Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ein Gofalwyr Maeth - Astudiaeth Achos 1


Summary (optional)
Astudiaethau Achos Gofalwyr Maeth.
start content

Mae Virginia yn ofalwr maeth ac wedi darparu seibiannau byr i blant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu yng Nghonwy ers 2009. Yn gyffredinol, mae’r bobl ifanc yn ei gofal ar y sbectrwm awtistig, ond mae gan rai gyflyrau meddygol fel diabetes a namau corfforol eraill.

“Mae gweld plant yn datblygu eu sgiliau a’u hyder yn fy ngofal yn rhoi cymaint o fwynhad i mi. Pan ddaw un ohonynt i aros am noson neu benwythnos, rydw i’n canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau byw’n annibynnol ac maent yn gwneud penderfyniadau ynghylch beth rydym yn ei wneud ac i ble awn ni.”

Mae Virginia yn darparu seibiannau byr i Charlotte, ac fe ŵyr mam Charlotte, Lisa, y gwerth y gall seibiant byr ei roi. Fel yr esbonia Lisa, “Mae’r Gwasanaeth wedi bod yn fendith i ni. I ddechrau, roedd gadael Charlotte i fynd yn anodd iawn ac nid oedd yn rhywbeth roeddem am ei wneud. Ond roedd y gwasanaeth yno, fe wnaethom ni roi cynnig arno, ac nid ydw i’n gallu canmol y gwasanaeth ddigon. Mae wedi bod yn wych i ni fel teulu. Mae wedi bod yn dda i Charlotte am ei bod yn cael dysgu sut i fyw mewn tŷ gwahanol, gyda rheolau gwahanol a ffordd wahanol o fyw yn hytrach na gorfod aros gyda Mam a Dad.”

Pan fydd person ifanc yn ymweld â Virginia, mae fel gwyliau iddynt oherwydd mae’n amgylchedd hollol wahanol. Mae hi a’i gŵr wedi cael amser i helpu’r person ifanc i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol a’u hannog i wneud mwy o bethau drostynt eu hunain. “Maent yn edrych ymlaen at ddod i aros. Rydym yn gwneud pethau roeddwn i’n arfer eu gwneud gyda fy mhlant fy hun ac nid oes raid iddo gostio llawer o arian” meddai Virginia. “Rydym yn gwneud gweithgareddau gartref ac yn y gymuned, ac rwy’n ceisio gwneud popeth yn addysgol. Pan fyddwn yn taflu cerrig yn yr afon, rydym yn cyfrif faint rydym wedi’u taflu a pha mor bell rydym wedi taflu’r cerrig, maent yn dysgu drwy’r amser wrth i ni gyd gael hwyl.

Meddai Lisa, “Mae gan Charlotte lawer o bethau i’w gwneud drwy gydol y penwythnos. Rwy’n gweld Charlotte yn dod adref ac mae’n hapus. Rwy’n ei gweld hi’n mynd i aros gyda Virginia ac mae hi’n hapus ac mae hynny’n golygu’r byd i ni”. Mae’r seibiant byr hefyd yn rhoi’r cyfle i rieni ac aelodau eraill o’r teulu i ymlacio. Felly, pan fydd y person ifanc yn dychwelyd adref, mae’r teulu cyfan wedi cael y cyfle i gael seibiant.

Mae Virginia yn credu bod seibiannau byr yn bwysig iawn i deuluoedd plant a phobl ifanc ag anableddau. “Hebddyn nhw, mae perygl y bydd perthnasau teuluol yn torri i lawr, gan fod rhieni yn gofalu am y plentyn 24/7 a gall fod yn flinedig iawn”. Meddai Lisa, “Rydym yn cael amser i ymlacio, sydd mor bwysig, yn enwedig pan mae gennych blentyn ag anghenion, maent yn gofyn am lawer a gall fod yn rhwystredig i bob un ohonom. Rydym i gyd angen ychydig o amser i ymlacio.”

Mae Virginia yn dweud, “Mae pobl yn meddwl bod angen i chi gael profiad i faethu plentyn ag anabledd dysgu, ond dydi hynny ddim yn wir. Fel gofalwr maeth, byddwch yn cael yr holl gefnogaeth a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch. Felly, cyn belled â’ch bod yn gallu caru’r plant, gyda’r agwedd gywir ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth, byddwch yn elwa ar y manteision drwy ystyried gyrfa mewn gofal maeth.”

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

end content