Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwestiynau Cyffredin am Faethu


Summary (optional)
Cwestiynau a ofynnir yn aml gan bobl â diddordeb mewn Maethu.
start content

Gall bod yn ofalwr maeth fod yn rhywbeth yr ydych wedi meddwl amdano ers amser hir neu efallai y byddwch ond yn dechrau meddwl am y peth. Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu mae'n debyg bod gennych lawer o gwestiynau a bwriad y rhestr hon o gwestiynau cyffredin yw bod yn ganllaw i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin yr ydym yn dod ar eu traws.

Beth os ydw i wedi cael iselder yn y gorffennol?
Nid yw salwch meddwl yn y gorffennol yn eich eithrio yn awtomatig rhag gwneud cais i fod yn ofalwr maeth. Gall maethu fod yn heriol yn ogystal â rhoi boddhad i chi, felly byddai angen i chi ystyried yr ochr emosiynol o ofalu am blant a phobl ifanc ac unrhyw effaith ar eich iechyd meddwl. Byddwn yn awyddus i drafod hyn gyda chi, ac mae adroddiad meddygol yn ffurfio rhan o'r broses asesu.
Pa mor hir fydd hi'n ei gymryd i ddod yn ofalwr maeth?
Gall y broses o ddod yn ofalwr maeth gymryd hyd at 9 mis a bydd yn cynnwys rhywfaint o hyfforddiant ac asesiadau, ond bydd eich gweithiwr cymdeithasol gyda chi bob cam o'r ffordd.
Faint o wybodaeth y byddaf yn ei chael am blentyn neu unigolyn yn ei arddegau sy'n cael ei leoli gyda mi?
Rydym yn dweud yr holl wybodaeth sydd gennym wrthych, er mwyn i chi allu rhoi gofal diogel o ansawdd uchel. Mae gwybodaeth yn cael ei chofnodi ar gyfres o ffurflenni, ac rydych yn cael blwch y gellir ei gloi i storio eich copi o'r ffurflenni. Weithiau, nid ydym bob amser yn gwybod llawer ein hunain - er bod hyn fel arfer dim ond os yw'n lleoliad annisgwyl.
Unwaith y byddaf yn ofalwr maeth, oes rhaid i mi wneud hynny am byth?
Na. Rydym bob amser yn gobeithio y bydd ein gofalwyr maeth yn rhydd i ddewis os oes angen iddynt roi'r gorau iddi. Mae rhai o'n gofalwyr maeth wedi bod yn maethu ar gyfer Conwy ers dros 25 mlynedd, ond y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn trefnu i faethu am o leiaf tair blynedd. O bryd i'w gilydd gyda phlentyn neu unigolyn yn ei arddegau, efallai y cynigir seibiannau byr rheolaidd i'ch helpu chi i barhau i'w maethu. Gall bod yn ofalwr maeth fod yn waith caled ac efallai y bydd adegau pan fyddwch angen seibiant hirach neu'n gorfod cyflawni rolau gofalu eraill.
Mae gen i blant fy hun. Sut y bydd maethu yn effeithio arnyn nhw?
Os oes gennych blant yn byw gartref, mae maethu'n golygu y bydd yn rhaid iddynt rannu eich amser chi a'u cartref nhw gyda phlant eraill. Mae llawer o blant gofalwyr maeth yn mwynhau maethu, ond mae rhai yn ei chael yn anodd iawn. Mae'n bwysig parhau i siarad gyda'ch plant, a gwrando arnynt, a neilltuo amser ar eu cyfer nhw yn unig.
Pam y byddai angen i mi gael cysylltiad â theulu'r plentyn?
"Dw i'n gwybod beth maent wedi'i wneud, ond maent yn dal yn rhieni i mi a dw i'n eu caru. Dw i ddim yn hoffi pan mae fy ngofalwr maeth yn ymddwyn fel fy mod i ddim yn bodoli." Mae cadw mewn cysylltiad â theulu'n angen mawr i'r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc. Mae'n gwneud bywyd pawb yn fwy anodd os nad yw gofalwyr maeth yn deall hynny. Cytunir ar lefel y cyswllt sydd gennych gyda theulu, gyda gweithiwr cymdeithasol y plentyn. Weithiau, mae'n golygu helpu'r plentyn i gadw mewn cysylltiad yn unig. Ar adegau eraill, efallai y byddwch yn dod i gysylltiad agosach o lawer â'r teulu, yn enwedig lle mae'r plenty yn paratoi i ddychwelyd gartref.
Manylion Personol
Drwy wneud ymholiad cychwynnol gyda Chonwy i ddod yn Ofalwr Maeth, rydych yn caniatáu i'r awdurdod lleol gadw eich manylion. Mae Deddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf) yn rheoleiddio'r defnydd o ddata personol - yn y bôn unrhyw wybodaeth am unigolion byw adnabyddadwy. Fel rheolwr data o dan y Ddeddf, mae'n rhaid i ni gydymffurfio â'i gofynion.
A oes terfyn oedran?
Bydd angen i chi fod dros 21 oed ac nid oes terfyn oedran hŷn
Oes rhaid i mi gael ystafell wely sbâr?
Oes, mae'n hanfodol i blentyn maeth gael ei ystafell wely ei hun.
Rydw i'n sengl / yn hoyw neu'n lesbiad / heb blant - ydw i'n dal yn gallu maethu?
Mae gofalwyr maeth yn dod o bob math o gefndiroedd. Beth bynnag yw eich cefndir, y rhinweddau sydd gennych ar gyfer maethu sy'n cyfrif. Nid oes ots a ydych yn ddyn neu'n ddynes sengl, yn briod, wedi ysgaru, mewn partneriaeth sifil neu'n cydfyw â rhywun. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl nad oes ganddynt blant yn ogystal â rhai sydd â phlant, waeth beth yw eu statws perthynas, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. Y cyfan yr ydym yn ei ofyn yw eich bod wedi bod mewn sefyllfa 'sefydlog' am o leiaf 18 mis.
Beth os nad wyf yn berchen ar fy nghartref fy hun?
Nid oes yn rhaid i chi gael math penodol o eiddo i faethu - gallwch fyw mewn fflat neu dŷ a gallwch fod yn berchen ar eich cartref eich hun neu fod yn rhentu. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod yn gallu cynnig cartref sefydlog a diogel, a allai olygu prydles tymor hir neu fod gennych forgais.
Rydym ni ar fin symud / priodi / cael babi - allwn ni ddal i wneud cais?
Mae'n annhebygol y byddem yn dechrau ar y broses asesu i gymeradwyo chi fel gofalwr maeth os ydych yn symud tŷ, neu ar fin gwneud, a byddem yn gofyn i chi aros ychydig os ydych yn feichiog ar hyn o bryd neu os oes gennych blentyn o dan 18 mis oed. Os ydych ar fin profi digwyddiad mawr yn eich bywyd fel priodi, symud tŷ neu gael babi, efallai y byddwch am gymryd peth amser i benderfynu a ydyw'r adeg gywir i chi wneud cais i fod yn ofalwr maeth.
Os oes gennyf gofnod troseddol, a allaf faethu?
Mae yna rai troseddau a fyddai'n gwahardd ymgeisydd yn awtomatig rhag maethu. Mae angen i ni wybod os ydych chi neu aelod o'ch teulu gydag unrhyw rybuddion, collfarnau neu wedi gorfod ymwneud â'r awdurdodau fel yr heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol. Mae'n bwysig eich bod yn agored ac yn onest gyda ni fel y gallwn eich cyng hori yn briodolo'r cychwyn cyntaf.
Rwyf eisoes yn maethu, a allaf drosglwyddo?
Rydym yn credu bod gofalwyr maeth, fel pob gweithiwr proffesiynol, â'r hawl i ddewis pwy maent yn gweithio iddynt. Er bod pob achos yn cael ei ystyried yn unigol, os ydyw'n amser i newid, gallai fod yn haws nag y byddech yn ei feddwl i drosglwyddo i Wasanaeth Maethu Conwy. Rydym wedi mabwysiadu protocol trosglwyddo'r Rhwydwaith Maethu sy'n anelu at sicrhau bod "buddiannau plant yn cael eu diogelu pan fydd gofalwyr maeth yn trosglwyddo rhwng gwasanaethau maethu" (y Rhwydwaith Maethu, 2014). Mae cadw plant a phobl ifanc Conwy yng Nghonwy yn bwysig iawn i ni.
Ydw i dal i allu gweithio a maethu?
Nid oes gofyniad y bydd yn rhaid i chi roi'r gorau i'ch gwaith llawn/rhan amser, ond bydd angen i chi gael yr amser i roi'r cymorth sydd ei angen ar y plentyn, eu helpu i gadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd os yw'n briodol, ac i fynychu hyfforddiant yn ôl y gofyn. Yn ogystal, bydd angen i chi fod ar gael yn ystod gwyliau ysgol neu mewn argyfyngau fel salwch neu waharddiadau o'r ysgol. Os ydych yn gweithio, rydym yn gofyn i chi faethu plant 5+ oed ac yn gallu gwneud trefniadau i gasglu'r plant o'r Ysgol ac ar gael yn ystod unrhyw wyliau ysgol. Byddem yn hapus i drafod eich sefyllfa ymhellach os nad ydych yn hollol siŵr a yw maethu yn iawn i chi ar hyn o bryd. Os yw eich amser yn brin efallai y byddai'n well i chi edrych ar gynnig seibiannau byr neu ofal maeth seibiant (rhan amser) ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anableddau neu anawsterau ymddygiadol.
A oes angen profiad neu gymwysterau penodol arnaf?
Nid oes angen cymwysterau penodol arnoch. Mae rhywfaint o brofiad gofal plant yn ddefnyddiol, p'un ai gweithio gyda phlant neu fagu eich teulu eich hun yw hynny. Yn ystod asesiad rydym yn darparu cwrs hyfforddiant paratoadol cychwynnol ac ar ôl cymeradwyo, mae rhaglen hyfforddi barhaus ar gyfer gofalwyr maeth.
Mae gen i gi, a yw hyn yn broblem?
Nid yw cael ci yn eich atal rhag gwneud cais i fod yn ofalwr maeth. Bydd angen ystyried unrhyw anifeiliaid anwes am resymau diogelwch, bydd hyn yn digwydd fel rhan o'r broses asesu. Fodd bynnag, ni ellir ystyried cartrefi sydd ag unrhyw frid o gi a restrir yn y Ddeddf Cŵn Peryglus 1991. Mae'r rhain yn cynnwys Daeargi Pydew, Tosa Siapaneaidd, Dogo Argentino a'r Fila Brasileiro.
Rwy'n ysmygu - a fydd hyn yn fy atal rhag bod yn ofalwr maeth?
Na, ni fydd hyn o reidrwydd yn eich rhwystro rhag maethu ond mae'n golygu na allwch chi faethu plant o dan 5 oed. Dylai plant gael eu maethu mewn amgylchedd di-fwg, fodd bynnag, gallwch barhau i faethu plant 5-21 oed os ydych yn ysmygu, ond byddem yn gofyn i chi beidio ag ysmygu o flaen y plentyn neu'r person ifanc neu mewn amgylchedd caeedig e.e. tŷ neu gar. Ni all y rhai sydd am ofalu am blentyn ag anabledd fod yn ysmygwyr ychwaith.
Os oes gennych gyflwr iechyd a allwch chi faethu?
Mae arnom angen gofalwyr maeth o amrywiaeth o gefndiroedd a byddai rhywun â chyflwr iechyd tymor hir neu anabledd yn cael ei ystyried. Beth sydd bwysicaf yw eich bod yn ddigon iach yn gorfforol i ofalu am blentyn neu berson ifanc a'ch bod yn ddigon cadarn yn emosiynol neu'n seicolegol i ymdopi â gofynion y swydd. Mae hyn yn golygu y bydd eich iechyd yn cael ei drafod gyda chi fel rhan o asesiad manwl.

 

end content