Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ein Gofalwyr Maeth - Astudiaeth Achos 3


Summary (optional)
Mae Manon (29) a’i phartner Dale (28) yn dod at ddiwedd eu blwyddyn gyntaf fel gofalwyr maeth ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Yma maent yn rhannu eu profiad fel teulu maethu i Gonwy hyd yma: . .
start content

fosteringcase1

“Roeddwn wedi meddwl am faethu sawl tro dros y blynyddoedd a phan ges i fy merch roeddwn yn sicr fod hyn yn rhywbeth dylwn ei wneud er mwyn gallu helpu plant nad ydynt yn cael y safon o ofal y dylent fod yn ei gael yn anffodus.

“Pan gawsom ein cymeradwyo i ddechrau cawsom bedwar lleoliad seibiant cyn i fabi newydd-anedig gael ei leoli gyda ni sydd wedi bod gyda ni am chwe mis bellach. Gwnaeth cael lleoliadau seibiant i ddechrau ein paratoi ar gyfer sut beth fyddai bywyd fel gofalwyr maeth.

“Yn ystod y broses asesu maethu, rydych yn mynychu cwrs o’r enw Sgiliau Maethu, a roddodd fan cychwyn da i ni ac roedd y broses asesu yn hynod ddiddorol a thryloyw. Cawsom aseswr gwych a aeth drwy bopeth gyda ni yn fanwl felly nid oedd dim annisgwyl.

“Cyn i’n lleoliad cyntaf gyrraedd roeddem yn nerfus iawn! Ofn beth nad oeddem yn ei wybod, roeddem yn gor-feddwl popeth ond yna sylweddoli os oeddem ni’n nerfus, yna byddai’r plentyn yn nerfus. Pan wnaeth gyrraedd, aeth yr holl deimladau i ffwrdd a gwnaethom fwynhau’r profiad.

“Pe bawn yn siarad gyda rhywun a oedd yn meddwl am faethu, byddwn yn eu hannog i fynd amdani! Gwnewch y cam cyntaf a holi, mae maethu plant yn beth gwych i’w wneud! Rydym yn hoffi gwybod ein bod yn gwneud ein gorau i alluogi plant i gael y gofal gorau a’r dechrau gorau posib mewn bywyd. Peidiwch â chuddio dim, byddwch yn agored ac onest drwy’r broses ac mae popeth yn rhedeg yn esmwyth.

“Mae merch 4 oed gennym felly mae darparu lleoliadau i blant newydd-anedig yn gweithio’n dda i’n teulu ni. Pe baem yn cael plentyn arall yn y tŷ sy’n hŷn na hi, rydym yn teimlo y byddai yn ei chael yn anoddach addasu. Mae hi wedi addasu’n dda iawn i gael plant iau o gwmpas. Mae’n brofiad i’r ferch ddysgu a bydd yn dysgu mwy a mwy wrth iddi dyfu, mae’n deall na fydd y babi gyda ni am byth a’n bod yn gofalu amdano tra nad yw ei fam a’i dad yn gallu, mae wrth ei bodd yn ein helpu i ofalu amdano.

“Mae maethu wedi newid ein bywydau er gwell a gwneud i ni werthfawrogi bywyd fwy. Mae deinameg ein teulu wedi newid ond rydym wedi dod o hyd i’r drefn gywir i ddelio gyda hyn. Pan fydd y babi rydym yn gofalu amdano yn mynd i gael cyswllt gydag aelodau ei deulu, mae hyn yn rhoi mwy o amser un i un i ni gyda’n merch.

“Rydym wrth ein bodd yn teimlo ein bod yn gwneud rhywbeth da ac yn cyfrannu at fywydau Plant lleol! Mae gennym Weithiwr Cymdeithasol Goruchwylio gwych sydd yno pryd bynnag rydym ei angen. Mae’n dda gwybod bod y gefnogaeth honno gennym.

“Rwy’n edrych ymlaen i wneud fy nghwrs Fframwaith Cymwysterau a Chredydau er mwyn dysgu mwy a datblygu mwy yn fy ngyrfa fel gofalwr maeth. Fy ngyrfa yw maethu ac mae’n rhan o’n bywydau teuluol bob dydd wrth symud ymlaen. Rydym yn bwriadu parhau i faethu am flynyddoedd i ddod!”

end content