Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Help ar Gael


Summary (optional)
Mwy o wybodaeth am iechyd meddwl a lles, llefydd i gael cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth.
start content

Os ydych chi’n orbryderus, yn poeni, yn isel eich ysbryd a bod eich teimladau’n effeithio’n sylweddol ar eich bywyd, gallwch gael cymorth a chefnogaeth.

Bydd y sefydliadau a’r gwasanaethau isod yn darparu mwy o wybodaeth a chyngor i chi. Os ydych chi angen cymorth ar frys, ffoniwch 999, neu ewch i’ch adran damweiniau ac achosion brys agosaf, os ydych chi’n teimlo’n saff i wneud hynny.

Tîm Lles Meddyliol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae’r tîm yn gweithio gyda phobl sy’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl ac emosiynol, fel gorbryder ac iselder, sydd ddim angen triniaeth feddygol gan nyrs neu feddyg.

Mae’r tîm yn annog ffordd gadarnhaol o drin eich lles meddyliol ac yn rhoi cyfle i chi weithio gyda ni i fynd i’r afael â’r problemau sydd o bosib wedi cyfrannu at eich amgylchiadau presennol. Mae’r tîm yn eich ystyried chi’n arbenigwr ar eich sefyllfa eich hun a bydd yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i atebion a chanlyniadau i’r problemau rydych chi’n eu profi.

Cysylltu â’r tîm

Dydd Llun / Dydd Iau  9am - 4.45pm
Dydd Gwener  9am - 4.15pm

0300 456 1111

Ar unrhyw adeg arall, cysylltwch â’r Tîm Tu Allan i Oriau

 

Gwasanaethau Eraill

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Conwy

  • Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Conwy: 03000 850049

Ysbytai Seiciatrig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  • Uned Seiciatrig Hergest: 01248 384121
  • Uned Seiciatrig Ablett: 01745 585484
  • Uned Bryn Hesketh: 0300 085 0040
  • Tŷ Llewelyn (Fforensig): 01248 682110

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  • Bodnant: 0300 850038
  • Llys Dyfrig: 0300 085 0002

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  • CAMHS (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc): 0300 085 0013

Gallwch gysylltu â’ch meddyg teulu am gyngor a chymorth gyda’ch iechyd meddwl

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content