwrdd plastr £4.00 y bag (5kg – 20kg)
Dylai bwrdd plastr fod yn sych a heb ei halogi gyda deunydd arall
Coed a phren £4.00 y bag (5kg – 20kg)
£30.00 fesul llwyth trelar

Pren DIY/Adeiladu yn cynnwys: dodrefn wedi'u gosod; drysau a chabinetau cegin; ffensys, siediau, lloriau a deciau
Mae llai na 5kg am ddim

Asbestos

£12.00 y bag
£12.00 y ddalen

Asbestos bond yn unig. Mae’n rhaid i asbestos fod mewn bag dwbl.

PWYSIG - mae’n rhaid i chi ffonio’r safle cyn dod ag asbestos.
Ffoniwch 01492 547927 ar gyfer Mochdre
Ffoniwch 01745 827 555 ar gyfer Abergele

Teiars £4.00 y teiar
Teiars car a beic modur yn unig, ni dderbynnir teiars cerbydau masnachol.
Ni chodir tâl am deiars beic
Poteli nwy Hyd at 10kg - £6.00 yr un
11kg-20kg - £11.00 yr un
20kg + - £35.00 yr un

Poteli nwy gwag yn unig
Fframiau ffenestri plastig £3.00 yr un
Gyda neu heb wydr. Ffenestri un paen yn unig. Codir pris dwbl am ffenestri aml-baen.
Drws neu fframiau drws plastig £3.00 yr un
Gyda neu heb wydr. Drysau sengl neu fframiau drws yn unig. Codir pris dwbl am ddrysau dwbl.
Baddon, sinc neu hambwrdd cawod £3.00 yr un
Un baddon neu hambwrdd cawod yn unig (plastig, ffibr neu gymysg)
Deunydd inswleiddio £3.00 y bag
Deunydd megis gwlan mwynol ac insiwleiddio gwydr ffeibr
Ffelt toi £3.00 y bag
Ffelt toi sied a garej
Peipen blastig landeri/ffasgia

£3.00 hyd at 5 darn
£6.00 hyd at 10 darn


Pam bod ffioedd ar gyfer y gwastraff hwn?

Mae gwastraff DIY neu wastraff adeiladu o waith neu welliannau yn eich cartref yn cael ei ddosbarthu fel gwastraff diwydiannol, ac nid gwastraff cartref (gwastraff sy’n cael ei greu’n ddyddiol yn eich cartref). Mae Treth y Cyngor yn cwmpasu cost casglu, ailgylchu a gwaredu eich gwastraff cartref.

Nid yw'r Cyngor yn gorfod derbyn deunyddiau DIY neu adeiladu i'w waredu. Oherwydd ein bod yn deall bod preswylwyr yn creu’r math hwn o wastraff o bryd i’w gilydd, rydym yn ei dderbyn yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref, gyda ffi fechan i’w dalu am gostau trin a gwaredu’r gwastraff. Nid yw’r ffioedd wedi cael eu dylunio i wneud elw, ac maent yn cael eu cadw mor isel â phosib i bawb.

Sut ydw i’n talu?

Defnyddiwch y peiriannau talu yn y safleoedd. Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn.

  • Dewiswch fath a chyfanswm eich gwastraff
  • Talwch y swm gofynnol
  • Cymerwch eich derbynneb
  • Dangoswch eich derbynneb i staff y safle cyn i chi ddechrau cael gwared ar y gwastraff.

Os na allwch dalu, byddwn yn gofyn i chi adael y safle gyda’ch gwastraff DIY a dychwelyd gyda’r arian. Byddwch yn gallu cael gwared ar unrhyw wastraff y cartref am ddim.

PWYSIG: Mae staff y safle’n cadw’r hawl i wrthod mynediad i:
• unrhyw un sy’n ceisio gwaredu mathau gormodol o wastraff derbyniol (rhad ac am ddim neu fel arall),
• unrhyw un a amheuir sy’n gwaredu gwastraff masnach,
• neu’n torri rheolau’r safle

Gweler hefyd:


end content