Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ein Gofalwyr Maeth - Astudiaeth Achos 2


Summary (optional)
Astudiaethau Achos Gofalwyr Maeth.
start content

Mae Paula a’i gŵr Mark wedi bod yn ofalwyr maeth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am bron i ugain mlynedd.

Pan dorrodd Mark ei asgwrn cefn yn y gwaith, bu’n rhaid iddo roi’r gorau i’w swydd ac fe wnaeth yr anaf ysgogi’r ddau ohonynt newid gyrfa. Yma, mae Paula yn rhannu eu stori am bwysigrwydd gweithio gyda’i gilydd fel teulu a’r mwynhad o groesawu eu plant maeth i’w cartref.

“Mae ein bywyd teuluol yn debyg i ddrws tro. Mae gennym dair o ferched ifanc sy’n byw gyda ni nawr sydd â pherthynas dda â’i gilydd... Ond rydym hefyd yn cael yr holl bobl ifanc rydym wedi gofalu amdanynt dros y blynyddoedd, yn dal i ddod yn ôl gyda’u plant!”

“Ar ddydd Sul gallwn gael pawb yma, y rhai o’r gorffennol a’r presennol, am bryd o fwyd wedi’i goginio gan Mark. Mae’r niferoedd yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn amrywio o 12 o bobl i 20 o bobl bob wythnos! Er bod rhai ohonynt bellach yn oedolion gyda’u teuluoedd eu hunain, maen nhw’n dal i ddod yn ôl atom ni oherwydd eu bod yn dal i fod angen cyngor a chefnogaeth rheini”.

“Mae’r merched rydym yn eu maethu ar hyn o bryd yn deall y sefyllfa ac yn oddefgar o faint o bobl sy’n dod drwy ein drws ffrynt. Maent yn sylweddoli eu bod yn cael ein sylw llawn pan fyddant ei angen, ond pan mae rhywbeth yn digwydd gydag unrhyw un arall sydd wedi gadael cartref ac angen ein cefnogaeth, maent yn dda iawn am gymryd cam yn ôl a’n cefnogi ni I helpu pwy bynnag sydd mewn angen ... Mae ein plant geni yn wych hefyd, oherwydd os nad ydym ni o gwmpas, mae ein plant sydd gennym nawr, a’r plant o’r gorffennol, yn mynd atyn nhw os oes angen! Rhyngom ni i gyd rydym wedi creu un rhwydwaith cefnogi enfawr”.

“Felly pan fyddwn gyda’n teulu wrth y bwrdd dydd Sul rydym yn meddwl pa mor gyflym y maent wedi tyfu i fyny... roedd rhai ohonynt yn blant ifanc iawn pan ddaethant atom ni ac mae rhai ohonynt bellach yn oedolion. Mae cryn dipyn ohonynt wedi addasu’n dda ac yn swnio’n debyg iawn i Mark a minnau! Maent bob amser yn siarad am y gwerthoedd maent wedi’u dysgu gennym ac mae’r ffordd y maent yn magu eu plant eu hunain yn debyg iawn i sut y gwnaethom ni eu dysgu nhw. Mae’n braf eu bod yn dal â chysylltiad gyda ni”.

Mae yna adegau pan fyddwch yn meddwl, a ydyw’n bryd i ni wneud rhywbeth gwahanol rwˆ an? Ond ni fyddwn yn gwneud unrhyw beth yn wahanol rŵan gan fy mod yn meddwl bod y plant ein hangen ni fwy. Pan fydd pethau’n mynd o chwith, mae fel tswnami. Mae’n dod fel ton anferth ac yn diflannu’r un mor gyflym. Mae’r plant a’r bobl ifanc ein hangen ni, ond rydw i’n meddwl ein bod ni eu hangen nhw hefyd yn yr un modd”.

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

 

end content