Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Deddfwriaeth Iechyd Meddwl


Summary (optional)
Ydych chi eisiau deall Gwasanaethau/ Deddfwriaeth Iechyd Meddwl yn well?
start content

Os felly, rydym wedi cynnwys nifer o ddolenni cyswllt a dogfennau pwysig a allai eich helpu i ddeall y Gwasanaeth Iechyd Meddwl a’r fframwaith ddeddfwriaethol y mae’n gweithredu ynddo.

Sut mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn cael eu darparu yng Nghonwy

Mae gwasanaethau i unigolion â phroblemau iechyd meddwl yn cael eu darparu ar hyn o bryd trwy drefniant partneriaeth gyda BIPBC a Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych.

Gofal sylfaenol

Ymdrinnir â gwasanaethau ar gyfer llawer o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl drwy ein Tîm Gofal Sylfaenol sydd, yn dilyn asesiad, yn gallu cynnig cyngor, cefnogaeth a therapïau siarad.

Gofal eilaidd

Mae ein Timau Gofal Eilaidd wedi eu lleoli o fewn dau Dîm Iechyd Meddwl Cymunedol Conwy. Maent yn cynnwys Nyrsys Seiciatrig Cymunedol, Gweithwyr Cymdeithasol, Seicolegwyr, Therapyddion Galwedigaethol a Seiciatryddion. I ddechrau byddwch yn cael eich asesu gan aelod o'r tîm a allai roi cyngor neu gymorth i ddatrys eich problemau yn uniongyrchol gyda chi. Os teimlir bod angen gweithiwr allweddol arnoch, dyrennir aelod o’r tîm i chi a fydd yn cytuno ac yn llunio cynllun gofal gyda chi gan nodi natur y cymorth a fydd yn cael ei ddarparu i'ch cefnogi.

Gwasanaethau Cefnogi Eilaidd

Efallai y bydd eich gweithiwr allweddol yn penderfynu eich bod angen cyfnod o gefnogaeth yn y cartref neu yn y gymuned gan weithiwr cymorth i helpu i oresgyn eich problemau ac yn eich galluogi i ailddechrau eich gweithgareddau dyddiol arferol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content