Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Grwpiau Canlyniadau Conwy


Summary (optional)
Dysgwch fwy am Grwpiau Canlyniadau Conwy a'r blaenoriaethau y maent yn gweithio tuag atynt.
start content

Beth yw Grwpiau Canlyniadau Conwy?

Mae Grwpiau Canlyniadau Conwy yn gweithio i gynrychioli anghenion cymunedau ar draws Conwy, trwy ddod â chynrychiolwyr o amrywiaeth o wasanaethau i drafod blaenoriaethau allweddol.

Beth yw ein blaenoriaethau?

 • Plant a Phobl Ifanc (GCC Un)
  • Rhianta
  • Cyfranogiad
  • Hawl i Blant
  • Chwarae
  • Plant sy'n Derbyn Gofal
 • Atal afiechyd ac annog bywyd iach a gweithgar (GCC Dau)
  • Gweithgaredd Corfforol
  • Tybaco
  • Alcohol
  • Gordewdra a Bwyta'n Iach
  • Iechyd Rhywiol
  • Imiwneiddio
  • Sgrinio
 • Mae pobl hŷn yn ddiogel ac yn annibynnol (GCC Tri)
  • Dementia
  • Disgyn
  • Ynysu Cymdeithasol
 • Mae gan bobl ag anableddau a chyflyrau cronig y ffordd orau bosibl o fyw (GCC Pedwar)
  • Anableddau Dysgu
  • Anabledd Corfforol
  • Cyflyrau Cronig
  • Nam ar y Synhwyrau
 • Gwella lles emosiynol ac iechyd meddwl da (GCC Pump)
  • Plant a Phobl Ifanc Ddiamddiffyn
  • Iechyd Emosiynol a Meddyliol
 •  Gwella mynediad at wasanaethau iechyd a lles yn agos at le mae pobl yn byw (GCC Chwech)
  • Mynediad at wasanaethau
  • Gwybodaeth
  • Y Gymraeg
  • Cydraddoldeb
  • Cludiant
 • Gofal diwedd oes (GCC Saith)
  • Mwy o bobl yn cael gofal yn eu dewis lle
  • Annog pobl i siarad am ddiwedd eu hoes a chynllunio ar ei gyfer a’r hyn maent ei eisiau

Os oes gennych ddiddordeb yn y cynlluniau gwasanaeth, neu unrhyw wybodaeth arall am y grwpiau, cysylltwch â Rheolwr Partneriaeth Pobl Conwy:

E-bost: CPP@conwy.gov.uk

Ffôn: 01492 574105

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content